İTKİB - EKOTEKS İDARI BİNASI İNŞAATİ KABA İŞLER ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL İLİ BAĞCILAR İLÇESİ MAHMUTBEY MAHALLESİ 2201 ADA, 13 PARSELDE YAPILACAK OLAN 13.320,47 m2 EKOTEKS İDARI BİNASI İNŞAATİ KABA İŞLER ŞARTNAMESİ

GENEL

İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ MAHMUTBEY MAH. PAFTA 2201 ADA  13 PARSEL'deki Ekoteks İdari Bina İnşaatı Kaba İşleri için teklifler alınacaktır.

İDARE/İŞ SAHİBİ: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

İSTEKLİ/YÜKLENİCİ: Teklif Sahibi Firma.

İŞİN KAPSAMI:

İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ MAHMUTBEY MAH. PAFTA 2201 ADA 13 PARSEL'de yapılacak olan 13.320,47 m2 Ekoteks İdari Binası İnşaatı kaba işleri için Mimari, Teknik ve Statik Projelere uygun olarak yapılması

 

İŞİN TESLİM SÜRESİ:   10 AY (SON TESLİM 30.10.2023)

 

TEKLİF İÇERİĞİ:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını, Anahtar teslim ve götürü bedel Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının %10'u tutarında kesin teminat istenecektir. Bu teminat nakit veya içeriği İTKİB tarafından hazırlanacak örneğe uygun banka teminat mektubu şeklinde olacaktır. 

ÖZEL VE TEKNİK ŞARTLAR:

 1. GENEL HUSUSLAR
 1. YÜKLENİCİ tarafından;
 1. Bu iş için gerekli müteahhitlik karnesi  (Toplam inşaat alanı 13.320,47 m2 - 5A yapı sınıfı)
 2. Yapı inşaat ruhsatında imzası olacak Şantiye şefi ( İnşaat mühendisi veya mimar)
 3. Her türlü Harita hizmeti sağlayarak binanın doğru bir şekilde zemine aplikasyonunu ve şantiye sahasının etrafı çevrilip organizasyonun yaptırılması,
 4. Statik proje ekinde hazır olan iksa projesine göre iksa işlerinin yaptırılması
 5. İksa işlemine paralel olarak her türlü derin kazı önlemi alarak hafriyat işlerinin yaptırılması, Ankraj imalatı ve Kuşaklama kirişleri yaptırılması, asansör çukurlarının açılması,
 6. İksa - kazık imalatı tamamlandıktan sonra ,kuşak kiriş aralarındakı ara boşlukları izolasyon yapılabilecek şekilde uygun bir malzeme ile kör kalıp veya dolgu malzemesi ile tek yüzlü duvar yapılması,
 7. Hafriyat sonrası temel drenajı yaptırılması ve temelin yol tarafında drenaj bacası ile toplanması, (gerekmesi durumunda iki köşede )
 8. Temel alt tesviyesi yapılıp, mıcır serilip grobetonun çelik mala ile atılması,
 9. Temel izolasyonu ve tek yüzlü ve çift yüzlü perde izolasyonu yapılması,
 10. Temel imalatından başlayarak onaylı mimarı, statik proje ve eklerine göre betonarme işçilik imalatının yaptırılması,
 11. Kaba yapı imalatı sırasında, elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat için, mimarı ve statik projede gösterilen şaft boşlukları bırakılacaktır. (Temel topraklanması ve gerekli şartlar)
 12. İnşaat faaliyetleri bitiminde kazılan alanlar ile ilgili çevre düzenlemesi yapılması
 13. İş Sahibi'nin ihtiyaçları doğrultusunda asansör, vinç gibi imalatların alt yapısının hazırlanması ve yapılması,
 14. Şantiye suyu ve elektriği ile ilgili resmi müracaatların yapılması,

işlemleri yapılacaktır.

Gerekli müracaat ve imalatla ilgili her türlü abonelik, kazı, kablo güvence bedelleri, Ana sayaç panosu, kaba inşaat süresince oluşacak olan faturalar ve şantiyede kullanılacak tali panolar yükleniciye ait olacaktır.

KABA İNŞAAT ve İKSA KAZIK İMALATI İÇİN KULLANILACAK DEMİR, BETON MALZEMESİ VE BUNLARA AİT NAKLİYE ÖDEMELERİ İŞ SAHİBİNE AİTTİR.

