Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/12)

(İhracat: 2003/12)

 

(02.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1- Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının denetlenmesi amacıyla oluşturulmuş ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası düzenleme ve rejimler kapsamında kontrole tabi olan, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılma özelliğine sahip çift kullanımlı ve hassas maddelerin ihracatı, 06.01.1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Rejimi Kararı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

Madde 2- Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekürsörler Listesi kapsamındaki malzeme ve teknolojilerin ihracatı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin başvurular, ihracata konu malzemenin teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayan belgelerle ve ithalatçı firmadan alınan "Nihai Kullanım Sertifikası" (EK: A) ile birlikte İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne yapılır.  

 

Madde 3- İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından başvurulara yönelik ön inceleme yapılmasını müteakip, talepler nihai değerlendirmenin yapılmasını teminen Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderilir.

 

Söz konusu taleplere yönelik, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri de alınmak suretiyle oluşturulan nihai değerlendirme, taleplerin sonuçlandırılmasını teminen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne intikal ettirilir.  

 

Madde 4- İhracatına izin verilen taleplere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür. 

 

Madde 5- İhracatçı firma tarafından, ihracatı müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili gümrük beyannamesinin bir örneğinin İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne intikal ettirilmesi zorunludur.  

 

Madde 6- Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekürsörler Listesi kapsamında yer almamakla birlikte, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracatı da, aşağıdaki durumlarda Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün iznine tabi tutulur.

 

a) Sözkonusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahları geliştirdiğinden şüphe duyulan bir son kullanıcıya ihracının sözkonusu olması;

 

b) İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamının veya parçasının, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması;

 

c) Ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının ihlaline yol açabilecek durumlar. 

 

Madde 7- Bu Tebliğ hükümleri transit ticarete konu ve serbest bölgelerde depolanmış malzemelere uygulanmaz.  

 

Madde 8- Bu Tebliğ'de yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.  

 

Madde 9- 26/06/2000 tarihli ve 24091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişik İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi'nden 18 sıra no'lu madde çıkarılmıştır.

 

Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK: A