Cjf 2021 Fuarı Kara Yolu Nakliye Şartnamesi

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

CJF 2021 FUARI KARA YOLU NAKLİYE ŞARTNAMESİ

 1. GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Rusya'da gerçekleşecek CJF (Child Junior Fashion) fuar malzemelerinin kara yolu nakliye hizmetini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.               

İDARE    : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

 1. İŞİN KAPSAMI:

Eylül 2021 tarihinde Moskova – Rusya'da düzenlenecek Child Junior Fashion Türkiye ulusal katılımı İHKİB organizatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

 

İşbu şartname Child Junior Fashion Fuarı nakliye hizmet alımını kapsamaktadır.

 

Söz konusu fuar için aşağıda belirtilen şekilde Ek1'i doldurarak teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

 

                  CJF 2021-1 döneminde 8 firmanın 16 m3, 1578 kg fuar malzemesi taşınmıştır.

 

 

 1. NAKLİYE İŞLEMLERİNDE TALEP EDİLEN HİZMETLER:

 

 • Katılımcı firmalardan gönderecekleri ürünlere ilişkin bilgilerin ve gümrükleme hizmetleri için gerekli belgelerin (mal listesi) toplanması ve takibi,
 • Bu bilgiler ışığında gümrük çıkış işlemleri için Gümrük Beyannamesinin hazırlatılması,
 • Firmaların ürünlerinin toplanmasının takibi ve sevkiyat öncesi depolanması,
 • Firma ürünlerinin yükleme öncesi kontrol edilerek, beyana aykırı malzemenin olup olmadığının kontrolü,
 • Malların hacimsel bilgilerinin, Türkiye'den çıkış öncesinde (mallar toplandıktan sonraki 1-2 iş günü içinde) İHKİB'e bildirilerek teyit alınması,
 • İstanbul çıkış gümrüklemesinin yapılması,
 • İstanbul –Moskova kara yolu nakliyesi, 
 • Fuar mahalli gümrük giriş işlemlerinin en geç fuarın başlangıç tarihinden 5 iş günü önce bitirilmesi,
 • Ürünlerin fuarların başlangıç tarihinden bir gün önce sabah saat 09:00'da firmaların stantlarına teslim edilmesi,
 • Boş kolilerin stantlardan alınıp depolanması,
 • Fuarın son günü saat 16:00'da boş kolilerin firmaların stantlarına dağıtımı,
 • Dolu kolilerin aynı gün saat 18:00'de firmaların stantlarından teslim alınması,
 • Malların fuar mahalli çıkış gümrük işlemlerinin yapılması,
 • Moskova – İstanbul kara yolu nakliyesi
 • Fuar mahallinde gerekli işlemleri yapmak üzere Türkiye'den gidecek olan bir temsilcinin görevlendirilmesi, temsilcinin ürünler ilgili ülkeye vardığında orada hazır olması gerekebilecek olup delegasyon bedelinin ayrıca belirtmesi rica edilmektedir,
 • İstanbul giriş gümrük işlemleri,
 • Malların İstanbul'da firmalar tarafından alımına kadar depolanması,
 • Fuar bazında sergi ürünlerinin nakliye ve gümrüklemesinden bütünüyle sorumlu olunması, oluşabilecek aksaklıkların sorumluluğunun alınması,
 • Ürünlerin Türkiye'de firmalardan teslim alınmasından ilgili ülkeye gidişi, dönüşü ve en son Türkiye'de firmalara teslim edilmesine kadar bütün aşamalarda İTKİB yetkililerine zamanında, düzenli ve yeterli bilgilendirmelerin yapılması,
 • CJF Fuarı (Expocenter Fuarcılık'ın) için fuar idaresinin resmi gümrükleme firması ile çalışılması (Alternatifli sunulmalıdır.)
 • Malların fuar alanından firmaların stantlarına kadar taşınması

 

Not 1 : Boş kap bedeli için fuar idaresinin kesmiş olduğu ve kati malların gümrükleme bedeli, vergisi ve harçları için Gümrüğün kestiği faturalar, hizmet faturasının ekine eklenmelidir.

Not 2 :  Fatura kesilirken, teklif olarak iletilen Ek1 'de belirtilen fiyatlar dışında rakamın faturaya yansıtılması Birliğimizce kabul edilmeyecektir.
 

 

Genel Şartlar

  Teklifler 27/05/2021 tarihi en geç saat 15:00'e kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3; Yenibosna İstanbul adresi Satın Alma ve İdari İşler Şubesi'ne kapalı zarf yolu ile iletilmelidir. Teklif mektubu (Ek1) bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma ismi, teklif verdiği konu (ihale konusu) açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmına da teklif veren tarafından kaşe ve imza yapılmalıdır.

