Konsinye İhracat


Konsinye ihracat nasıl yapılır?

Konsinye İhracat: Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere (beyannamenin intaç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde) yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade etmektedir.

Bu çerçevede tek seferde hepsi hemen satılmayan, ileriki bir zamanda parça parça satılabilecek eşyalar için konsinye ihracat şekli kullanılabilmektedir.

İşlem aşamaları şu şekilde yapılmaktadır:

1- İhracatçı Konsinye satış faturası düzenler. Fatura üzerinde “Konsinye İhracattır.” ibaresini ekler.
2- E-birlik sisteminde beyanname elektronik ortamda oluşturulurken beyan kodu: konsinye ihracat seçilir ve 44. Haneye “Konsinye İhracattır.”  şerhi düşülür. Ödeme şekli mal mukabili seçilir.
3-Konsinye İhracat için elden evrak aslı ile İhracatçı Birliğine başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. E-birlik sisteminde elektronik olarak beyanname oluşturulurken, beyan kodunun konsinye ihracat olarak seçilmesi ve beyannamenin 44. Hanesine “Konsinye İhracattır.” Şerhinin düşülmesi halinde, beyanname tescilden önce elektronik ortamda otomatik olarak İhracatçı Birliği Onay Masasına aktarılır. Onay masası ile görüşüp birlik onayı alınması gerekir.
4-Birlik onayı alındıktan sonra beyanname tescil edilip gümrükteki işlemleri sonuçlandırılır.


KONSİNYE İHRACATIN KAPATILMASI

1- Konsinye İhracatın kati satışı yapıldıktan sonra ihraç beyannamesi ve kesin satış faturası ya da birden fazla fatura varsa faturaların tamamı ile birlikte İhracatçılar Birliğine müracaat edilir. Birlik konsinye ihracatın kapatılması ile ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirir.
2- Konsinye ihracatta gönderilen malların beyannamenin intaç tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışının yapılması esastır. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.
(Genelde 1 yıl dolduktan sonra 30 gün içerisinde başvuru yapılması halinde süre uzatımı yapılmaktadır. )
3- Eşyaların bir kısmının konsinye süresi içinde satılamaması halinde gümrük mevzuatı çerçevesinde geri getirilmesi gerekmektedir.

 

Konsinye İhracat (İhracat Yönetmeliği-Madde 9)

Konsinye ihracat, kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade eder.

Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gitme zorunluluğu yoktur. E-Birlik ve E-gümrük yoluyla elektronik olarak beyanname onayı yapılır. Beyannamede 44 nolu haneye konsinye yazılır ve faturaya konsinye şerhi düşülür.).

Madde ve/veya ülke politikası açısından Ticaret Bakanlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Bakanlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.

İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.

Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.

Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.

KDV açısından henüz bir satış kesinleşmemiş olup, konsinye olarak teslimde mal ihracı olmadığından KDV ye tabi olmayacaktır. Kesin satışının gerçekleştiği tarihte tam istisna kapsamında KDV Kanununun 11. ve 12. maddeleri gereği mal ihracından KDV istisnasına tabi olacaktır.

 

Konuyla İlgili Mevzuat

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İhracat Rejimi ile ilgili 02.11.2004 tarihli 30147 sayılı tasarruflu yazısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.541-2620
KONU:Konsinye ihracatta ödeme şekli

02.11.2004 / 30147

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan, konsinye ihracatlar için EDİ ve BİLGE sisteminde beyanname tescil edildiğinde, ödeme şekilleri içerisinde konsinye ihracat bulunmaması nedeniyle, genellikle "mal mukabili" ödeme şeklinin işaretlendiği ve beyannamenin 44 nolu sütununa açıklama yapılmak suretiyle işlem yapıldığı anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin olarak T.C. Merkez Bankası A.Ş.'nden alınan 12.08.2004 tarihli 60824 sayılı yazıda, konsinye ihracatın<http://www.mevzuat.net/ihracat/ihyonet.aspx#Madde%2010%20(Konsinye%20%C4%B0hracat)>, ileri bir tarihte satılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara ya da ihracatçıların dış ülkelerdeki şube ve temsilciliklerine emaneten mal gönderilmesi olup, süresi içinde satışı yapılan malların bedellerinin Kambiyo Mevzuatına göre, satışı yapılmayan malların ise Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesinin gerektiği,

Konsinye ihracatta kambiyo takibinin, malların yurt dışında satışını müteakip ihracatçının malların alıcısına kestiği kesin satış faturası tarihinden, mal mukabili ihracatta ise fiili ihraç tarihinden itibaren yapıldığı,

Buna göre, kambiyo takibi açısından konsinye ihracatla ilgili gümrük beyannamelerinde ödeme şekli olarak "mal mukabili"nin seçilmesi ve tescil ile onay işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 numaralı sütununa mutlaka "Konsinye İhracattır" ibaresinin konulmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, ihracat işlemi yapan firmalarca EDI ve BİLGE sisteminde konsinye ihracatlara ilişkin beyanname tescil edildiğinde, "mal mukabili" ödeme şeklinin işaretlenmesi ve ihracat beyannamesinin 44 nolu sütununa "Konsinye İhracattır" ibaresinin konulması suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Abdurrahman DEMİR
Daire Başkanı

D A Ğ I T I M :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
 

Konsinye İhracatta E-Fatura

Vergi Usul Kanunu uygulamasında; konsinyatör ile konsinyi arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile konsinyasyon suretiyle satılacağı belirlenen konsinye malın satılması halinde, bu satış işlemine ait belgenin, malı satan konsinyi tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, konsinyatörün de konsinyinin sattığı mallara ilişkin fatura düzenleme süresi olan 7 günlük periyotlar halinde kendi sattığı bedel üzerinden konsinyiye fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, konsinye olarak yurt dışına mal gönderilmesinde, söz konusu malların ihracatı (yurt dışına gönderilmesi) aşamasında konsinyatör tarafından fatura düzenlenmemesi, ancak konsinye malın konsinyi tarafından satılmasını müteakiben 7 gün içerisinde konsinyatör tarafından yurt dışındaki konsinyi adına fatura düzenlemesi icap etmektedir.

konsinyatörün konsinyiye yaptığı teslimin emaneten yapılan bir mal teslimi olduğu ve ekinde geçici ihracat beyannamesi açıldığı ancak konsinye malın konsinyi tarafından satılmasını müteakiben 7 gün içerisinde konsinyatör tarafından yurt dışındaki konsinyi adına fatura düzenlemesi durumunda bu faturanın kesin satışa ilişkin fatura olması ve geçici ihracatla başlayan sürecin kesin ihracata dönüşmesi nedeniyle ekinde yeni bir gümrük beyannamesi açılması gerekiyorsa bu beyanname ekindeki faturanın ihracat e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir. ekte gçb olmayacaksa bu fatura e-arşiv olarak düzenlenecektir. Bu durumda profil tipi Temel/Ticari, fatura tipi İstisna seçilerek kesilebilecektir.

Dolayısıyla ilk fatura emaneten teslim olarak kabul edildiğinden ve gerçek bir satış olmadığından fatura olarak kabul edilmeyeceği için kağıt ortamında düzenlenecektir.

https://www.gumruktv.com.tr/konsinye-ihracatlar-icin-e-fatura

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forum sekmesinde, Konsinye ihracatlarda 2 ayrı fatura kesilmesine yönelik sorulan bir soru üzerine başkanlık tarafından cevap verildi.
Zirve- Haber ici - Güncel Haberler


Verilen cevap göre, Vergi Usul Kanunu uygulamasında konsinye malın satılması halinde, bu satış işlemine ait belgenin, malı satan konsinyi tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, konsinyatörün de konsinyinin sattığı mallara ilişkin fatura düzenleme süresi olan 7 günlük periyotlar halinde kendi sattığı bedel üzerinden konsinyiye fatura düzenlemesi gerekiyor.

Konsinye olarak yurt dışına mal gönderilmesinde, söz konusu malların ihracatı (yurt dışına gönderilmesi) aşamasında konsinyatör tarafından fatura düzenlenmemesi, ancak konsinye malın konsinyi tarafından satılmasını müteakiben 7 gün içerisinde konsinyatör tarafından yurt dışındaki konsinyi adına fatura düzenlemesi gerektiği belirtiliyor.