2023 The Core Alım Heyeti PR Şartnamesi

 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

The Core Istanbul Alım Heyeti için

PR Hizmeti Alım Teknik Şartnamesi 

1. İŞİN TANIMI VE KONUSU

1.1. Şartnamenin Konusu

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bünyesinde bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 08 – 11 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan detayları işbu şartname ile belirtilmiş olan The Core Istanbul Alım Heyeti için Pr Hizmet Alımı için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

İDARE: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

1.2. The Core Istanbul Hakkında Genel Bilgi

2973 sayılı Cumhurbaşkanı İhracat Destekleri Kararı kapsamında, 08 – 11 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan The Core Istanbul Konfeksiyon Sektörel Alım Heyeti tasarımcıların koleksiyonlarını global satın alma sorumlularıyla buluşturarak etkinliğin ticari konumunu destekleyen ve katma değeri yüksek ihracat sağlamak amacıyla düzenlenecektir.

2. İŞİN KAPSAMI

2973 sayılı Cumhurbaşkanı İhracat Destekleri Kararı Hakkındaki Tebliğ Kapsamında, The Core Istanbul Moda tasarımcılarını ve uluslararası satın alma sorumlularıyla buluşturmayı öngörmektedir. Ağırlıklı olarak Kadın ve Erkek koleksiyonlarından Hazır giyim ve aksesuar Tasarımcıları ile buluşturulması amaçlanmaktadır. Söz konusu alıcıların Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya ülkeleri ile ticari ilişkilerinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. İşi yüklenecek olan PR firması ülke bazlı olarak çalışmalarını yürütecektir.

3. YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER VE BEKLENEN PERFORMANS ÇIKTILARI

Her bir Yurtdışı Pazarlama Faaliyetinde Hizmet Sağlayıcı tarafından yürütülecek çalışmalar;

3.1. B2B Öncesi Hazırlık Çalışmaları

• Katılımcı Türk firmaları hakkında detaylı araştırma yapılması ve profil (koleksiyonuna, üretim tarzına ve müşteri portföyü vb.) değerlendirme notlarının hazırlanması,

• Her bir firma profiline uygun hedef firma/alıcıların tespit edilmesi,

• IHKIB tarafından hazırlanan firma profil bilgilerinin alıcılara dağıtılması ve alıcılardan katılım teyitlerinin alınması,

3.2. B2B Görüşmelerinin Koordinasyonu

Düzenlenecek B2B etkinliğinde;

• Etkinliğe katılacak alıcılar için Sözleşme Makamı'ndan onay alınması ve etkinliğe sadece onay alınan alıcıların katılımlarının sağlanması,

• Görüşmelerin planlanan görüşme programı çerçevesinde düzenlenmesinin koordinasyonu,

• Etkinlik yerinde alıcıların karşılanması ve yönlendirilmesi,

• Etkinlik gününün sonunda alıcılara bir “değerlendirme anketi” uygulanması,

3.3. Etkinlik Sonrası Takip ve Değerlendirme

Tüm faaliyete ilişkin gözlem ve sonuçlar ve faaliyetin firmalarda sürdürülebilirliğinin sağlanması için yürütülebilecek tamamlayıcı önerilerin etkinlikten sonra en geç 10 gün içerisinde raporlanması beklenmektedir. Raporun kapsamı;

• Faaliyete katılan alıcıların listesi ve profili hakkında ve alıcılara nasıl duyurulduğu,

• Ön hazırlık çalışması kapsamında neler yapıldığı, kimlerle görüşmeler yapıldığı ve faaliyete ilişkin duyuru/tanıtım çalışmaları,

• Gerçekleştirilen ikili iş görüşme ve bağlantı sayısı ve görüşülen kişiler,

• Etkinlik günü satın almacılara düzenlenen değerlendirme anketi sonuçlarının analizi,

• Gerçekleştirilen faaliyetin firmalarda yarattığı etki, elde edilen sonuçlar ve firmaların yurt dışı pazarlama faaliyetlerinden daha üst seviyede yararlanması için firmaların görüş ve önerileri ile proje yöneticisinin görüş ve önerilerine yer verilmesi beklenmektedir.

4. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 

Hizmetin Sağlanacağı Yer: İstanbul Fuar Merkezi  - IFCO Fuar Alanı

Uygulama Tarihi: 08 – 11 Şubat 2023

5. GEREKLİLİKLER

 • PR Uzmanı: Hedef pazarlarda profesyonel tecrübeye sahip olması, ticari PR hizmeti kapsamında ve tercihen hazır giyim sektörü özelinde B2B organizasyonu geçmişi bulunması,
 • Ekip Lideri ve uzmanlar; hedef pazar odaklı en az 2 B2B (tercihen hazır giyim sektöründe) organizasyonunda PR hizmeti vermiş olması,

6. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI

 • Satın alma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca yürütülecektir.
 • Teklifler, mail yoluyla, Sözleşme Makamının belirteceği mail adresine en geç 16.12.2022 tarihinde teslim edilmiş olacak şekilde gönderilecektir.
 • Sözleşmeden doğacak her türlü vergi İSTEKLİ'ye ait olacaktır.
 • İSTEKLİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

Teklif İçeriği:

 • Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
 • Yapılacak İşin Süresi ve Proje Planı

İletişim:

 

7. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 1. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,
 2. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,
 3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,
 4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
 5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİ'ler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİ'ler,
 6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

8. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 • Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 • Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 • İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

9. TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

 • Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.
 • Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.
 • İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

10. İHALEDEN VAZGEÇME

 • İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.
 • İSTEKLİler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

EK-MALİ TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı                              : The Core 08 – 11 Şubat 2023 için PR Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 

İsteklinin adı/Firma Ünvanı        : … … … … … … … … …

Heyete Getireceği Alıcı Sayısı    :  ………………….. (Tahmini)

Alıcı Getireceği Ülkeler                : ……………………… … (Tahmini)

 

 

 

 

Alıcı Başına Maliyet

1

The Core 08 – 11 Şubat 2023 için PR Hizmet Bedeli

… … … … … … … … … … … … … … … … …

Verilecek olan teklifler;

 • Fiyatlar kişi başı ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 8.maddesi 14. fıkra ve 19. fıkralarını sağlamayan firmaların tekliflerini TL olarak ve KDV hariç vermesi gerekmektedir.

8.14 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

      8.19 Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

  B2B Görüşmelerinin Koordinasyonu

B2B etkinliğinde;

 • Etkinliğe katılacak alıcılar için Sözleşme Makamı'ndan onay alınması ve etkinliğe sadece onay alınan alıcıların katılımlarının sağlanması,
 • Görüşmelerin planlanan görüşme programı çerçevesinde düzenlenmesinin koordinasyonu,
 • Etkinlik yerinde alıcıların karşılanması ve yönlendirilmesi,
 • Etkinlik sonunda alıcılara bir “değerlendirme anketi” uygulanması,

                                                                                                                                             

                                                                                                                                      Tarih

                                                                                                                    Yetkili Kişi İsim / Soy isim / İmza

                                                                                                                               İsteklinin Kaşesi