İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB)'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kamuoyunda tanınma ve beğenilirliğinin artırılması amacıyla hedef kitle ve sosyal paydaşlar nezdinde yürütülecek kurumsal itibar çalışmalarının, planlanması ve uygulanmasına yönelik sunulacak olan “Entegre PR Hizmetleri”ne ilişkin tekliftir.

 

 

ÖNERİLEN HİZMETLER

 

Teklifin onaylanması halinde danışmanlık firması İTHİB'e Entegre PR Hizmetleri sunacaktır. Bu hizmet, İTHİB'in kurumsal iş hedefleri ve liderlik iletişimi dikkate alınarak, projelerin iletişim hedefleri kapsamında hazırlanacaktır. Danışmanlık firmasının sunması gereken iletişim danışmanlığı hizmetleri aşağıdaki konuları içermektedir:

 

Kurumsal İtibar Yönetimi: Sosyal paydaşlar nezdinde İTHİB'in itibarını artırmak amacıyla, tanınma ve beğenilirliğine katkıda bulunmak üzere, iş hedefleri çerçevesinde iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

 

Lider İletişimi: Liderlerin ve kilit sözcülerin güvenilir, profesyonel ve etik olarak algılanmaları önemlidir.  liderlerin hazırlanan iletişim programlarında etkin olarak yer almasının sağlanması için stratejiler oluşturulması

 

Medya İlişkileri Yönetimi: Kurum ve ürün markalarının iletişim hedefleri doğrultusunda hazırlanan medya planı çerçevesinde; doğru mesajın, doğru zamanda, doğru sözcü tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesini amaçlar.

 

 • Medya İlişkileri hizmeti kapsamında, İTHİB'in onayını aldığı basın bültenlerinin dağıtımını gerçekleştirilmesi

 

 • Medya İlişkileri hizmeti kapsamında etkinliğe/konuya özel olarak medya ile özel görüşmeler, röportajlar organize edilmesi Özel görüşme planı etkinlik/konu çerçevesinde danışmanlık hizmeti verecek firmanın önerileri ve İTHİB'in onayı ile gerçekleşir.

 

 • Hedef basın mensuplarıyla ilişkileri güçlendirmek amacıyla İTHİB'in onayı ile görüşmeler ve ziyaretler organize edilmesi

 

 • Medyadan gelen haber çalışması sorularını İTHİB'in verdiği brief doğrultusunda hazırlanması onayını aldığı metinleri medya ile paylaşılması.

 

 • Medya ilişkileri hizmeti kapsamında, basın toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda verilecek hizmetler:

 

 • Basın listesinin oluşturulması
 • Basın davetinin oluşturulması ve gönderimi
 • Basın LCV'sinin yapılması ve basın katılımının sağlanması
 • Basın bültenlerinin hazırlanarak basın mensuplarıyla paylaşılması
 • Basın toplantısı akışının hazırlanması
 • Fotoğraf ve video çekiminin organize edilmesi
 • Etkinlik sırasında basının karşılanması ve koordinasyonu
 • Özel görüşme / röportajların organize edilmesi
 • Basın katılımının raporlanması
 • Arka basın bülteni gönderimi yapılması (toplantıya katılmayan basın mensuplarına gönderim yapılması)

 

 • Medyada yer alan İTHİB haberleri günlük olarak rapor edilmesi. İTHİB medya takip ajanslarından hizmet alıyorsa/alacaksa aylık ve yıllık olarak hazırlanan detaylı medya analizleri ve yansıma raporu gönderilmesi.

 

Kriz Yönetimi: Düzenli gündem takibi sonucunda, kurumun itibarına olumsuz etki edecek konuların belirlenmesi ve önlem alınmasına yönelik çalışmaların yapılması. Kurum ile ilgili dinamikler ve tüm muhtemel gelişmeleri izleyerek, özellikle krize açık konularda kurumun iletişim stratejilerinin belirlenmesi, mesajlarının oluşturulması ve böylece konu kamuoyunun gündemine gelmeden kontrollü bir şekilde yönetilmesi.

 

HİZMETİN KAPSAMI

 

Hazırlık Aşaması: Analiz ve Planlama

 

Hazırlık aşaması, sözleşmenin imzalanmasını ve hemen ardından gerçekleştirilecek brief aşamasını takiben tamamlanır. Hazırlık aşaması aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 

İTHİB yetkililerinden kurum içi ve dışı ilişki-iletişim süreçleri ve hedefleriyle ilgili detaylı bilgi alınması, bu görüşmeler sonucunda mevcut durum değerlendirmesi yapılması.

 

Bu çalışma ile:

 • Mevcut durumun tespiti yapılması,
 • Kurumun iletişim hedefleri netleştirilmesi (İş hedefleri doğrultusunda),
 • Sosyal paydaşlara iletilecek ana ve alt mesajlar oluşturulması,
 • Mesajları, sosyal paydaşlara iletecek iletişim araçları (projeler) geliştirilmesi ve bu iletişim projeleri ile entegre edilecek kısa ve orta vadeli öneriler oluşturulması,
 • İletişim faaliyetlerinin bütçesinin izlenmesi ve öneriler getirilmesi.

 

 

Uygulama

 

Uygulama aşaması; İTHİB tarafından onay verilen planlama kapsamındaki iletişim faaliyetlerinin, uygulama planları doğrultusunda hayata geçirilmesini kapsar.

 

 

 

 

Çalışma Biçimi ve Süreleri

 

İTHİB ile düzenli periyotlarla bilgi alışverişi ve planlama toplantıları düzenlenmesi. İhtiyaç duyulması halinde taraflar, ek toplantılar düzenlenmesini kararlaştırabilirler.

 

Hizmet Süresi

 

12 ay

 

 

 

NOT: Teklifinizi kapalı zarf usulü (fiyat teklifinin üstünde kaşe ve imza – zarfın kapatıldığı yere kaşe ve imza) iletiniz.

 

 

 

 

TEKLİF VERME USULÜ

 

 • Satın alma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir. Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin bir zarfın içine koyularak zarfın kapatılması ve zarfın kapatıldığı yerde firma kaşesinin ve imzasının bulunması gerekmektedir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 17:00'a kadar Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklif veren zarfın üstüne firma ismini ve ihale konusunu açıkça yazmalıdır.
 • Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar (şart değildir),
  3. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum,
  4. Hizmetin tamamı için talep edilen bedelin yazdığı kaşeli imzalı mali teklif formu
  5. Fiyat teklifi KDV Hariç verilmelidir.
 • İletişim;

 

 

 

 

 

İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını, 
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Teklif veren İTKİB ve İTHİB'in aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.
 • İTHİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin hükümlerine Basın Danışman'ı tarafından uyulmaması hali haklı sebeple fesih sebebi olarak kabul edilecek ve İTHİB işbu sebeple sözleşmeyi feshetmesi halinde Basın Danışmanı, İTHİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedelinin yarısı kadar cezai şart bedelini İTHİB'e ödemekle yükümlüdür.
 • Taraflar, imzalanacak sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 • Sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç Yüklenici Firma tarafından ödenecektir.
 • Taraflar yapılacak sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTHİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 • İşbu Şartnamenin ve imzalanacak sözleşmenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan yapılacak sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.
 • Ödemeler faturanın İTHİB'e tebliği ve İTHİB'in faturayı onayına istinaden İTHİB'in ödeme takvimine göre ödenecektir.
 • Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mahkeme İstanbul Tahkim Merkezi olacaktır.
 • Hizmetin ifası sırasında oluşabilecek şehir içi ve şehir dışı ulaşım ve konaklama masraflarını İTHİB'in karşılamayacağını kabul eder.
 • İhale sonucu imzalanacak sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, vb. ve hükümet tarafından alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki Taraf için de mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan Taraf, bu durumu derhal yazılı olarak diğer Tarafa bildirir. Mücbir sebep süresince Tarafların yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşmeyi tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir.