Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Alımı

EK 1

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONF.  İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAĞLI İŞTİRAKLARI HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

GENEL

Hukuki danışmanlık ve avukatlık işi için teklifler alınacaktır.

 

İTKİB; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve bünyesinde hizmet vermekte olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği'ni ifade eder.

 

İŞTİRAKLER ; Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizm. A.Ş.,  İHKİB İstanbul Moda Akademisi Eğitim A.Ş., , İTKİB Fuarcılık A.Ş., İTA İstanbul Tekstil Araştırma Geliştirme ve Eğitim A.Ş. ve İDMİB Araştırma, Belgelendirme, Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'ni ifade eder.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

 

İTKİB ve İŞTİRAKLER'in hizmet ve faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetidir. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti yurtiçi ve yurtdışında tüm adli ve idari yargı çevrelerinde, İTKİB'e ve İŞTİRAKLER'e karşı veya İTKİB ve İŞTİRAKLER tarafından, daha önceden açılmış veya açılacak olan dava dosyalarının takibinin sürdürülmesi ve sonuçlandırılması; Türkçe ve diğer dillerde yapılacak olan İTKİB ve ve İŞTİRAKLER'in taraf olduğu veya olacağı sözleşme, ihtarname veya yasal yükümlülük doğuran her türlü metinlerinin hazırlanması, hukuki açıdan kontrol edilmesi, yorumlanması; hukuki ve yasal konularda yazılı ve sözlü görüş oluşturulması, mevcut veya taslak haldeki yasal düzenlemelere ilişkin İTKİB ve  İŞTİRAKLER'in çıkarları doğrultusunda yenilik veya değişiklik önerilerine ilişkin metinlerin ve yasal yorumların hazırlanması, icra takibi yapılması, ihale şartnamelerinin yasal kısımlarının hazırlanması, adli ve resmi mercilerle gerekli yazışmaların hazırlanması ve sunulması, İTKİB ve İŞTİRAKLER'in işlemlerinin ve eylemlerinin tabi olduğu mevzuata uygunluğuna ilişkin talep üzerine mütalaa verilmesi, hizmetlerini kapsamaktadır. Hizmetin verilmesinde isteklinin kendisi veya görevlendireceği en az 5 yıl deneyimli , iyi derecede İngilizce bilen  1 (bir) avukat  tam zamanlı sadece İTKİB ve İŞTİRAKLER'in hizmetine mahsus olarak çalışacaktır. Hizmetin verilmesinde isteklinin kendisi veya görevlendireceği en az 5 yıl deneyimli 1(bir) avukat hafta içi en az 3(üç) gün tam zamanlı  İTKİB Genel Sekreterliği binasında kendisine gösterilecek alanda, hizmet verecek ve İTKİB personelinin yararlanmakta olduğu yemek ve servis hizmetlerinden faydalanabilecektir.

 

Çalışma Dönemi:  01.06.2021 – 31.05.2024

 

 

 

Amaç:

İşbu şartname İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki iştirakleri ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve danışmanlık hizmetinden beklenen maksimum faydanın sağlanması için takip edilecek işlerin belirlenmesidir.

 

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Şartnameye konu hizmetin verileceği iştirakler, asgari 250.000-TL sermayeyi haiz anonim şirketler olduğundan, verilecek tekliflerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/3 maddesi göz önünde tutularak, iştiraklerin kanuni yükümlülüklerini karşılayacak içerikte olması gerekmektedir.

 

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Teklifler iştirakler dahil ve hariç olarak ayrı ayrı fiyatlandırılmalıdır.
 3. Teklifler 21/05/2021 tarihi en geç saat 14:00'a kadar kapalı zarf yolu ile iletilmelidir.
 4. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 5. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 6. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İTKİB'i bilgilendirecektir.
 7. Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)
 8. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 9. Tam zamanlı olarak görev yapacak avukatın özgeçmişi teklif mektubuna eklenecektir.
 10. Teklif bedeli aylık ödeme dönemi bazında verilecektir. Teklif bedelinde KDV ve varsa stopaj ayrı olarak gösterilecektir.
 11. Referanslar. (İsteğe bağlı belgedir.)

 

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi: Kader AYVAZ – kadera@itkib.org.tr – 0534 891 57 94

 

 

 

ÖDEME ŞARTLARI

 

Ödemeler  İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın İTKİB'e tebliği, İTKİB tarafından onaylanması ve İTKİB'in ödeme takvimine uygun olarak  İSTEKLİNİN  banka hesabına yapılacaktır.

 

 

 

GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İTKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, İTKİB ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin İTKİB tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

6. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

 

7. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, İTKİB, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart İTKİB'e ödenecektir. İTKİB bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

 

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını İTKİB'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. İTKİB, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İTKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İTKİB'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İTKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama, iptal etme ve dahi sonuçlanmış olan ihaleden vazgeçerek İSTEKLİ ile sözleşme yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, İTKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İTKİB'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

 

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

Firma

İştirakler Dahil Teklif Aylık (Rakam ile KDV Hariç)

İştirakler Dahil Teklif Aylık (Yazı ile KDV Hariç)

İştirakler Hariç  Teklif Aylık (Rakam ile KDV Hariç)

İştirakler Hariç Teklif Aylık (Yazı ile KDV Hariç)