 1. Bütün imalat, uygulama ve detay projesine ve teknik şartnamesine, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre yapılacaktır, herhangi bir yasa veya uygulama değişikliğinde İŞ SAHİBİ'ne bilgi verilerek proje talebinde bulunulacaktır.
 2. İmalat bünyesinde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan bütün malzemeler öncelik sırasına göre TSE belgeli, TS yoksa ilgili yabancı norm ve standartlara uygunluk belgesine haiz olacak, varsa ISO 9000 serisi Kalite Sistem Belgesine sahip üreticilerin ürünleri kullanılacaktır.
 3. İmalatlar bu şartnamede tanımlandığı şekilde ve genel fen ve mühendislik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
 4. YÜKLENİCİ, kullanacağı malzeme ve yapacağı imalatlarla ilgili TS belgelerini, teknik katalog ve broşürleri, ilgili şartname ve diğer dokümanları şantiyede hazır bulundurmak zorundadır.
 5. İŞ SAHİBİ, gerek görmesi halinde kullanılan her türlü malzeme ve yapılan imalatlarla ilgili muayene ve deney yapabilecektir. Bununla ilgili belgelerin, muayene ve deneylerin masrafları YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
 6. Yapılarda kullanılacak her türlü malzeme ve madeni aksam, kalite, renk ve diğer özellikleri bakımından YÜKLENİCİ' nin temin edeceği numuneler ve teknik belge incelenecek proje müellifinin onayı alındıktan sonra İŞ SAHİBİ'nce seçilecektir.
 7. Bu şartname eki, proje ve mahal listelerinde öngörülmeyen bir malzemenin kullanılması veya herhangi bir değişiklik için proje müellifinin onayı ve İŞ SAHİBİ'nin izni alınacaktır.
 8. İmalata esas malzemelerin taşınması, depolanması geçici kabul yapılana kadar uygun şartlarda gerekli emniyet tedbirlerine dikkat edilerek korunması YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.
 9. Proje, mahal listeleri ve şartnamede belirtilmemiş dahi olsa temininde ve yapımında teknik zorunluluk olan her türlü malzeme ve imalat İŞ SAHİBİ' nin de onayı ile gereken proje revizyonu da yapılarak ve proje müelliflerine onaylatılarak herhangi bir bedel talep edilmeksizin YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
 10. Montaj ve/veya imalat kusurları bulunan malzemeler, kusursuz olan yenileriyle değiştirilecek ve yeniden kusursuz olarak YÜKLENİCİ tarafından monte edilecektir.
 11. Numunesi olan malzemelerin uygulamalarından önce numuneler İŞ SAHİBİ' nin beğenisine sunulacak ve onayı alınan malzemeler kullanılarak imalatlar gerçekleştirilecektir. Numuneler onay işleminden sonra da sahada uygun bir yerde muhafaza edilecektir.
 12. Bina cephesinde ve bina iç mahallerde ihtiyaç duyulan tüm iskele malzemeleri, kaba inşaatta kullanılacak kule vinç, kurulması, nakliyesi, sökülmesi her türlü nakliyesi, yük asansörü gibi diğer yardımcı iş makineleri ile bu malzemelerin kurulması ve sökülmesi, tüm nakliye, işçilik, araç ve gereç masrafları YÜKLENİCİ firmaya ait olacaktır.
 1. İŞ SAHASINDAKİ KOŞULLAR
 1. Ulaşım: YÜKLENİCİ, genel ulaşım yollarını kullanırken bütün kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak hareket edecek ve gerekli izinleri alacaktır. Yolların kullanımı için gerekli emniyet tedbirleri, geçici tesisler, gerekli tamirat ve benzeri işlere ait her türlü masraf YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır. YÜKLENİCİ, bu gibi operasyonlardan ya da karışıklıklardan doğabilecek bütün tazminat, talep, masraf ve yükümlülüklerden İŞ SAHİBİ'ni muaf tutacak ve zararı karşılayacaktır.
 2. İşyeri'ndeki Hizmet Hatları: Elektrik ve içme suyu temini, telefon, atık suyun uzaklaştırılması, İşyeri'nde yeterli aydınlatma, iş sahasında koruma ve her türlü güvenlik önlemleri ve izinleri YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
 3. İşaret Levhaları: YÜKLENİCİ, masrafı kendine ait olmak üzere İş'in adını, İş sahibi, Kontrollük, proje müellifleri, Yapı Denetim Firması ve YÜKLENİCİ'nin isim ve adreslerini ve Kontrolluk'un İş sahibi nin gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, rengi ve boyutları Kontrollük İşsahibi tarafından onaylanacak bir işaret levhasını temin etmek, Sözleşme süresince Kontrolluk'un İş sahibi' nin uygun göreceği bir yerde bulundurmak ve gerektiğinde bakımını yapmakla yükümlüdür. İŞ SAHİBİ her türlü kontrol ekibi oluşturabilecek.
 4. Güvenlik: YÜKLENİCİ, çalışmalar süresince sağlık ve güvenlikle ilgili mevcut yönetmeliklere uyacak ve İşyeri'nde sürekli olarak tüm personel ve işçilerin güvenliği ve kazalara karşı korunmasından sorumlu olacaktır. Yüklenici ALL-RİSK sigortası yaptıracaktır.
 5. Atık ve istenmeyen malzemelerin uzaklaştırılması: Tüm atık ve molozlarla kullanım fazlası kazı malzemesi ve diğer istenmeyen ve İş sahibi tarafından sahadan uzaklaştırılması istenen malzemeler gerekli izinler alınarak depolama alanlarına taşınacaktır. Taşıma işlemine ait tüm maliyet yükleniciye aittir. Toprak ve moloz taşıyan kamyonların üzeri mutlaka örtülecektir. Yollara malzeme dökülmesi olduğunda derhal temizlenecektir.
 6. Ölçüm ve kontroller: YÜKLENİCİ, İşyeri'nde yapılacak her türlü ölçüm işleri için harita teknik cihazları, lazer metre, hizalama aleti, vs. gibi gerekli cihazları bulunduracaktır.
 1. ŞANTİYE DOLGUSU

