Enerji Etüt Çalışması ve Raporlaması

 

Hazır Giyim Sektöründeki UR-GE Projeleri

“Enerji Etüt Çalışması ve Raporlaması” Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı                                                                    

 

Şartname Adı: Hazır Giyim Sektöründeki UR-GE Projeleri “Enerji Etüt Çalışması ve Raporlaması” Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı

 

TANIMLAR

İstekli                                                  : Teklifi veren firma

Yüklenici                                                : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                                : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz

                       bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.                                                  

İTKİB                                                   : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İHKİB                                                  : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Sözleşme                                            : Yüklenici ile İHKİB arasında imzalanan sözleşme.

Sözleşme Tarihi                                    : Yüklenici ile sözleşme yapılma tarihidir.

 

1.      ARKA PLAN:

 

1.1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

 

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında hazır giyim sektörü için 60 milyar dolar ve toplamda 500 milyar dolar ihracat hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen strateji ise kümelenme yaklaşımı ile firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak,  katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerini sağlamaktır. Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde teknik bilgi paylaşımını destekleyerek inovatif çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kümelenme yaklaşımı uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu yaklaşım ile aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir küme oluşturarak ortak hedeflere yönelik bir sinerji yakalamaları ve bu sinerjiden faydalanarak hedef pazarda daha güçlü bir algı yaratmaları hedeflenmektedir. Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşma sürecinde benimsediği kümelenme yaklaşımı 2010/8 Sayılı Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Tebliği'nin 2010 yılında yürürlüğe girmesiyle uygulamaya geçirilmiştir.

 

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe buradan Ulaşabilirsiniz.

 

İşbu şartnameye konu olan hizmet alımı, yukarıda detayları aktarılan URGE tebliği kapsamında desteklenmekte olan “Hazır Giyim Sektöründeki UR-GE Projeleri” çerçevesinde yürütülecektir. 

 

Hazır Giyim Sektöründeki UR-GE Projeleri kapsamında yer alan Faaliyetler;

İhtiyaç Analizi: Projenin ilk aşaması olarak İhtiyaç Analizi faaliyeti kapsamında katılımcı firmaların ihracat yönünden durum değerlendirilmesi, uluslararası pazar bilgisi, satış, pazarlama, tanıtım ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanmaktadır.

Eğitim ve Danışmanlık Programları: Proje kapsamında; firmaların ihracat kapasitesinin artırılması, kurumsallaşma ve markalaşma sürecinin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi gibi firmaları ihracat hedefleri doğrultusunda güçlendirecek konularda eğitim ve danışmanlık verilecektir.

Yurt dışı Pazarlama Programları:

Uluslararası pazarlarda organize edilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve etkinliklere (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar) katılım, Uluslararası Ticaret ve Alım Heyetlerinin düzenlenmesi ile proje katılımcısı firmaların önemli pazar bilgileri edinmelerinin yanı sıra potansiyel işbirliği ortaklarına ulaşmalarının da sağlanması hedeflenmektedir.        

 

1.2. Sektör ve Proje Hakkında Genel Bilgi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından söz konusu tebliğ kapsamında hazır giyimin alt sektörlerinde kümelenme projelerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde 6,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Kümelenme projeleri ile sektörün yakaladığı bu hızlı ivmeyi kullanarak; Türk üreticileri / markaları algısını / sinerjisini yaratmak, ortak bir vizyon belirleyerek stratejik bir yol haritası oluşturmak, uluslararası piyasalarda ve hâlihazırda ihracat yaptıkları pazarlarda sürdürülebilir ihracatı yakalamak ve küme firmalarının rekabet kabiliyetlerini geliştirerek yeni pazarlara erişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Aşağıda listelenen alt sektörlerde faaliyet gösteren üye firmalara duyuruya çıkılarak talep toplanacak ve firmaların başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek olan sektör için proje çalışmaları başlatılacaktır:

 

 

Faaliyet tablosunda belirtilen eğitim, danışmanlık ve yurt dışı faaliyetleri birbirini takip eden ve bir bütün olarak işletmelere katma değer kazandıracak çalışmalar olarak düşünülmelidir. İşletmelerin sabırla ilk faaliyetlerden başlayarak, kabiliyetlerini geliştirmeleri ve üç yılın sonunda doğrudan ihracat satışlarını artırmaları ve sürdürülebilir kılmaları hedeflenmektedir.

