Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Danışmanlık Hizmeti Alımı Hakkında

04 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/37 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında 5407 GTİP'li Sentetik Filament iplikten dokunmuş mensucatların ithalatına yönelik olarak TC. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmıştır. Söz konusu soruşturmanın yayınlandığı Resmi Gazete'ye linkten ulaşılabilmektedir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-8.htm

Söz konusu soruşturmaya İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB adına ilgili taraf başvurusu yapılmış olup, soruşturmayla ilgili olarak aşağıda maddeler halinde sıralanan hususlar için danışmanlık alınacaktır:

 • İHKİB ile birlikte Soruşturma'ya ilişkin stratejinin belirlenmesi,
 • İHKİB'in Soruşturma'nın her aşamasında temsil edilmesi,
 • İHKİB'in Soruşturma kapsamında görüşlerinin kaleme alınması ve zamanında İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi,
 • İHKİB'in Soruşturma'nın her aşamasında ek görüş ve yeni argümanlarının İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi,
 • Soruşturma kapsamında düzenlenecek her türlü toplantıda İHKİB'in temsil edilmesi ve görüşlerinin aktarılması,
 • Soruşturma ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat, doktrin, içtihat ve literatürün incelenmesi ve İHKİB'e gerekli bilgilerin temin edilmesi,
 • İHKİB'in her türlü beyanatlarının eksiksiz olarak hazırlanması ve gönderilmesinin sağlanması,
 • Soruşturma çerçevesinde diğer her türlü iletişimin yürütülmesinde İHKİB'e destek olunması,
 • Soruşturma çerçevesinde düzenlenecek kamu dinleme toplantısına katılım sağlanması, İHKİB adına sözlü ve toplantı sonrasında yazılı görüşlerin sunulması,
 • Soruşturma çerçevesinde T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon çalışmalarının sağlanması,
 • Soruşturma'dan müspet bir sonuç alınması için İHKİB'in onayı ile ve bilgisi dahilinde gerekli teknik lobi çalışmalarının yürütülmesi, bu çerçevede temas yürütülecek kuruluşların belirlenmesi, yazılı temasların yapılması ve gerekli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,
 • Soruşturma çerçevesinde gerekli olacak diğer iş ve işlemlerin yapılması,
 • Soruşturmanın sonuçlanmasını müteakiben bir kapanış raporu hazırlanması.

Yukarıda maddeler halinde sıralanan Danışmanlık Hizmeti için firmanızın fiyat teklifini yazılı olarak (pdf veya word formatında) Genel Sekreterliğimizin Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi'ne elden veya konfeksiyonarge@itkib.org.tr mail adresine e-mail yoluyla en geç 20 Mart 2020 tarihine kadar iletmeniz gerekmektedir.

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