YÜKLENİCİ, aşağıda belirtilen kadroyu yer tesliminden itibaren en geç bir hafta içinde şantiyede bulunduracaktır. Bunlar;

 1. Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi veya mimar olacak)
 2. Topograf
 3. Kalfa

Bu personel mücbir sebepler hariç çalışma saatleri içinde iş yerinden ayrılmayacaklardır. Ayrılmaları gerektiğinde, İŞ SAHİBİ'ne ait yetkili birimleri haberdar edilecektir. Bu personelin yer tesliminden itibaren bir hafta içinde yüklenici firma tarafından temin edilememiş olması halinde veya mazeretsiz iş yerine (şantiyeye) gelmedikleri takdirde şantiye şefi için 2000,00 TL/gün, Topograf için 1500,00 TL/gün, kalfa için 1000,00 TL/gün para cezası uygulanacak ve bu cezalar hak edişlerden kesilecektir.

 1. KAZI VE DOLGU İŞLERİ

Bu işi üstlenmekle YÜKLENİCİ inşaat mahallini gördüğünü İş Sahibinden mevcut haliyle teslim aldığını ve kazı ve dolgu yapılacak alanları tanıdığını kabul etmektedir. YÜKLENİCİ alanı görmesi nedeniyle vereceği fiyatların ileride oluşabilecek tüm güçlükleri de içerdiğini göz önüne almalıdır (Arsanın bir köşesinden ENH geçmektedir.). İş esnasında kazı ve dolgu işleri çıktığı takdirde YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Kazı ve dolgu işlerinin sebep olabileceği her nevi kazalar, hasar, engeller ve ilave işler ile işverene ve 3. Şahıslara verilebilecek maddi ve manevi zararlardan YÜKLENİCİ sorumludur.

 1. Temel Kazısı

Kazı sırasında temel taban zemini zedelenmeyecektir. Temel tabanı el ve gerektiği takdirde iş makinesi ile düzgünce tesviye edilerek temel imalatına başlanacaktır. YÜKLENİCİ' nin rahat çalışmak için temel tabanına sereceği tüm malzeme ve tesviye işçiliği ile bilumum işçilikler kendisine ait olup herhangi bir ilave ücret ödenmeyecektir. YÜKLENİCİ nin verdiği fiyatlar sabit olup inşaat sırasında ayrıca sınıflama yapılmayacaktır.

 1. Dolgu İşleri

Dolgu işleri suyu serbestçe drene edebilecek şekilde uygun şartlarla sıkıştırılarak yapılacaktır. Her dolgu tabakası doğru su muhtevası elde edilene kadar nemlendirilecek ve proktorun %95'i elde edilene kadar sıkıştırılacak, Standard proktor deneyi AASHO T-99 metoduna uygun olarak yapılacak ve şantiyedeki sıkışma AASHO-147 veya İŞ SAHİBİ'nin onayladığı bir başka metoda uygun olacaktır. Genel olarak dolgu malzemesi maksimum 30cm kalınlıktaki tabakalar halinde sıkıştırılacaktır. Kazı, kazı malzemesinin geri dolgusunu, kazı malzemesi uygun değilse başka dolgu malzemesini (kil ve silt içeren dolgu malzemesine izin verilmeyecektir), gerekli her türlü nivelmanı, formasyonların tesviyesini ve sıkıştırılmasını içerecektir.

 1. İKSA KAZIK VE ANKRAJ İŞLERİ
 1. Yapı Malzemeleri 
 1. Betonarme Çeliği: B420 (120 Ton)
 2. Fore Kazık Betonarme Betonu: C25 TS500/Şubat 2000 (1200 m3)    
 3. Ankraj Çimentosu: PÇ 42.5 
 4. Bitirme: Donatılarda Bindirme boyu en az 50Ø alınacaktır. 
 5. Pas payları aksi belirtilmedikçe 5 cm. olarak alınacaktır. 

