MAPIC TİCARET HEYETİ STANT İNŞAAT VE DEKORASYON ŞARTNAMESİ

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAPIC HAZIR GİYİM VE TAMAMLAYICI YAN SEKTÖRLER TİCARET HEYETİ İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYON VE TÜRKİYE TANITIMININ SAĞLANMASI İNŞAAT VE DEKORASYON HİZMETİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 1. GENEL

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyetleri yürütülen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan detayları işbu şartname ile belirtilmiş Olan Mapic Hazır Giyim Ve Tamamlayıcı Yan Sektörler Ticaret Heyeti için ikili iş görüşmelerinin yapılabilmesi için gerekli organizasyon ve Türkiye görünürlüğünün sağlanması için inşaat ve dekorasyon hizmeti alımları kapsamında verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

İDARE    : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

 1. İŞİN KAPSAMI

İHKİB tarafından 29 Kasım- 3 Aralık 2021 tarihinde Türk Hazır Giyim Ve Tamamlayıcı Yan Sektör ihracatçılarının hedefinde yer alan ülkelerden gelen mevcut ve/veya yeni oluşacak Franchise ortaklarıyla yeni lokasyonları keşfederek yeni yatırım fırsatları yakalamak ve yurt dışı mağaza ağını genişletmek, uluslararası Yatırım şirketleri ve finans kuruluşları, yatırımcı perakendeciler ve master franchise'lar ile ortaklıklar kurmak için toplantılar gerçekleştirerek marka değerlerini arttırmak amaçlanmaktadır. Söz konusu Heyet 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ Kapsamında gerçekleştirilecektir. Şartnamede belirtilmeyen Heyet gerekliliklerinde bu Tebliğde belirtilen hükümler geçerlidir.

Geçtiğimiz dönemlerde Heyete 8 ile 10 firma arasında katılım sağlanmıştır.

Mapic Fuar alanında heyetimizin ikili iş görüşmelerini gerçekleştirecekleri boş alan fuar idaresinden temin edilmiştir. Turkish Brands alanında ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi için temin edilmesi gereken malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Tüm Turkish Brands alanını kapsaycak Halı
 • Her bir firma için 1 adet Masa
 • Her bir firma için 3 adet Sandalye
 • Her bir firma için 2 adet poster
 • Heyetin Görsel ve yazılı tanıtım ve reklamını yapmak adına Türkiye Logosu, Turkish Apparel Logosu, Ticaret Bakanlığı logosu, İHKİB logosu, Turkish Brands logosu
 • Hazır Giyim sektörünün ve Katılımcı Markaların tanıtımlarının gösterileceği LCD/LED ekran TV
 • Turkish brands alanındaki açık alanda İkili iş görüşme saatini beklemek ve ikili iş görüşmelerinin de gerçekleştirilebilmesi için gerekli yaklaşık 15-20 kişilik oturma grubu ve 8-10 adet karşılama masası
 • İkili iş görüşmelerinin yapılacağı Turkish Brands alanının aydınlatılması
 • Yukarıda listelenen malzemelerin Turkish Brands alanına fuar öncesi nakliyesi ve Türkiye'ye yakışır şekilde temsilinin sağlanması adına düzen ve tertip edilerek kurulumu
 • Fuar sonrası bu malzemelerin sökümü ve nakliyesi
 • İHKİB karşılama deski
 • Fuar süresince İHKİB çalışanlarını desteklemek üzere 2 tam gün 2 hostes , Fuarın son günü 1 yarım günlük 1 hostes  olacak şekilde Fuar tecrübesi olan ve akıcı İngilizce konuşan presentabl personel görevlendirilmesi (etkinlik öncesi hosteslerin İHKİB tarafından onaylanması gerekmektedir)

 

 

 

 1. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 

Hizmetin Sağlanacağı Yer: MAPIC FUAR ALANI CANNES

Uygulama Tarihi: 29 Kasım - 3 Aralık 2021 (İkili İş görüşmeleri 30 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.)

 • Tekliflerin, 20/10/2021 tarihi en geç saat 16:00'ya kadar EK 1 teklif formunun ve şartnamenin her sayfası kaşeli & imzalı ve 3D proje çizimiyle birlikte muge.kunt@itkib.org.tr ve idari@itkib.org.tr adreslerine mail ile iletilmesi rica olunur.
 • İSTEKLİ işi bir başkasına devredemeyecektir.
 • Sunulacak tekliflerin içeriğinde aşağıdaki bilgi/belgelerin yer alması gerekmektedir;
 • Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 • Teklif Formu (bkz. Ek-1)  (Zorunlu belgedir)
 • Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 • Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
 • Yapılacak İşin Süresi ve Proje Planı & 3D Proje Çizimi (Zorunlu belgedir)
 • Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 • İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

 

Teklif İçeriği:

 

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları Ek 1 teklif formunda belirtecektir.

 1. ÖDEME ŞARTLARI

 

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

 

 

 1. GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin , İHKİB'in veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

 İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 1. MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 1. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 1. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,
 2. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,
 3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,
 4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
 5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,
 6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.
 1. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
 1. DEVİR VE TEMLİK

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 1. TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir. İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 1. İHALEDEN VAZGEÇME

BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

EK-1 MALİ TEKLİF FORMU

 

Hizmet Alımı Konusu   : MAPIC HAZIR GİYİM VE TAMAMLAYICI YAN SEKTÖRLER TİCARET HEYETİ İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ORGANİZASYON VE TÜRKİYE TANITIMININ SAĞLANMASI İNŞAAT VE DEKORASYON HİZMETİ ALIMI

İsteklinin adı                     :

 

 

MAPIC HAZIR GİYİM VE TAMAMLAYICI YAN SEKTÖRLER TİCARET HEYETİ İNŞAAT VE DEKORASYON

TEKLİF TUTARI TL (KDV HARİÇ)

 

 

TÜM ALANI KAPLAYACAK HALI M2 / BİRİM FİYATI

 

 

HER BİR FİRMA İÇİN 1 ADET MASA, 3 ADET SANDALYE, 2 ADET POSTERDEN OLUŞAN DEKORASYON GRUBU / BİRİM FİYATI

 

 

TÜRKİYE LOGOSU, TURKISH APPAREL LOGOSU, TİCARET BAKANLIĞI LOGOSU, İHKİB LOGOSU, TURKISH BRANDS LOGOSU

 

 

LCD/LED EKRAN

 

 

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN 15/20 KİŞİLİK OTURMA GRUBU VE 8-10 ADET KARŞILAMA MASASI

 

 

TURKISH BRANDS ALANININ AYDINLATILMASI

 

 

MALZEMELERİN FUAR ÖNCESİ NAKLİYESİ, KURULUMU, FUAR SONRASI MALZEMELERİN SÖKÜMÜ VE NAKLİYESİ

 

 

İHKİB KARŞILAMA DESKİ

 

 

FUAR SÜRESİNCE İHKİB ÇALIŞANLARINI DESTEKLEMEK ÜZERE 2 TAM GÜN 2 HOSTES , FUARIN SON GÜNÜ 1 YARIM GÜNLÜK 1 HOSTES  OLACAK ŞEKİLDE FUAR TECRÜBESİ OLAN VE AKICI İNGİLİZCE KONUŞAN PRESENTABL PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ

 

 

Verilecek olan teklifler;

 • 2021 yılı Aralık ayına kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır. Teklifler tüm masraflar dahil sunulmalıdır.

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               Tarih
                                                                                                                                                   İsteklinin Adı Soyadı

İsteklinin Kaşesi