 

 

İşbu şartnameye konu olan “Enerji Etüt Çalışması ve Raporlaması”  Eğitim/ Danışmanlık hizmet alımı, çeşitli alt sektörlerde devam eden UR-GE projelerinin ihtiyaç analizi sonucu ortaya çıkan ortak ihtiyaç duyulan teknik danışmanlık konusu olması sebebiyle belirlenmiştir.

 

2.      SÖZLEŞME MAKAMI

Sözleşme Makamı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesinde hizmet vermekte olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)'dir.

 

2.1.    Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.

 

2009'dan bu yana Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

 

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bunlardan birisi olup bünyesinde dört birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 

·               İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

 

Başvuran kurum olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) yaklaşık 10.000 kayıtlı firma üyesi ile sektörünün önde gelen işbirliği kuruluşudur. Birçok yerel ve ulusal projeyi başarı ile yönetmiş olan Birlik proje uygulaması konusunda oldukça deneyimlidir.  İHKİB'in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir.

 

3.       İŞİN KAPSAMI

Projede yer alan firmalar için “Enerji Etüt Çalışması ve Raporlaması” alanında eğitim ve danışmanlık faaliyeti planlanmaktadır.

 

Enerji tüketiminin en yoğun olduğu alt sektörlerden denim sektöründe faaliyet gösteren küme firmalarımızda endüstriyel enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmasını ve raporlamasını kapsar.

 

2 aşamalı olarak öngörülmüştür:

 

1- Ön Etüt Saha Çalışması (0,5 adam/gün / firma başı)

2- Detaylı Etüt Saha Çalışması (max. 20 adam/gün / firma başı)

 

 

 

*Söz konusu etüt çalışması ile firmalarda yapılan ölçüm ve saptamalar sonucu, firmalarımız, belirlenecek aksiyon planını ayrı bir teknik danışmanlık faaliyeti olarak uygulamak isterlerse, aşağıdaki kazanımlar öngörülmektedir:

 

1- Kazan dairesinde buhar kazanında ısı geri kazanım sistemi yoksa baca gazında tasarruf imkanı,

2- Kazan sisteminin optimizasyonu ile verim artışı sağlanması,

3- Elektrik motorlarında yeni nesil motor ile değişimlerinde enerji verimliliği sağlanması,

4- Kompresörlerde yapılacak ısı geri kazanım ile enerji tasarrufu sağlanması,

5- Tekstil boyalı sudan geri kazanım ile enerji tasarrufu sağlanması.

 

Danışmanlık faaliyeti firmaların kendi yerleşkelerinde (üretim tesislerinde) enerji kullanımına müdahil olan süreçlerdeki bir dizi ölçüm faaliyetleri olarak planlanmaktadır. Firmaya özgü sorunların tespiti ve bu sorunlara özel çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Faaliyetin sözleşme tarihinden itibaren 4 ay içinde tamamlanması ve danışmanın, firma tesis büyüklüğüne bağlı olarak firma başı max. 20 günlük firma bazlı saha ziyaretleri ile detaylı ölçüm çalışmasını bitirmesi beklenmektedir. Raporlama süresi saha çalışması süresine dahil edilmemiş olup; teklif veren firmalardan ayrıca belirtilmesi talep edilmektedir. Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hakedişe göre yapılacak olup ön etüt ve detaylı etüt raporları teslimi sonrasında yapılacaktır. Danışmanlık içeriği aşağıdaki başlıklar çerçevesinde planlanmaktadır:

 

i.            Ön Etüt Çalışması

 

Projede yer alan firmalara detaylı etüt çalışmasına başlanmadan önce, kapasiteleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla firma tesislerine ziyaretler planlanmaktadır.