   * BU İMALATTA KULLANILACAK DEMİR VE BETON İŞ SAHİBİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR.

 1. Ankrajlar 
 1. Ankrajların tamamı geçici ankraj olup, 3 adet 0.6 '' düşük gevşemeli süper halatla BS 8001 1989 veya EN 1537 standardına göre imal edilecektir. 
 2. Ankraj imalatı yapılırken, imal edilecek ankraj sırasının 50 cm altından daha fazla kazı yapılmayacaktır. 
 3. Ankrajlar yapılıp, test edilip kilitlenmeden bir kademe için hafriyata başlanmayacaktır. 
 4. Ankraj deliği çapı minimum 120 mm olacaktır. 
 5. Her ankraj, tasarım çalışma yükünün %25 fazlasına gerilerek test edildikten sonra, çalışma yükünün %10 fazlasında kitleneceltir. Test için ''FHWA – IF-99-015, Geotechnical Engineering Circular No. 4, Ground Anchors and Anchored Sytems (June 1999)''da belirtilen kabul deney (''proof test'') yöntemi uygulanacak ve raporlanacaktır. Bu raporlar düzenli olarak tasarımcıya verilecektir. 
 6. Öngermeli ankraj halat boylarına 100 cm germe payı ilave edilecektir. 
 7. Ankraj yapımı esnasında, kum bantlarındaki su nedeni ile deliklerden su gelebilecektir. Su ile karşılaşılması durumunda 2. Ve gerekirse 3. Kez basınçlı enjeksiyon mutlaka yapılacaktır. Kuyu çeperlerinin kendini tutmaması durumunda ise geçici muhafaza borusu kullanılacaktır.
 8. Ankraj delgisi sırasında kesinlikle Su kullanılmayacaktır. 
 1. İmalat 
 1. Kazık betonları kesinlikle tremi borusu kullanılarak dökülmeli ve kuyu içerisinde kalabilecek olan tüm çamurlu malzeme beton dökümü öncesi tamamen boşaltılmış olacaktır. 
 2. Kazık imalatında, zemin ve yer altı koşullarının gerektirdiği koşullarda muhafaza borusu kullanılacaktır. 
 3. Mevsim koşullarına göre, kazık aralarından saha içine malzeme akışını engellemek amacıyla, gerek görülmesi halinde iksa perdesi yüzeyi püskürtme beton ile kaplanacaktır. 
 4. İnşaat süresince kazık alanında birikebilecek sular, pompa yardımı ile kazı alanından uzaklaştırılacaktır. 
 1. Ölçüler

Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler “cm”, kotlar “m” cinsinden verilmiştir. Her türlü imalat ve inşaattan önce tüm ölçülerin sorumlu saha mühendisi tarafından kontrolü yapılacaktır. Paftalarda açıkça yazılı olmayan ölçüler için tasarımcıya başvurulacaktır. 

 1. Kontrol 
 1. Mevcut arazi kotlarında ve zemin profilinde değişiklik olması halinde, projeci haberdar edilerek gerekli revizyonların yapılması sağlanacaktır. 
 2. Kazık ve ankraj imalatında başlamadan önce çevre yapıların temel alt kotları kontrol edilmeli, uyuşmazlık tespit edilmesi halinde, projeci haberdar edilerek projenin yenilenmesi sağlanacaktır. 
 3. İksa sisteminin projede öngörülen servis ömrü boyunca tam güvenlikle hizmet verebilmesi amacıyla inklinometre, gerekmesi halinde yük hücresi (load cell) ve reflektör enstrümantasyonlarıyla aletsel ve görsel gözlemler yapılacaktır. 
 4. Çevre yapılar reflektör okumaları ile kontrol edilecektir, ayrıca riskli görülen çevre yapılara tiltmetre yerleştirilecektir. 
 5. Vaziyet planında gösterilen yerlerde kazık Akslarının 1.00m gerisinde ve projede belirtildiği boyunda inklinometre boruları yerleştirilecektir. İksa inşaatı sırasında düzenli olarak inklinometre ölçüleri alınacak, bu ölçüler değerlendirilecek ve gerekirse ek tedbirlere başvurulacaktır. 
 6. Inklinometre okumaları, şantiye mühendisi tarafından her kazı ve ankraj germe sırasında okunacak raporlanacak ve yayınlanacaktır. İmalat olamayan cephelerde okuma sıklığına tasarımcı ile birlikte karar verilecektir. 
 7. Inklinometre okumaları, haftalık topografik okumaları ile desteklenecektir. Topografik okumalar teknik şartnamede belirtildiği şekilde oluşturulacaktır. İşveren tarafından alınacak olan topoğrafik okumalar, röper noktalarının da belirtildiği bir plana işlenmeli ve haftalık olarak yayınlanmalıdır. Tüm yapılan ölçümler tasarımcıya düzenli bir şekilde iletilmelidir. 
 8. Kazıkların düşeyden 1/75 ten fazla sapmaması için yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır. 
 9. İksa sistemine yakın çelik, toprak vb. gibi ağır malzemeler depolanmayacaktır. 
 10. İnşası yapılacak bina yükseldikçe İksa kazıkları ile bina dış perdesi arasında kalan boşluk uygun malzeme ile doldurulacak ve sıkılaştırılacaktır. 
 11. Acil bir durumda iksa sisteminde oluşabilecek aşırı bir yatay deplasmanın ilerlemesini durdurmak ve göçmeyi önlemek için iksa önüne topuk dolgusu yapamaya yetecek miktarda toprak her zaman sahada hazır bulundurulacaktır. 
 1. Tasarım Geçerliği

