Dış Ticaret Kompleksi Bloklar Arası Ofis İnşaatı İhalesi

DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ BLOKLAR ARASI OFİS İNŞAATI TEKLİF ŞARTNAMESİ

 

1. TARAFLAR

a-Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna-Bahçelievler İSTANBUL adresinde bulunan DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ' nde ikamet etmekte olup bu şartname içerisinde bu 4 kuruluş “İŞVEREN” olarak tanımlanmıştır.

b-Yemekhane Genişletme İnşaatını Yapacak Firma şartname içerisinde “İSTEKLİ” olarak tanımlanmıştır.

 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU

Bu teknik ve teklif şartname Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna-Bahçelievler İSTANBUL adresinde Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılması planlanan İŞVEREN'e ait tesisin A ile B ve B-C blokları arasında yapılmış olan ofis inşaatı projesinin, 8. maddede belirlenen koşullarda hazırlanan Mimari İşleri, Elektrik İşleri, Mekanik İşleri ve Dış Cephe Kaplama İşleri'nin yapılmasını kapsar. İmalat İŞVEREN tarafından denetlenir. Kontrolün işbu teknik ve teklif şartname ve teknik gerekler nedeniyle vereceği direktiflere İSTEKLİ uymak zorundadır. Her türlü karar yazıya bağlanır.

 

3. TEKLİF HAZIRLAMA

İSTEKLİ'nin, Şartnamede detayları belirtilen hizmet için fiyatlandırma yaparak hazırlayacağı birim ve toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirtilen imzalı teklifini kapalı zarf içerisinde elden teslim etmesi gerekmektedir.

Teklif İçeriği:

1.       Fiyat Teklifi

2.       İSTEKLİ' yi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait yetki belgesi, imza sirküleri, şirketin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti İŞVEREN' e teklifle birlikte iletilecektir.

3.       Teklif edilen İhale bedelinin %5 tutarında geçici banka teminat mektubu vermek zorundadır.

4.       İhalenin kazanılması halinde işe başlamak için ne kadar süreye ihtiyaç olduğu hususu teklif ekinde belirtilecektir.

5.      Tekliflerin teslim edileceği adres: Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi Bahçelievler / İSTANBUL.

6.       Teklifler 14.04.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar iletilecektir.

7.       Teklifte fiyatlar KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır

8.       Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

9.       İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İŞVEREN' i bilgilendirecektir.

10.     İhale ilgili detaylı bilgi almak için irtibat bilgileri şöyledir:

    Mustafa Seçilmiş          0212 454 02 67            mustafas@itkib.org.tr

    Muharrem Dallı            0212 454 06 46            muharrem.dalli@dtkyonetim.org.

 

 

4. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR

 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 

4.1. İŞVEREN'in Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler ile İŞVEREN personeli,

4.2. İŞVEREN' den ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

4.3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

4.4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

4.5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

4.6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

5. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

5.1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

5.2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

5.3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

6. TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

 

6.1.      Teklifler, İŞVEREN oluşturacağı bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

6.2.      Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

6.3.      Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

6.4.      İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İŞVEREN'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

7. İHALEDEN VAZGEÇME

 

7.1.      İŞVEREN gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

7.2.      İSTEKLİ'ler, İŞVEREN'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İŞVEREN'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

8. KULLANILACAK MALZEME ÖZELLİKLERİ

 

Mimari İşleri, Elektrik İşleri, Mekanik İşleri ve Dış Cephe Kaplama İşleri için uzman tarafından hazırlanan ekteki Teknik Şartname'de birim ve malzeme özellikleri belirtilmiş malzeme ve uygulamalara aynen uyulması zorunludur.  

 

 

9. GENEL KURALLAR

 

İSTEKLİ, İŞVEREN'in nezaretinde imalata başlamadan önce yerinde ölçü alacak, ölçüler projeyle karşılaştırılıp malzemeler ölçülere uygun olarak monte edilecektir. İSTEKLİ, projede öngörülen bütün yapı elemanlarının ölçülerinin doğruluğundan, bu elemanların aralarındaki bağlantıdan, montaj işleri teknolojisi ile tespit edilen taleplerin yerine getirilmesinden sorumludur.

 

İSTEKLİ, projede öngörülmeyen tüm atölye ve montaj bağlantılarını kontrollüğe onaylatmak zorundadır. Bu bağlantıların mukavemetinden İSTEKLİ sorumludur. Çelik yapının imalatı ve montajı, gelişmiş teknik ve mekanize yöntemlerle, sevk elemanları toplanarak ve montajda toplanmasına olanak sağlayacak şekilde tam teşekküllü bir imalathanede prefabrike olarak yapılacaktır. İmalat atölyesinin yeterli olup olmadığı konusunda proje müellifinin (Bina Mimarı) görüşü alınıp İŞVEREN' in onayı alınacaktır.

