İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)

(İhracat: 2006/7)

 

(6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1- (1) 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Karan'nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı  mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır.

 

Madde 2- (1)Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
 

Yürürlük

 

Madde 3- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

EK  

 

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ

 

1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı,

 

2- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı,

 

3- Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat,

 

4- Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat,

 

5- Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı,

 

6- Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat,

 

7- 18/12/1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla   Üretilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar,

 

8- İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı,

 

9- Meyan kökü,

 

10- Ham lületaşı ve taslak pipo,

 

11- Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı,

 

12- Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin,

 

13- Orijinal bağırsak,

 

14- Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan,

 

15- Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber),

 

16- Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış),

 

17- Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri,

 

18- Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş- 2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş-2515.11.00.00.19),

 

19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), 

 

20- Kornişonlar (0707.00.90.00.00),  

 

21- Çam Fıstığı (İç Çam Fıstığı Hariç),

 

22- Buğday ve mahlut (GTİP No:10.0l), Kara Buğday (GTİP No:1008.10), Buğday ve çavdar melezi (GTİP No: 1008.90.10),    

 

23- Mercimekler (GTİP No:0713.40),

 

24- (Değişik 30/09/2010-27715 RG) Arpa (GTİP No: 1003), Mısır (GTİP No: 1005),

 

25- (Değişik 21/04/2011-27912 RG) Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP No: 4707), Alüminyum Döküntü ve Hurdaları (GTİP No: 7602).