Uygulama sırasında karşılaşılan değişik çevre ve zemin şartlarına göre revizyona gidilecektir. Yüklenici, tasarım pafta ve bilgilerine uymayan her durum hakkında tasarımcıya danışacaktır. Hesaplar geçici iksa için yapılmıştır. Kalıcı iksa gerekmesi durumunda proje yenilenmelidir. İksa çukuru en kısa sürede doldurulacaktır. 

 1. BETON İŞLERİ (6673 m3 BETON İŞ SAHİBİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR)
 1. Beton Sınıfları

Beton işlerinde kullanılacak beton sınıfları TS500 ile uyum içinde olacaktır. Beton malzemeleri ve betonun imal, döküm ve bakımı için uyulacak Türk standartları TS19, TS706, TS802, TS1247 ve TS248 ile bu standartlarca atıf yapılan standartlardır. Projelerde kullanılan beton sınıfları çizimler üzerinde belirtilmiştir. Yapılması İŞ SAHİBİ'nce istenmesi durumunda, ön deneme karışımlarındaki kırılma mukavemetleri, tablodaki değerlerden en az 10 N/mm² daha fazla olacaktır.

 1. Beton Karışımında Kullanılacak Malzemeler

Beton işlerinde kullanılacak çimento projelerde aksi belirtilmedikçe ve İŞ SAHİBİNCE aksine bir durum kabul ve talep edilmediği sürece TS 19 Normuna uygun Normal Portland çimentosu olacaktır. Aksi talep edilmedikçe, her çimento veya hazır beton sevkiyatında, çimentonun TS 19'a uygunluğunu belirtilen imalatçı raporları İŞ SAHİBİ'ne verilecektir. Çimento, şantiyeye kuru olarak getirilecek ve havalandırılmış depolarda yükseltilmiş döşemeler üzerinde istif edilecek ve rutubet emmesini önleyici tedbirler alınacaktır. Her ne sebeple olursa olsun standarda uymayan, topraklanmış veya sertleşmiş çimento kabul edilmeyecek ve şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

Şantiyede 40 günden fazla kalmış çimento İŞ SAHİBİ'nin isteğine göre yeniden test edilebilecektir. Dökme çimento kullanılması durumunda silo kurulması şarttır.

 1. Betonarme Betonunun Hazırlanması

Beton imali için hazır beton santrallerinden temin edilecek beton kullanılacaktır. Elle ya da betonyer ile karışım sağlanmış beton kesinlikle betonarme betonunda kullanılmayacaktır.

 1. Beton Testleri

YÜKLENİCİ beton dökülen her sahada taze karıştırılan betonun çökme miktarını ölçmek için deney aletlerini hazır bulunduracak ve gerekli miktarlarda deney küpleri yapacaktır: Her küp takımı 200 mm ebadında altı adet küpten oluşacak ve bunların üçü imalattan 7 gün sonra, geri kalan 3'ü imalattan 28 gün sonra deneye tabi tutulacaktır. Dökülecek her betondan önce beton çökme deneyi (Slump Deneyi) yapılacaktır. Beton çökme deneyleri TS 2871'e göre yapılacaktır. Deneyde mutlaka ebatları uygun Abrams konisi kullanılacaktır. Çökme miktarları aşağıdaki aralıklarda olacaktır (beton dökümünde vibratör kullanılması şartıyla):

