Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/9)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

(12/7/2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ" (İhracat 2006/3), eki ile birlikte bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren iki ay sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.