İTHİB Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme; Firma Bazlı Etüt Çalışması Danışmanlığı Faaliyeti Hizmet Alımı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Teknik Tekstillerde Dönüşüm ve İnovasyon UR-GE Projesi / Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Odaklı Teknik Analiz Danışmanlığı Faaliyeti Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

 1. İŞİN TANIMI VE KONUSU
  1. Şartnamenin Konusu

Bu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) çatısı altında hizmet gösteren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmekte olan Kümelenme Projesi için alınacak Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Danışmanlık Faaliyeti hizmetinin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında 225 milyar dolar ihracat hedefi ve bu hedefe ulaşılması için çıkarılan yol haritasında KOBİ'lerin öncü rol oynayacağı gerçeğinden hareketle, kümelenme yaklaşımı ile katma değeri yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerinin sağlanmasına yer verilmiştir. Kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları devlet desteklerinde de karşılığını bulmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” de bu destekler arasında yer almıştır.

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için:  https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind

 1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi  

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Türkiye'de 27 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İTKİB bunlardan birisi olup bünyesinde dört Birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.
 1. İŞİN KAPSAMI

İşbu Şartnameye konu olan faaliyet İTHİB tarafından 2010/8 sayılı URGE Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan “Teknik Tekstillerde Dönüşüm ve İnovasyon UR-GE Projesi” kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu Proje kapsamında küme üyesi firmaların sektörel ve teorik bilgilerin arttırılması amacıyla “Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Odaklı Teknik Analiz Danışmanlığı” yürütülmesi planlanmaktadır. Programa 14 küme firmasının katılımı öngörülmektedir. Faaliyet ile küme firmalarının;

Firmaların profilleri ve envanterleri göz önünde bulundurularak; mevcut teknik tekstil ürünlerinin geliştirilerek yeni müşteriler ve pazarlar bulması ve teknik tekstil pazarındaki ürün portföyünün genişletilmesi konularında kabiliyet kazanmaları hedeflenmektedir.

Teknik Tekstil Ur-Ge projesi kapsamında yürütülecek olan “Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Odaklı Teknik Analiz Danışmanlığı” kapsamında firmaların büyüyebileceği pazarlar ve büyüme stratejileri uygulamalarına ilişkin daha net bir görüşe sahip olmaları hedeflenmektedir. Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Odaklı Teknik Analiz Danışmanlığı Faaliyeti kapsamında yüklenici firmanın business kanvas ve bunun gibi çalışma modellerini uygulaması beklenmektedir.

Gerçekleştirilen danışmanlık hizmetinde yüklenici firmandan, küme firmalarının mevcut teknik tekstil ürünleri için yeni müşteriler ya da yeni pazarlar tanımlaması, firmaların teknik tekstil pazarındaki ürün portföyünün genişletilmesine odaklanılması, firmaların teknik tekstillerde büyüyebileceği ürün gamları ile pazar – müşteri çeşitliliği sağlayabileceği uluslararası firmaların belirlenmesi ve mevcut üretim ağı ile alternatif ürün geliştirme yönlerinin belirlenmesi beklenmektedir.

Faaliyetin URGE Tebliği ile belirtilen standartlarda yürütülmesi esastır.

 1. DURUM TESPİT VE ÇALIŞMA HARİTASI

Projede yer alan firmalara yapılacak faaliyet detaylarının anlatılması ve faaliyetin firmalarda sürdürülebilirliği için alınması gereken aksiyonlara ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Söz konusu danışmanlık ile firmaların sektördeki durum analizlerinin yapılması ve gerçekleştirilecek danışmanlık faaliyeti için yol haritası oluşturması beklenmektedir. Bu aşamada ayrıca, danışmanlık faaliyeti ile firmada gelişme sağlanacak alanlar için performans göstergeleri belirlenecektir. Bu göstergeler ile çalışma öncesi ve sonrasında firmanın ilerleyişinin takibi amaçlanmaktadır.

Bu aşama aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yürütülecektir:

 • Danışmanlık kapsamına ilişkin bilgi verilmesi ve hazırlık yürütülmesi
 • Faaliyete ilişkin genel kavramlar ve işleyiş mekanizması hakkında bilgilendirme
 • Birliğe yapılacak raporlamanın takvimi ve içeriğinin belirlenmesi
 • Faaliyet kapsamında yapılması gerekenlere ilişkin faaliyet planı önerilerinin sunulması

 1. PROJE ÇIKTILARI

Gerçekleştirilecek teknik analiz çalışması sonrasında yüklenici firma tarafından firmalar özelinde ve tüm küme firmalarını içerecek şekilde iki farklı rapor hazırlanması beklenmektedir.