PANO KALIPLA YAPILAN

DÖŞEME BETONLARINDA

2-10 cm

YOĞUN DONATILI KOLON VE PERDELERDE

6- 10 cm

 
 1. Betonun Dökülmesi

Betonarme betonu dökümünde kesinlikle standartların gerektirdiğinden fazla su karıştırılmayacaktır. Mikser ile getirilecek beton mikserde 2 saatten fazla kesinlikle bekletilmeyecektir. Pompa ile yapılacak dökümlerde betonun akışkanlaşmasını sağlayıcı katkı maddesi veya su verilmeyecektir. Pompa ile basılan betonlarda serbest düşme yüksekliği döşemelerde 50 cm, perde ve kolonlarda ise en fazla 1.5 metre olmalıdır. Dökülen döşeme betonu yüzeyleri uygun zaman sonra mastarlanarak düzeltilecektir. Vibratör kullanmadan beton dökülmeyecektir. Daldırma türü vibratörler mutlaka beton yüzeyine dik olarak kullanılacaktır. Vibratör gereğinden uzun beton içinde tutulmayacaktır. Vibratör taze beton içinde 10-15 saniye tutulmalı ve beton yüzeyinde düzelme görüldüğünde ya da şerbet halinde ince kıvamlı yüzey görüldüğünde betondan çıkarılmalıdır. Beton dökümü esnasında mutlaka yedek vibratör hazır bekletilecektir. Büyük ve uzun perde yüzeylerde İŞ SAHİBİ nin onayı ile kalıp dışından vibratör kullanılabilecektir. Beton dökümünde hava koşullarının uygun oluşuna riayet edilecektir. Aşırı soğuk ve sıcak havalarda katkı maddesi konulsa dahi beton dökülmeyecektir. Bu konuda şartların zorlaması durumunda kontrollük onayı şarttır. Beton dökümünde su kaybını hızlandırıcı etkenlerden kaçınılacaktır. Standart beton pompaların beton basamadığı katlar için yer pompası, örümcek vs. ihtiyaç duyulacak makine ve teçhizatlar YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.

 1. Bitmiş Beton Yüzeyleri ve Toleranslar

Döşemelerde beton yüzeyleri döküm bittikten sonra mastar ile düzeltilecek pürüzsüz yüzey istenen yerlerde ( -3,-2,-1 BODRUM KATLAR VE ZEMİN KATTA YAPILACAK) çelik veya mekanik mala ile diğer yerlerde ahşap mala ile bitirilecektir. Kesinlikle vakumlama işlemi yapılmayacaktır. Bitmiş beton işlerindeki toleranslar aşağıda belirtilen kabul edilebilir sapmalar dahilinde olacaktır.

DÜŞEYDEN SAPMALAR (Kolon ve betonarme

Perde duvar yüzeylerinden)

3 m yükseklik için

5 mm

Eleman tüm yüksekliği için

En çok 10 mm

YATAYDAN SAPMALAR (Kottan sapma)

Herhangi bir açıklıkta

6 m açıklık için

10 mm

Tüm Açıklıkta (boyda)

En Çok 20 mm

HİZADAN SAPMALAR (Akstan kayıklık)

Herhangi bir açıklıkta

 6 m açıklık için

10 mm

Tüm açıklıkta (boyda)

En Çok 20 mm

KESİT BOYUTUNDAN SAPMALAR

(Ebatta sapma)

Kolon ve perdelerde

5 mm

Döşeme Kalınlığında

10 mm

Temel Kalınlığında

En Çok %2.0

MERDİVENLERDE SAPMA

Riht yüksekliğinde

3 mm

Basamak genişliğinde

5 mm

       
 
 1. Betonun Korunması ve Kürü

Beton yüzeyi Normal Portland çimentosu ile dökülen betonlarda 8 günden az olmamak kaydı ile gerektiğinde 14 güne kadar korunacaktır. Koruma su püskürtmesi ve kaba kendir kumaş ile devamlı ıslak tutularak veya iyice ıslattıktan sonra satıhla tam olarak temas eden su geçirmez bir örtü ile sağlanacaktır. Sıcak havalarda beton yüzeyi şartnamelere göre gerektiği kadar ıslak tutulacaktır.

 1. Beton İmalatında Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

0.00 kotundan-12.50 m kotuna kadar her kat (-1, -2, -3 bodrum katları) çevre perde duvarları bir bütün olarak brüt beton şeklinde dökülecektir. Perde betonu dökümleri kat hizalarına kadar olacaktır. Radye temel betonu yekpare şeklinde bir seferde dökülecektir. YÜKLENİCİ tüm beton dökümleri esnasında mikser, beton pompaları ve gerekli sayıda vibratörü temin edecektir.