 

İşletmelerde yapılacak ön etüt çalışmasının amacı detaylı enerji etüt çalışmasının ne kadar süreceği hakkında bilgi verecektir. Ayrıca yapılacak detaylı enerji etüt çalışmasında enerji verimliliği potansiyelin nerelerde olacağı ve hangi noktalara ağırlık verileceğini gösterecektir.

 

Ön etüt çalışması aşamasında her firma yerleşkesinde 0,5 adam/gün ziyaret yapılması beklenmektedir. Bu aşama sonrası her bir firmanın durum analizini içeren ara rapor çalışması beklenmektedir.

 

ii.            Detaylı Etüt Çalışması

 

Firma bazlı olarak, üretim tesislerinde enerji harcanan kısımlarda yapılacak detaylı ölçüm çalışmasını içerir. Yapılan ölçümler sonrası  firmalarda tasarruf / iyileştirme alanları belirtilerek, firma özelinde proje önerileri geliştirilecektir.

 

4.      RAPORLAMA:

Faaliyet süresince aşağıdaki raporların danışman tarafından İHKİB'e sunulması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine faaliyetin ilerleyişi ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir:

 

 

 

 

 

HAKEDİŞ 1. Firma Bazlı Ön Etüt Çalışması Raporları

 

i.                     Firma bazlı detaylı enerji etüt çalışmasının adam/gün sayıları belli olacak ve firmaların etüt çalışması açısından potansiyelleri belirlenecektir. Firma bazlı uzman yorumlarını/görüşlerini de içeren kısa raporlar İHKİB'in onayına sunulacaktır.

 

HAKEDİŞ 1. Firma Bazlı Detaylı Etüt Çalışması Raporları

 

ii.                   Küme firmalarının üretim tesislerinde, enerji kullanımını değerlendirmeye yönelik belirli başlıklar altında ölçümler yapılarak, firmaların hâlihazırdaki enerji kullanımını, firma özelinde enerji tasarruf olanaklarını ve önerilerini içeren kapsamlı bir etüt raporu hazırlanacak ve İHKİB'in onayına sunulacaktır.

 

Rapor formatı olarak Enerji Bakanlığı'na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün(YEGM) kendi web sayfasında yayınlamış olduğu standart form kullanılacaktır.

 

 

5.         LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

 

·         Hizmetin sağlanacağı yer: Dış Ticaret Kompleksi ve Firma Yerleşkeleri

·         Zamanlama: 

Danışmanlık hizmetinin Sözleşme tarihinden itibaren 4 ay içinde sona ermesi planlanmaktadır.    

 

6.         GEREKLİLİKLER

 

“Enerji Etüt Çalışması”  hizmetini sağlayacak Enerji Verimliliği Danışmanlık firmasına ve uzmanlarına ilişkin aşağıdaki gereklilikleri minimum seviyede sağlanması arzu edilmektedir.

 

·         Hizmet sağlayıcı firmaların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı “Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü” tarafından akredite edilmiş olmalıdır.

·         Hizmet sağlayıcı firma daha önceden Dünya Bankası, Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler'in Türkiye'de yürüttüğü “Sanayide Enerji Verimliliği” projelerinden en az 1'inde görev almış olması gerekmektedir.

·         Sahada çalışacak tüm ekip üyeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından sertifikalı etüt-proje uzmanı olmalıdır.

·         Enerji Verimliliği Danışmanlık firmasının tekstil sektöründe en az 15 firmada etüt yapmış olması gerekmektedir.

·         Enerji Verimliliği Danışmanlık firmasının tekstil sektöründe en az 3 firmada Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) çalışması yapmış olması gerekir.