 

İmalat ve montajın aşağıda belirtilen aşamalarında kontrolü yapılacaktır.

a-Detayların imalatı

b-Yapı elemanlarında ve konstrüksiyonda kaynaklama işlemleri

c-Genel veya kontrol montajı

d-Yüzeylerin öncesi hazırlığı, astarlama ve boyama işlemleri

e- İŞVEREN' in istenmesi durumunda, konstrüksiyonun test edilmesi.

 

Kontroller sırasında tespit edilen bütün hususlar bir tutanak defterine işlenecektir. Yapının imalat ve montajında, projeye uygun olarak kullanılan malzemelerin kalitesi ilgili standart ve teknik şartlarda belirtilen özelliği taşıyacak ve fabrika belge veya sertifikasına haiz olacaktır. Bu sağlanamıyorsa, özelliklere uygunluğun laboratuar testleriyle doğrulanmasına izin verilir.

 

10. İMALAT MONTAJ VE UYGULAMA ÖNCESİ

 

İSTEKLİ, malzemeleri kural olarak kapalı yerlerde stabil olarak istif edecektir. Açık yerlere stoklama durumunda su akımı sağlayarak eğim verilecektir. Nakliye işlemi yapılırken kalıcı deformasyonlar ve ezilmelerin oluşmalarını engelleyecek önlemler İSTEKLİ tarafından alınacaktır.  Malzemeler nemsiz ve soğuk olmayan bir yerde marka ve partilerine göre ayrılarak korunacaktır. Uygulama hatalarının bulunduğu yüzeylerde İŞVEREN talimatına göre tamirat ve yeniden boyama yapılacaktır.

 

11. SİGORTA

11.1.    Dış Ticaret Kompleksi binasında İSTEKLİ veya personelinin neden olduğu yangın, patlama, su ve diğer nedenlerden dolayısıyla oluşacak her türlü zarar ve ziyan İSTEKLİ tarafından zamanında ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir.

11.2.    İSTEKLİ ve/veya personelinin 3. Kişilere verebileceği hasarlara karşı 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası ile İSTEKLİ' nin çalışan elemanlarının geçirebilecekleri iş kazalarından dolayı doğabilecek sorumluluğa karşı İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, Şahıs başına bedeni 50.000. – ABD Doları, Kaza başına 150.000. – ABD Doları olmak üzere İSTEKLİ tarafından yaptırılacaktır.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları geçerli olacaktır.

13. TAAHHÜTNAME

İSTEKLİ Teknik ve Teklif şartnamesini kabul ettiğine dair İSTEKLİ'nin antetli kağıdına ıslak kaşe, onaylı ve imzalı belgeyi teklif ile birlikte ibraz etmek zorundadır.

14. GİZLİLİK

14.1.    İSTEKLİ, imzalanacak sözleşmenin içeriğini ve bu sözleşme kapsamında İŞVEREN hakkında edindiği her çeşit bilgiyi gizli tutacaktır. Bu sır tutma yükümlülüğü sözleşmenin bitiminden sonra da devam edecektir.

14.2.    Belirtilen sır tutma yükümlülüğü, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile hukuki düzenlemeler çerçevesinde, kendisine bu bilgiler verilebilecek olan işçilere, serbest elemanlara, alt işverenlere ve üçüncü kişilere de sirayet eder.

14.3.    İSTEKLİ, sır tutma yükümlülüğüne aykırı hareket ederse ve bu yükümlülüğe aykırı hareket etmediğini ispatlayamaz ise, İŞVEREN'e her aykırı hareketi için, hemen muaccel olmak üzere, İŞVEREN tarafından belirlenecek miktarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞVEREN' in cezai şart ödenmesi talebi İSTEKLİ'nin saklama şartına uyması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. İŞVEREN'in ve diğer tüm 3.tarafların bundan dolayı uğrayacağı zararın ayrıca tazminini talep etme haklı saklıdır.

 

15. İMZALANACAK SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

15.1. İŞVEREN ile ihaleyi kazanan İSTEKLİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

15.2. Sözleşme yapıldıktan sonra 5 gün içerisinde İŞVEREN ile iş programı kesinleştirilecektir.

15.3. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü vergi İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır.

 

EK : DTK Ofis Katları İnşaatı Teknik Şartnamesi