 1. KALIP İŞLERİ
 1. Genel
 1. YÜKLENİCİ beton dökümü için gerekli bütün kalıp işlerini, iskele, kuşak, payanda ve desteği ile temin edip kuracaktır. Kalıp yüzeyleri her zaman düzgün ve bakımlı olacak ve yağlanacaktır. Yağlamada kesinlikle yanık yağ kullanılmayacaktır. İdare'nin izni olmaksızın kalıp sökülmeyecektir. Kontrol onayı alınmadan hiçbir şekilde beton dökümüne izin verilmeyecektir.
 2. Yerleştirilen kalıplar betonun dökülmesine, vibratör ile sıkıştırılmasına ve rüzgâr gibi hava etkilerine karşı koyacak şekilde sağlam, yeterli mesnetlere sahip, kuşaklanmış ve bağlanmış olacaktır. Tüm payanda, dikme ve atkılar çelik ya da bu iş için özel olarak kalıp firmalarınca hazırlanmış olacaktır.
 3. İŞ SAHİB' nin onayını almadan kalıpları tutmak için betonun içine herhangi bir bağlantı, cıvata veya sair tertibat konmayacaktır. Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinde yapışık yabancı madde, çıkık çivi ve benzeri ile çatlaklar ve diğer kusurlar bulunmayacaktır. Kalıp yüzeyleri betonun yapışmasını önlemek için leke bırakmayan uygun bir kalıp yağı ile yağlanacaktır. Yağlı kalıp yüzeyi ile betonarme demirin teması araya konacak pas payı contaları ya da özel olarak dökülen uygun boyutlarda küplere konarak önlenecektir.
 4. 0.00 kotundan – 12.50 m kotuna kadar bodrum perde duvarlarında yapılacak izolasyonun delinmemesi için tek yüz beton kalıbı kullanılacak ve beton kalıplarında kesinlikle tij v.b. kalıp tutucu malzeme kullanılmayacaktır. Betonarme kalıpları payandalar ile güçlendirilecek ve patlaması önlenecektir.
 1. Kalıp Sökümü
 1. Kalıplar betona zarar vermeden sökülecek şekilde tasarlanacaktır. Beton dökülmesi ile kalıpların sökülmesi arasında geçen süre İŞ SAHİBİ'NİN talimatına göre ayarlanacak ancak bu süre her durumda aşağıda belirtilen sürelerden kısa olamayacaktır.
 2. Kolon, duvar, kirişler için düşey kanatlar 2 gün
 3. 10 mt'ye kadar açıklıklı döşeme kalıpları (gerekli destek bırakılarak) 14 gün
 4. 10 mt'den fazla açıklıklı döşeme kalıpları (gerekli destek bırakılarak) 21 gün
 5. Kiriş alt kalıpları 21 gün
 1. BETONARME DEMİRİ İŞLERİ (785 Ton- İŞ SAHİBİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK)
 1. Genel

Betonarme demiri TS708 ve TS 4559 şartnamelerine uygun olacaktır. Demir stokları kesinlikle toprak ile temas etmeyecek şekilde yapılacaktır. Su, nem ve tozdan korunacaktır. Muhtemel gevşek paslı demirler yerleştirmeden önce mutlaka temizlenecektir.

 1. Kesme ve Bükme

Kesme ve bükme programları YÜKLENİCİ tarafından tespit edilecektir. Tüm demirler uygulama projelerine uygun olarak kesilerek bükülecektir. Bükme işlemi soğuk olarak yapılacaktır. Bükme işlemi için gerekirse mekanik makineler kullanılabilecektir. Donatı detaylandırılması ve bükülmesi ile ilgili olarak TS500 şartlarına aynen uyulacaktır.

 1. Yerleştirme

Betonarme demiri plan ve şartnamelere uygun olarak yerleştirilecektir. Demirler bağ teli ile sıkıca bağlanacaktır. Beton dökümü sırasında kopan bağ telleri görevlendirilen ustalar tarafından tekrar bağlanacaktır. Demirin kalıp ile temas eden yüzeylerine pas payı oluşturacak şekilde plastik takozlar konulacaktır. İdare tarafından teslim alınmadıkça beton dökülmeyecektir. Kesinlikle idare onayı olmaksızın kaynaklı ek yapılmayacaktır. İnşaat sırasında kullanılacak tüm çelik elemanlar TS500 şartlarını sağlayacaktır.

 1. DRENAJ İŞLERİ

Bina çevresinde temel etrafına Ø200mm spiral sarımlı delikli HPDE drenaj borularının eklenerek döşenmesi, çevresinin geotekstil ile kaplanması ve üzerine çakıl dolgu yapılması işidir. Tüm çalışmalar boyunca drenaj borusu deliklerinin kapanmamasına özen gösterilecektir. Kapanması durumunda delikler açılacaktır. Kullanılacak borular SN4-SN 20kN/m2 rijitlik sınıfında olacaktır. Parsel alanında biriken suyun uzaklaştırılması için gerektiği kadar en az iki farklı köşe noktasında drenaj kuyuları bulunacaktır. Temel çukuru içerisinde yer alacak su bu noktalara yönlendirilecek ve biriken su gerekli tüm önlemler alınarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde drenaj dalgıç pompalarıyla bu noktadan inşaat alanı dışına atılacaktır. Suyun tahliyesini İSKİ'nin izni ile deşarj edecek veya yine İSKİ izni ile vidanjörlerle saha dışına taşıyacaktır. Dalgıç pompalarının gücü ve adedi suyun debisine göre belirlenecek gerektiği miktarda dalgıç pompa YÜKLENİCİ tarafından konulacaktır.

