İDMİB Uluslararası Dijital Ayakkabı Tasarım Yarışması Dijital Hizmet Satın Alımı

ULUSLARARASI DİJİTAL AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI DİJİTAL HİZMET SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

 

İşbu şartname kapsamında:

İDMİB: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni;

Teklif Veren: İDMİB'in şartname kapsamındaki hizmetleri satın alacağı gerçek veya tüzel kişileri;

Yarışma: Uluslararası Dijital Ayakkabı Tasarım Yarışması'nı;

Sekreterlik: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

Belirtmektedir.

 

İDMİB olarak her yıl düzenlenen Tasarım Yarışmalarından biri olan Ayakkabı Tasarım Yarışması, 2020 yılında Dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

Daha önce gerçekleştirilen tasarım yarışmalarından farklı olarak, bu yarışmada başvurular bilgisayar programı ile hazırlanarak iletilecek, Birinci-İkinci Jüri-Final değerlendirmesi aşamaları dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

Birinci jüri değerlendirmesi, jürilerin yalnızca tasarımları incelemesiyle gerçekleşecek, İkinci jüri değerlendirmesinde tasarımcılar jürilere sunum gerçekleştirecektir. Her iki değerlendirme için de dijital ortamda teknik altyapının sağlanması gerekmektedir.

Final değerlendirmesi ise sosyal mecralarda gerçekleşecek canlı yayın ile yayımlanacaktır. Finale kalan tasarımlar ya üretilecek ve üretilen ayakkabılar gecede sergilenecek ya da üretim gerçekleştirilmeden 3D çizimler finalde sergilenecektir.

Yarışma süresince tasarımcılara yön verecek ve yardımcı olacak bir Mentor'e ihtiyaç duyulacaktır.

Yarışmanın planlanan takvimi; Eylül sonuna kadar başvuru toplanması (İDMİB tarafından gerçekleştirilecektir), Ekim ortası Birinci jüri değerlendirmesi, Ekim sonu İkinci Jüri değerlendirmesi, Kasım sonu Final değerlendirmesi şeklindedir.

Her aşaması ve PR&Tanıtım faaliyetleri dijital platformda gerçekleşecek olan Tasarım Yarışmasının bütün süreçlerini kapsayan organizasyon için hizmet alımı yapılacaktır.

Tekliflerin EK – 1 'de özetlenen kalemlere uygun şekilde ayrılarak verilmesi gerekmektedir.

 

TEKLİF VERME USULÜ

 • Satınalma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 22.06.2020 tarihinde saat 17:00'a kadar Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklifler mali ve teknik teklif olarak ayrı ayrı hazırlanıp zarflara konulacak ve iki zarf, tek bir zarfın içerisine konarak iletilecektir. Her bir zarfın kapatma yeri firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır.
 • Teknik teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar vb. görsel içerikli sunum dosyası
  3. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum,
  4. En az 3 referans mektubu
 • Mali teklif zarfı içerisinde yer alması gereken tek belge; Hizmetin alt kırılımları bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formudur (bkz. Ek-1).
 • İletişim; idari@itkib.org.tr
 • İletişim; deri@itkib.org.tr

 

İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını, 
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Teklif veren İTKİB ve İDMİB'in aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.
 • İDMİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İDMİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Yüklenici Firma, İDMİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedelinin yarısı kadar cezai şart bedelini İDMİB'e ödemekle yükümlüdür.
 • Taraflar, imzalanacak sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 • Sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç Yüklenici Firma tarafından ödenecektir.
 • Taraflar yapılacak sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İDMİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 • İşbu Şartnamenin ve imzalanacak sözleşmenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan yapılacak sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.
 • Ödemeler faturanın İDMİB'e tebliği ve İDMİB'in faturayı onayına istinaden İDMİB'in ödeme takvimine göre ödenecektir.
 • Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mahkeme İstanbul Tahkim Merkezi olacaktır.
 • Hizmetin ifası sırasında oluşabilecek şehir içi ve şehir dışı ulaşım ve konaklama masraflarını İDMİB'in karşılamayacağını kabul eder.
 • İhale sonucu imzalanacak sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, vb. ve hükümet tarafından alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki Taraf için de mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan Taraf, bu durumu derhal yazılı olarak diğer Tarafa bildirir. Mücbir sebep süresince Tarafların yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşmeyi tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir.
 • Teklif Veren, şartnamede sağlamayı taahhüt ettiği hizmet ve yükümlülükleri mücbir sebepler hariç olmak üzere, yerine getirememesi durumunda sözleşme bedeli kadar, eksik getirmesi durumunda sözleşme bedelinin yarısı kadar ceza ödeyecektir.

Ek - 1 Mali Form