Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2002/12)

(İhracat:2012/1 Sayılı Tebliğle değişik)

 

(7/1/2003 tarih ve 24986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1- 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme” hükümleri uyarınca, söz konusu Sözleşme eki Liste-1, Liste-2 ve Liste-3'te yer alan kimyasal maddelerin ihracatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

Madde 2- Liste-1 kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır. Ancak, söz konusu listede yer alan maddelerin, araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla olmak kaydıyla, Sözleşmeye taraf olan ülkelere  (Ek: A) Ekonomi Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin başvurular, söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır ve Ekonomi Bakanlığınca sonuçlandırılır.

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından izin verilmesini müteakip, Liste-1'de yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgeler ile birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

 

Liste-1'de yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan bu kimyasal maddelerin tekrar üçüncü bir ülkeye ihracı yasaktır.

 

Madde 3- Liste-2 kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır. Söz konusu liste kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olan ülkelere ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin iznine tabidir.

 

Liste-3 kapsamı kimyasal maddelerin ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin iznine tabidir. Söz konusu liste kapsamı kimyasal maddelerin, Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere yönelik ihracatına ilişkin başvurular, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikası (Ek:B) aranmak suretiyle sonuçlandırılır.

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından izin verilmesini müteakip, Liste-2 ve Liste-3'de yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

 

Madde 4- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin bir örneği fiili ihracatı müteakip 20 (yirmi) işgünü içinde firmalarca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilir.

 

Madde 5- Bu Tebliğ'de yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

Madde 6- 25/01/2002 tarihli ve 24651 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin (2002/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Ek 1: I Sayılı Liste  (İhracat: 2012/1 Sayılı Tebliğ ile Değişik)

 

Ek 2: II Sayılı Liste  (İhracat: 2012/1 Sayılı Tebliğ ile Değişik)

 

Ek 3: III Sayılı Liste  (İhracat:2010:8 Sayılı Tebliğ ile Değişik)

 
Ek: A (İhracat:2010:8 Sayılı Tebliğ ile Değişik)


Ek: B (İhracat:2010:8 Sayılı Tebliğ ile Değişik)