 1. TEMEL VE BODRUM PERDELERİ İZOLASYON YAPILMASI İŞLERİ
 1. Temel ve bodrum perde imalatlarında su yalıtımı ile ilgili olarak COLPHENE BSW UNILAY HP sistem malzeme ile radye temele ve perde kalıp üzerine dönülecek, betona hidratasyon ısısı ile yüzde yüz yapışarak izolasyon uygulaması sağlayan mebran ile yalıtım yapılacaktır.
 2. COLPHENE BSW UNILAY HP içerisinde çift donatı bulunan 180 gr/m2 polyester keçe + 80 mm keçe yanı çift taşıyıcı bulunan 4.5 mm kalınlıkta, 5.3 kg/m2 ağırlığında, -20 C dayanımlı tek yüzünde fiziksel ve kimyasal olarak yüzde yüz beton yapışabilen SBS'lı su yalıtım mebranı olacaktır. Perdelerde ise COLPHENE BSW V içerisinde kompozit donatı bulunan 3.00 mm kalınlığında, 3,0 kg/m2 ağırlığında, -20 C dayanımlı tek yüzüne fiziksel ve kimyasal olarak yüzde yüz beton yapışabilen SBS'lı su yalıtım membranı olacaktır.
 3. Isı kaynağı yardımıyla tüm bindirmeler mühürlenecek. Bindirmeler uzunlamasına minimum 100 mm, enine ise minimum 150 mm olacak.
 4. Tüm yatay düşey yüzeylerde betonarme donatı montaj imalatında mutlak suretle dikkatli davranılacak, zarar gören kısımların tamiratI yapılacaktır.
 5. Betonarme temel ve perde imalatlarında XYPEX marka katkı maddesi olarak kullanılacak. Membran yalıtım sistemi SOPREMA /GRACE / REMMERS / SİKA markalarından birinin seçilerek kullanılacaktır. Nihai seçim İŞ SAHİBİ'NİN onayı ile gerçekleştirilecektir.
 6. Tüm uygulamalar markaların yetkilendirilmiş bayiler tarafından işin ehli kişilerce yapılacaktır. Yetkili firma süpervizörleri uygulama anında işin başında duracak ve kontrolü sağlayacaktır.
 7. Kazıklar nedeni ile perde duvarlarda düzgün satıh elde edilebilmesi için perde kazık yüzeylerine çelik hasırlı beton perde yapılarak izolasyona uygun hale getirilecektir.
 1. TEMEL TOPRAKLAMASI

Bina temeli içine yerleştirilen topraklama çubukları veya levhaları beton içerisine gömülür. Toprakla geniş yüzeyli olarak temas etmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan topraklamaya temel topraklama adı verilir. Temel topraklama potansiyel dengelemenin etkisini arttırır.

GENEL ŞARTLAR:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Teklifler 09/01/2023 tarihi en geç saat 16:00 'a kadar kapalı zarf yolu ile iletilmelidir. Kapalı zarf yolu ile iletilen teklifler bu saate kadar İTKİB evrak kayıt biriminden kayıt altına alınmalıdır. KAPALI ZARF USULÜ: Şartname kapsamında talep edilen belgeler zarfa koyulduktan sonra zarfın kapatıldığı kısma firma kaşesi ve imza birlikte atılmalıdır. İhale konusu iş zarfın üstüne yazılmalıdır.
 3. Teklifler Türk lirası olarak verilecektir.
 4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 5. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.
 6. Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)
 7. Güncel imza sirküleri.
 8. Proje çizimleri
 9. 9- Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen işbu ihale bedelinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 10. İSTEKLİ'nin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler.
 11. İSTEKLİ'nin özmal makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
 12. Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

 

İlgili kişi: Anıl BIYIK – anil.biyik@itkib.org.tr – 0212 454 03 02

ÖDEME ŞARTLARI:

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİ'nin banka hesabına yapılacaktır.

GİZLİLİK:

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkânı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 500.000 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

 1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
 2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
 3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
 4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
 5. İhale konusu işte İTKİB'in onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu İSTEKLİ'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 6. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.
 7. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.
 8. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 9. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 10. Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.
 11. İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.
 12. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 13. BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.
 14. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.
 15. İşin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI:

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİ'nin, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. BİRLİK'in ek süre vermesi ya da vermemesi halinden bağımsız olarak gecikilen gün başına akdedilecek sözleşmede belirlenen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

MÜCBİR SEBEP HALLERİ:

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 1. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,
 2. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,
 3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,
 4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
 5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,
 6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ:

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

DEVİR VE TEMLİK:

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

 1. Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.
 3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.
 4. İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME:

 1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.
 2. İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)