·         Enerji Verimliliği Danışmanlık firması mühendislerinin en az 3 yıl enerji verimliliği ve enerji etüdü alanında deneyimli olması gerekir.

·         Hizmet sağlayıcı firma personelinin iş güvenliği eğitimi almış olması gerekir.

·         Enerji Verimliliği Danışmanlık firmasının aşağıda belirtilen portatif ölçüm cihazlarına sahip olması gerekir. Tüm cihazların kalibrasyonlu olması gerekmektedir.

o   Baca gazı analizörü

o   Termal kamera

o   Ultrasonik debimetre (sıvı akışı-boru yüzeyi)

o   Basınçlı hava debi ölçer (Boru yüzeyi veya daldırma)

o   Enerji analizörü

o   Yüzey ve daldırma sıcaklık ölçer

o   Pitot tüpü ve hava kanalları hız ölçer

o   Takometre

o   Lüks ölçer

o   Ultrasonik basınçlı hava kaçak ölçer

o   İletkenlik ölçer

·         Hizmeti verecek danışmanlar, sektörde minimum 5 yıl benzer iş tecrübesine sahip olmalıdır. İstekli, teknik teklifinde bu danışmanlara ait deneyim ve iş tecrübelerini gösterir özgeçmişleri sunacaktır.

·         Teklif verecek firma ile ilgili daha önce benzer alanlardaki iş tecrübeleri ile ilgili en az 3 referans mektubu sunulmalıdır.

·         Metodoloji, maliyet planı, taslak çalışma takvimi ve benzer iş örnekleri sunulmalıdır.

·         Faaliyet sonrası katılımcı küme firmalarına anket uygulanarak, değerlendirmelerin yer aldığı firma bazlı faaliyet sonuç raporu ıslak imza – kaşeli olarak İHKİB'e sunulacaktır.

 

 

7.           ÖZEL GEREKSİNİM VE ŞARTLAR

 

Faaliyete konu olan hizmet alımı 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. Alım usulü uyarınca isteklinin aşağıdaki gereklilikleri sağlaması beklenmektedir;

 

·         Teknik ve mali teklifler ayrı ayrı kapalı zarflar içerisinde ve üzerlerinde “mali teklif”, “teknik teklif” ifadelerini içerecek şekilde dosyalanmalıdır. Ardından teknik ve mali teklifler, tek bir zarfa konulmalıdır. Her bir zarfın üzeri tarih-imza-kaşe atılarak kapatılmalıdır.

·         Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.

·         Teklifte “Enerji Etüt Çalışması Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi uyarınca hazırlanmıştır.” ibaresi yer almalı ya da işbu şartnamenin her bir sayfası paraflanarak teklif dosyasına eklenmelidir.

·         Şartname ekinde yer alan Ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle teklif dosyasına konmalıdır.

·         Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında organizasyonel bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak uzman özgeçmişlerini ve her bir uzman için münhasırlık/müsaitlik taahhütnamesini içermelidir.

·         Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar TL cinsinde rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.

·         Teklifler KDV dahil verilecek olup, 01/01/2019'a kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

·         Faaliyete katılacak firma sayısı değişken olup, UR-GE tebliği uyarınca her bir Proje faaliyeti başına minimum 4 firma katılması öngörülmektedir.

·         Teklifler ulaşım ve konaklama masrafları dâhil sunulmalıdır.

·         Son Teklif Teslim Tarihi: 18 Aralık 2017 / 17:30'a kadar (Teklif dosyası sözleşme makamının adresine posta yoluyla ya da elden son teslim tarihine kadar teslim edilmiş olmalıdır.)

·         Teklif Değerlendirme Komisyonu: 19 Aralık 2017 tarihinde toplanacak olup, isteklilerin oturuma katılımı 18 Aralık 2017 tarihinde e-posta ile teyit vermesi halinde mümkündür. 

 

İletişim: buket.tilki@itkib.org.tr / 0212 454 0 377
             deniz.cottrell@itkib.org.tr / 0212 454 0 419