İHKİB PR Yönetimi Hizmet Alımı Şartnamesi

 

GENEL

       İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB adına PR çalışması yürütülmesi ve İHKİB'in tüm dijital kanallarının buna uygun olarak organize edilmesi amacıyla danışmanlık hizmeti alınacaktır. Alınacak olan söz konusu PR çalışmasında aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekmektedir:

İDARE: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

 

 1. 18 milyar $ ile Türkiye'nin en büyük 3. İhracatçı sektörü olan Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörünün %70 oranındaki ihracatını tek başına gerçekleştiren İHKİB'in, gerek Türkiye'de gerekse de uluslararası platformlarda tanıtımı için en iyi ve doğru araçların tespiti ve görünürlüğünün arttırılması ilişkin öneriler geliştirilmesi,
 2. 15.000'in üzerinde üyesi bulunan İHKİB'in üyeleriyle olan iletişiminin kuvvetlendirilmesine yönelik olarak öneriler geliştirilmesi,
 3. İHKİB'in diğer kurumsal paydaşları ile iletişimini geliştirici önerilerin oluşturulması
 4. İHKİB'in kamuoyuna vermek istediği mesajların belirlenerek, gerek basın gerekse de sosyal medya platformları üzerinden bu mesajların iletilmesinin önerilmesi
 5. İHKİB'in iletişim yaklaşımının belirlenmesi; faaliyet alanına ilişkin hedef kitle/sosyal paydaşlarına/kamuoyuna iletilecek mesajların biçimlendirilmesi ve doğru mesajlarla düzenli ve sürekli olarak medyaya ulaşması konusunda İHKİB'e destek vermesi,
 6. Kamuoyuna yansıtılacak konular hakkında öneriler getirilmesi; Birliğin imajını pekiştirecek, gerek İHKİB'in kendisinin gerekse de iştiraklerinin projelerini çeşitli yönleri ve özellikleri ile tanıtacak ve paydaşlar ile buluşturacak öneriler getirmesi
 7. İHKİB'in doğru bir imajla kamuoyunda görünür olmasının sağlanması; bunun gerçekleştirilmesi için öneriler geliştirilmesi,
 8. İHKİB'in kamuoyuyla paylaşacağı içeriklerde kriz yaratabilecek potansiyeldeki unsurlara ilişkin proaktif davranılarak çözümler üretilmesi; kamuoyunda İHKİB'i de ilgilendiren diğer olası kriz anlarında hızlı iletişim stratejileri üretilmesi konusunda İHKİB'e destek olması
 9. İHKİB adına haftalık, aylık, 3 aylık ve uzun dönemli medya iletişim planları oluşturulması; bu planların gündem ve güncel gelişmeler ekseninde dönemsel ve düzenli olarak güncellenmesi,
 10. Mercedes Benz İstanbul Fashion Week, İstanbul Moda Akademisi, Ekoteks, İHKİB Kariyer Akademi vb. farklı ve çok sayıda İHKİB iştiraki ve organizasyonunda verilecek mesajların koordinasyonu,  olası çakışma ve iletişim problemlerinin önüne geçilmesi ve İHKİB adına bir söylem birliği yaratılması,
 11. İHKİB'in ihtiyaç duyacağı farklı iletişim ve diğer tanıtım alanlarının keşfedilmesi ve bu alanlarda İHKİB'in de yer alıp görünür olması için faaliyette bulunulması,
 12. Yukarıda sıralanan tüm faaliyetler için İHKİB Yönetim Kurulu'nun onayının alınması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi aşamasında Genel Sekreterlik tarafında yetkili kişilerle ortak çalışmalar yürütülmesi.

 

 

TEKLİF HAZIRLAMA

 

 

Teklif İçeriği:

 • Kaşeli imzalı Ek1 formu.
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.
 • Swot Analizi

 

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2.  Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç 23/07/2020 tarihi saat 16:00'ya kadar, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B Blok, Kat:3 Satın Alma Şubesine elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK sorumluluk kabul etmez.

 

 1. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 2. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 3. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

 

İlgili kişi: Müge Kunt Akaner- muge.kunt@itkib.org.tr0212 454 01 92

 

GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İHKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6. Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İHKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İHKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

7. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

 1.  İHKİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İHKİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Veren, İHKİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İHKİB'e ödemekle yükümlüdür.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1.   İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİ'ler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktı.

 

 

 

 

Ek 1

 

 

İHKİB PR YÖNETİMİ TEKLİF FORMU

AYLIK PR YÖNETİM BEDELİ

 

 

 

 

                    

 

 

                                                                                                                                Firma Kaşe & İmza