 1. TESLİMLER, LOJİSTİK VE ZAMANLAMA  

Danışmanlık faaliyeti sonunda danışman firma tarafından Sözleşme Makamı'na “Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Odaklı Teknik Analiz Danışmanlığı” ile ilgili bilgilendirme ve sonuç raporu küme üyesi firmalar ile yapılacak saha çalışmalarının sona ermesinden sonra 15 gün içerisinde sunulması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine faaliyetin ilerleyişi ve sonuçları ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir.

Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hak edişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 • Hizmetin sağlanacağı yer: Küme Üyesi Firmaların Merkezleri
 • Zamanlama: 1 Mart 2020 – 15 Mayıs 2020   

 1. GEREKLİLİKLER
 • Sektörel Uzman: sektörde en az 5 yıl profesyonel tecrübeye sahip olması, tercihen UR-GE projelerinde danışmanlık hizmeti vermiş olması ve akademi geçmişi bulunması ve bu çalışmalarını referans mektupları sunarak ibraz etmesi gerekmektedir

6.TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI

 • Satınalma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 18.02.2020 tarihinde Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklifler mali ve teknik teklif olarak ayrı ayrı hazırlanıp zarflanacak ve iki zarf, tek bir zarfın içerisine konarak iletilecektir. Her bir zarfın kapatma yeri firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır.
 • Teknik teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar (şart değildir),
  3. Tüzel kimlik formu (bkz. Ek-1),
  4. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum,
  5. En az 3 referans mektubu (tercihen benzer sektörlerde yürütülen URGE ihtiyaç analizi çalışmalarından),
  6. Ekipte yer alacak uzmanların detaylı özgeçmişleri ve münhasırlık/müsaitlik belgeleri (bkz. Ek-2)
 • Mali teklif zarfı içerisinde yer alması gereken tek belge; Hizmetin alt kırılımları bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formudur (bkz. Ek-3).
 • İletişim; idari@itkib.org.tr / 0212 454 09 55

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını,  
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ

EK-1  TÜZEL KİMLİK FORMU

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR İÇİN

TÜRÜ:

STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

EVET

HAYIR

İSİM(LER)

KISALTMA

GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ

POSTA KODU

POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ

G

G

A

Y

Y

Y

Y

Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

 1. SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
 2. YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

EK – 2 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BELGESİ


 

Yukarıda belirtilen hizmet alımına, Danışman olarak görev almak üzere katılmayı kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum.

Başlangıç

Bitiş

Çalışma Gün Adedi

                                                                                                              Tarih

                                                                                                              İsim/Soyisim

                                                                                                              İmza

EK-3 MALİ TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı              : Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Odaklı Teknik Analiz Danışmanlığı Faaliyeti

İsteklinin adı                     : … … … … … … … … …

TEKLİF EDİLEN HİZMETİN ALT KIRILIMLARI

BİRİM MALİYET TEKLİFİ

1

Firma İş Planı ve Performans Raporlama Çalışması

Katılımcı Küme Firması Başına Maliyet:                                                               
                          ………………………………….

2

Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Odaklı Teknik Analiz Danışmanlık Faaliyeti

Proje Başına Danışmanlık/gün Maliyet:                           

                                                     ……………………………………

3

4

                                                     

Önemli Notlar;

Verilecek olan teklifler;

 • Firma başına ve KDV dahil olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir,
 • Yüklenici firma atacağı teklifle birlikte daha önce gerçekleştirdiği benzer çalışmalara ilişkin referanslarını iletmelidir,
 • Yüklenici firma, çalışmayı gerçekleştirecek personellerin CV'lerini iletmelidir,
 • 2020 yılı Haziran ayına kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır,
 • Yüklenici tarafından durum tespit ziyaretleri ve tüm toplantılara katılacak kişilerin ulaşım, konaklama vb. her türlü masraf dahil sunulmalıdır.

Tarih

Yetkili Kişi İsim / Soyisim / İmza

İsteklinin Kaşesi