 • İSTEKLİ işi bir başkasına devredemeyecektir.
 • Sunulacak tekliflerin içeriğinde aşağıdaki bilgi/belgelerin yer alması gerekmektedir;
 • Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 • Teklif Formu (bkz. Ek-1 )
 • Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 • Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname ve ekleri,
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi
 • Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 • İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

 

 

            Sorularınız için aşağıda yer alan kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

 0212 454 0207- 537 973 0877

 

 1. ÖDEME ŞARTLARI

 

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

 

 1. GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin ve  İHKİB'in veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 1. MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 1. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 1. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,
 2. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,
 3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,
 4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
 5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,
 6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.
 1. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.
 1. DEVİR VE TEMLİK

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 1. TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir. İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 1. İHALEDEN VAZGEÇME

BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir. İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

EK1 MALİ TEKLİF FORMU

Hizmet Alımı Konusu   :  Eylül 2021 CJF Fuarı kara yolu nakliye hizmeti

İsteklinin adı                     :

Eylül 2021 CJF Fuarı Kara Yolu Nakliye Teklifi

Fuar idaresinin resmi gümrükleme firması ile çalışılması durumunda (Expocenter Fuarcılık)

AÇIKLAMA

TUTAR

BİRİM

Gidiş-Dönüş 1-10 m3

 

 

Gidiş-Dönüş 11-15 m3

 

 

Gidiş-Dönüş 16-20 m3

 

 

Gidiş-Dönüş 20m3 üzeri beher m3

 

 

1 Tam Tır

 

 

Delegasyon

 

 

Nakliye ve Fuar alanı Sigortalama

 

 

GTİP Bedeli

 

 

Rusya Gümrük Teminat Bedeli

 

 

Haftasonu Teslim (Cumartesi, Pazar)

 

 

Fuar Alanı Boş kap depolama

 

 

Türkiye Çıkış&Giriş Gümrükleme

 

 

Yurt dışı Çıkış&Giriş gümrükleme

 

 

Katii malzemeler için Rusya'da oluşan vergiler

 

 

Ekstra Personel & fork-lift

 

 

Diğer

(Masraf oluşturacak diğer kalemlerin detaylı olarak belirtilmesi gerekmektedir.)

 

 
Her firma için ayrı Beyannameli çıkış    

x      

Evrak listesi teslim tarihi:

 

 

Firmaların İstanbul'da nakliyeci deposuna ürünleri teslim tarihi :

Ürünlerin fuar sonrası İstanbul'da tahmini dağıtım tarihi:

Nakliye güzergahı:
 

   

Verilecek olan teklifler 2021 yılı Aralık ayına kadar geçerlilik süresine sahiptir.

 

EK2 MALİ TEKLİF FORMU

Hizmet Alımı Konusu   :  Eylül 2021 CJF Fuarı kara yolu nakliye hizmeti

İsteklinin adı                     :

Eylül 2021 CJF Fuarı Kara Yolu Nakliye Teklifi

Fuar idaresinin resmi gümrükleme firması ile çalışılmaması durumunda

AÇIKLAMA

TUTAR

BİRİM

Gidiş-Dönüş 1-10 m3

 

 

Gidiş-Dönüş 11-15 m3

 

 

Gidiş-Dönüş 16-20 m3

 

 

Gidiş-Dönüş 20m3 üzeri beher m3

 

 

1 Tam Tır

 

 

Delegasyon

 

 

Nakliye ve Fuar alanı Sigortalama

 

 

GTİP Bedeli

 

 

Rusya Gümrük Teminat Bedeli

 

 

Haftasonu Teslim (Cumartesi, Pazar)

 

 

Fuar Alanı Boş kap depolama

 

 

Türkiye Çıkış&Giriş Gümrükleme

 

 

Yurt dışı Çıkış&Giriş gümrükleme

 

 

Katii malzemeler için Rusya'da oluşan vergiler

 

 

Ekstra Personel & fork-lift

 

 

Diğer

(Masraf oluşturacak diğer kalemlerin detaylı olarak belirtilmesi gerekmektedir.)

 

 
Her firma için ayrı Beyannameli çıkış         

x  

Evrak listesi teslim tarihi:

 

 

Firmaların İstanbul'da nakliyeci deposuna ürünleri teslim tarihi :

Ürünlerin fuar sonrası İstanbul'da tahmini dağıtım tarihi:

Nakliye güzergahı:
 

   

Verilecek olan teklifler 2021 yılı Aralık ayına kadar geçerlilik süresine sahiptir.

                                    

Tarih / Firma İsim & Kaşe