2020 İHKİB Grafik & Ajans İhalesi

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin grafik – ajans işleri için gereken danışmanlık hizmetlerini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.        

İDARE    : İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

İŞİN KAPSAMI:

2020 yılı süresince İHKİB'in grafik-ajans işleri için verilecek hizmetler.

 

 • İHKİB'in yapısı ve projeksiyonu paralelinde uygun tanıtımın kreatif içeriğini oluşturur. Buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak entegre iletişim planlarını (direct mailing, promosyon vb ) hazırlar.
 • Tanıtım fikri ve mesajlarını oluşturmak, tasarım ve taslakları hazırlamak anlamında yaratıcı çalışmaları yapar.
 • Basın ilanı, basılı malzeme, açık hava, hediyelik eşya gibi tanıtım ürünlerinin tasarlanmasını ve ajans içi ve dışı yapımlarını gerçekleştirir.
 • 2020 yılı içerisinde İHKİB bünyesinde yapılacak olan etkinlik, eğitim, fuar vb. işlerin kreatif çalışmalarını,belirtilen zaman aralığında hazırlar.

Aşağıda detaylı bir biçimde şubeler bazında yapılacak çalışmalar belirtilmiştir.

 

Eğitim Vakfı

 • Günlük seminerlerin duyurularının hazırlanması
 • Beceri yarışması  & İHKİB mezuniyet töreninin görsel tasarımlarının hazırlanması
 • Günün ihtiyaçlara göre gerçekleşen eğitimlerin duyurularının tasarlanması
 • Olası etkinlikler için hazırlanacak her türlü görsel tasarımların hazırlanması
 • Trend seminerleri için görseller hazırlanması
 • Flama broşür tasarlama hizmeti alınması

 

Fuarlar Şube

 • Furların tasarım çalışmaları
 • Alım Heyetlerinin grafik tasarım çalışmaları
 • Ticaret Heyetlerinin tasarım çalışmaları
 • İHKİB Ödül Töreni tasarım çalışmaları
 • Koza 2020 Tasarım Yarışması kapsamındaki çalışmalar
 • IFW ve Tasarım Haftası kapsamındaki çalışmalar
 • Marmara Grubu Vakfı Defilesi tasarım çalışmaları
 • Şube içinde yapılacak olan ve fuarlar şubesi ile alakalı bütün işlerin tasarım çalışmaları ( şube içinde yapılan takvim vb çalışmalar)

 

AB Projeler Şubesi (aylık tasarım bütçesi çerçevesinde gerçekleşecek olan ama faturasının ayrı olarak kesileceği çalışmalar)

 • URGE Projeleri Eğitim Programları için Roll-Up, Vinyl vb. görünürlük materyalleri tasarımı
 • URGE Projeleri Yurtdışı Programları için firma profil defterleri, Roll-up, Vinyl, Davetiye vb. görünürlük materyalleri tasarımı
 • AB / IPA Projesi tanıtım broşürleri ve vinyl tasarımları

 

AR-GE Şube

 • TTM'lerin grafik tasarım çalışmaları ( katalog, afiş vb.)
 • Sektörlerle ilgili toplantılar ile ilgili branding çalışmaları
 • Web sayfaları, mobil aplikasyon, sosyal medya için görsel tasarım çalışmaları
 • Çalıştay, konferans vb.  etkinlikler için grafik tasarım çalışmaları

 

GENEL ŞARTLAR:

Teslim tarihi ve saati: 20.11.2019 Salı Saat: 17.00'ye kadar.

Gönderilecek olan tekliflerin; kapalı zarf içinde ve zarfın ağzı yapıştırılarak firma kaşesi ile kaşelenmiş şekilde, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Satın Alma Şubesinden Müge Kunt Akaner'e elden teslim edilmesi veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Başka yollarla yapılacak gönderimler değerlendirilmeyecektir.

Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir.

Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak aylık tasarım bedeli için sunulacak ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.

Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İTKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6.  Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İTKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İTKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

1.  İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen ““Grafik – ajans işleri Teknik Şartnamesi”  hizmet için fiyatlandırma yaparak, aylık tasarım bedelini  rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç 20.11.2019 tarihi saat 17:00 'ye kadar, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, A Blok, Kat:3 Satın Alma Şubesinden Müge Kunt Akaner'e  elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK sorumluluk kabul etmez.

Teklif İçeriği:

 • Fiyat Teklifi.
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.
 • Yapılacak İşin Süresi ve Proje Planı.

Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres:

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Kat:3 Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi Yenibosna /  Bahçelievler 34197 İSTANBUL / TURKEY

2. Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

3.  Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.  İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İTKİB'i bilgilendirecektir.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İTKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İTKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİler, İTKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İTKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır