Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alım İhalesi

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İçindekiler

I. Tanımlar..................................................................................................................2

II. Teklif Konusu İş......................................................................................................2

III. Tekliflerin veriliş şartları ve zamanı.......................................................................2

IV.  Sözleşmenin imzalanması...................................................................................3

 

I. Tanımlar

İTKİB; Teklif konusu işi yaptıracak olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve bünyesinde hizmet vermekte olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği'ni ifade eder.

YÜKLENİCİ; Teklif konusu işi üstlenmek üzere teklif veren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

II. Teklif Konusu İş

Teklif konusu iş; İTKİB'in hizmet ve faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetidir. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti yurtiçi ve yurtdışında tüm adli ve idari yargı çerçevesinde, İTKİB'e karşı veya İTKİB tarafından, daha önceden açılmış veya açılacak olan dava dosyalarının takibinin sürdürülmesi ve sonuçlandırılması; Türkçe ve diğer dillerde yapılacak olan İTKİB'in taraf olduğu veya olacağı sözleşme, ihtarname veya yasal yükümlülük doğuran her türlü metinlerinin hazırlanması, yasal açıdan kontrol edilmesi; hukuki ve yasal konularda yazılı ve sözlü görüş oluşturulması, mevcut veya taslak haldeki yasal düzenlemelere ilişkin İTKİB çıkarları doğrultusunda yenilik veya değişiklik önerilerine ilişkin metinlerin ve yasal yorumların hazırlanması, icra takibi yapılması, ihale şartnamelerinin yasal kısımlarının hazırlanması hizmetlerini kapsamaktadır. Hizmetin verilmesinde Yüklenicinin kendisi veya görevlendireceği en az 5 yıl deneyimli 1 (bir) avukat İTKİB Genel Sekreterliği binasında kendisine gösterilecek alanda, tam zamanlı olarak sadece İTKİB hizmetine mahsus olarak çalışacaktır. İTKİB'de çalışacak olan avukat, personelin yararlanmakta olduğu yemek ve servis hizmetlerinden faydalanabilecektir.

 

III. Tekliflerin Veriliş Şartları ve Zamanı

İTKİB binasında tam zamanlı olarak görev yapacak avukatın özgeçmişi teklif mektubuna eklenecektir.

Teklif bedeli aylık ödeme dönemi bazında verilecektir. Teklif bedelinde KDV ve varsa stopaj ayrı olarak gösterilecektir.

Teklif konusu işe ilişkin aylık bazda verilecek teklif bedeli içerisinde kapsanmayan, ayrıca ve/veya farklı bazda ücretlendirilmesi teklif edilen hususlar olması durumunda, bunlar ve bedelleri ayrı olarak ve açık bir şekilde teklifte belirtilecektir. Aksi durumda yüklenici tarafından teklif edilen bedelin teklif konusu işin tamamını kapsadığı anlaşılacaktır. 

Teklifler en geç 28.02.2018 saat 16:00'a kadar İTKİB'e (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3 34196 Yenibosna – Bahçelievler – İstanbul) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Sn. Mustafa Seçilmiş'e elden veya posta yoluyla kapalı zarf içerisinde ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır. 

Teklifler İTKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif verenler  İTKİB'e davet edilebilecektir.

Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif verenlere bildirilecektir.

Yükleniciler, teklif  konusu iş ile ilgili olası sorularını yazılı veya sözlü olarak İTKİB Satın Alma ve İdari İşler Şube Müdürü Sayın Mustafa Seçilmiş'e 0212 4540267  telefondan veya mustafas@itkib.org.tr e posta adresinden iletebilirler.

İTKİB teklif toplamayı sonlandırmakta veya tekliflerin tamamını  reddetmekte serbesttir.

 

IV. Sözleşmenin İmzalanması

İTKİB  ile kendisinden hizmet alınması kabul edilen Yüklenici arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır. 

Sözleşme 12 ay için yapılacaktır. Ancak İTKİB 1 (bir) ay öncesinden haber vermek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı  olarak gerekçe göstermek zorunda olmaksızın fesih etmekte serbest olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatı ile uzatılabilecektir.

Sözleşmeden itibaren 10 gün içerisinde İTKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.

Sözleşmeden doğan her türlü vergi ve yasal yükler Yüklenici'ye ait olacaktır.

Yüklenici sözleşmeyi üçüncü kişilere devredemeyecektir.

İTKİB, yükleniciye karşı sözleşme ve bedeli dışında hiçbir maddi ve yasal yükümlülüğe sahip olmayacaktır.