İTKİB Hakkında

İTKİB-İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. 

İhracatçı Birliklerinin statüsü ve çalışma prensiplerini düzenleyen 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ona istinaden çıkarılmış olan 14/8/1993 tarihli İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği 2009 yılında yürürlükten kalkmış ve İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 3 Temmuz 2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik ise 3 Eylül 2009 tarihli 27338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2009 yılı itibariyle Türkiye'de 27 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. 

İhracatçı birlikleri, özel sektör kuruluşları olup amaçları üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 14 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bunlardan birisi olup bünyesinde dört birlik bulunmaktadır. Bunlar,

· İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği;

· İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği;

· İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği;

· İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

İTKİB'in hizmet ettiği sektörlerden birine veya birden fazlasına hizmet eden ve İzmir, Mersin, Bursa, Denizli, Gaziantep, Antalya illerinde yerleşik bölgesel başka ihracatçı birlikleri ve genel sekreterlikler de bulunmakta olup. Gerek üye sayısı, gerekse ihracat hacmi açısından İTKİB bünyesinde faaliyet gösteren dört birlik, kendi alanlarında Türkiye'nin en büyükleridir.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği çalışanları, İş Kanunu ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve buna bağlı çıkartılan yönetmeliklere tabi bulunmaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği, çalışanlarımızın hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, ücretleri ve diğer tüm hak edişlerini  düzenlemekte olup bu kapsamda cinsiyet, ırk, dil, din, etnik köken, siyasi düşünce, mezhep, felsefi inanç, bedensel farklılık, medeni durum gibi unsurlar açısından çalışanlarımız arasında doğrudan yada dolaylı olarak ayrımcılık yapılmaması ve fırsat eşitliği prensipleri benimsenmiştir.

 

VİZYONUMUZ

Katma değeri yüksek ihracat artışı için tüm paydaşlarına sürdürülebilir hizmet kalitesi sunan yol gösterici birlik olmak.

 

MİSYONUMUZ

İhracat yoluyla ülke ekonomisini güçlendirme hedefinden hareketle vizyoner çalışma anlayışı ile üyelerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmek.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Çözüm odaklı

Erişilebilir

Adil

Verimli

Birlik ruhuna sahip

Güvenilir

Öncü

Şeffaf

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ

  • Yönetmelikler çerçevesinde nitelikli İnsan Kaynağı ile çalışırız,
  • Liyakat, yetenek ve eğitimi ön planda tutarak herkese eşit yükselme ve kariyer gelişim imkanları sunarız,
  • Çalışanların eğitimine ve lider kadroların yetiştirilmesine büyük önem veririz,
  • Cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı yapmayız,
  • Çalışanlarımızın katılımını cesaretlendiririz,
  • Çalışanlarımızla aramızda “Güven” vazgeçilmez temel değerimizdir,
  • Çalışanların motivasyonlarını arttırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek, büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissettirmek için çabalarız,
  • İnsan kaynakları politikamızı, çalışanların ve Kurumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli günceller ve iyileştiririz.

 

İTKİB' İN BAŞLICA FAALİYETLERİ

İTKİB'in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir. İTKİB bu amaca ulaşmak için çok sayıda görev ve faaliyet icra etmektedir. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilmektedir:

- Ticareti geliştirme faaliyetleri,

- İstatistik kayıtları,

- Ekonomik araştırmalar ve raporlama,

- PR faaliyetleri,

- Eğitim faaliyetleri,

- Danışmanlık hizmetleri,

- Koordinasyon faaliyetleri,

- Yayın faaliyetleri.

- Dahilde İşleme Rejimi ve ihracatın desteklenmesi konusunda

hizmet ve görevler

Bu başlıklar altında yapılan aktivite ve faaliyetlerin kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Ticareti geliştirme faaliyetleri

- Ticaret ile ilgili her türlü bilgi toplanıp, derlenerek üyelere iletilir,

- Yabancı firmaların işbirliği ve ithalat talepleri hakkında üyeler haberdar edilir,

- Tekstil, konfeksiyon , deri ve halı sektörleri ile ilgili uluslararası fuarlara ulusal katılım organizasyonu düzenlenir. Üyelerin uluslararası fuarlara katılımları desteklenir, bu kapsamda yılda 30'un üzerinde uluslararası fuara katılım gerçekleştirilir.

- Yerli ve yabancı firmalar arasında ilişkileri geliştirmek için dış ülkelere ticaret heyetleri ve Türkiye'de alım heyetleri organize edilir,

- Her yıl “Genç Moda Tasarımcıları Yarışması”, “ Kumaş Tasarım Yarışması”, “Halı Tasarım Yarışması” düzenlenmektedir,

- Pazar araştırma raporları, sektör analizleri ve ülke profilleri hazırlanır,

- AB destekli bir “Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi” adı altında bir gelişim projesi yürütülmektedir.

- Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda kalite imajının yülseltilmesine yönelik olarak ”Turquality” projesi yürütülmektedir.

İstatistik kayıtları

- İhracatla ilgili gümrük beyannameleri kayıt altına alınır,

- Türkiye çapında diğer birliklerin tuttuğu kayıtlar konsolide edilerek, çeşitli analizlerde kullanılmak üzere, raporlar haline getirilir.

Ekonomik araştırmalar ve raporlama

Karar alma mekanizmasında kullanılması amacıyla düzenli olarak ve gerekli görüldüğü her zaman çeşitli raporlar hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilir. Bunlardan bazıları şunlardır;

- Üç aylık ihracat değerlendirme raporları,

- Alt sektör raporları,

- Sektörel maliyet analizleri,

- İstatistik raporları,

- Pazar araştırmaları,

- Aylık Haber ve Yorum Bülteni,

- Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi için hazırlanan raporlar.

PR faaliyetleri

- İTKİB, ortak politikalar ve üyelerin çıkarlarını geliştirmek için benzer sektörlerde faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslararası kurumlar ve dernekler ile çok yönlü ilişkiler kurar,

- Bu çerçevede, uluslararası ilişkilerde resmi kurumlara raporlar ve bilgi sağlayarak yardımcı olmaya çalışır,

- Sektör ile ilgili doğru bilgi akışını sağlar.

Eğitim faaliyetleri

Eğitim alanında da çok çeşitli hizmetleri bulunan İTKİB'in başlıca faaliyetleri genel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

- Üretim ve pazarlama alanında seminerler, kısa ve uzun süreli kurslar düzenlenir,

- Sektöre nitelikli işgücü sağlamak için eğitim birimlerine ve okullara çeşitli yönden yardım sağlar,

- Okullara müfredat açısından katkıda bulunur,

- Çeşitli kitap, katalog ve periyodik yayınlarla güncel bilgi sağlamaya çalışır.

Danışmanlık hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri de İTKİB'in faaliyetlerinin başında gelmektedir. Bu anlamda;

- İhracatçı firmalara, ihracatın her alanında pratik "danışmanlık" hizmetleri verir,

- Hedef pazarlar konusunda üyelerini bilgilendirir ve yönlendirir.

- Türkiye'nin ticari uygulamaları ve meydana gelen değişiklikleri üyelerine bildirir.

- Yabancı ülkelerin ticaret düzenlemeleri hakkında bilgi sağlar,

- Lojistik, bankacılık, gümrük düzenlemeleri, ihracatta ödeme ve teslim şekilleri, AB, DTÖ, serbest ticaret anlaşmaları ve serbest bölgeler gibi konularda üyelerine bilgi aktarır,

- Pazara giriş konusunda pratik bilgiler sağlar.

Koordinasyon faaliyetleri,

- İTKİB, sektörel bazdaki diğer ihracatçı birlikleri ile olan müşterek faaliyetleri koordine eder,

- Dahildeki ve hariçteki diğer meslek teşekkülleri ile olan ilişkilerde koordinasyon sağlar.

Yayın faaliyetleri

İTKİB'in başlıca yayınları şunlardır.

- Hedef: Aylık olarak yayımlanan dergi, Türkçe olup, bazı yazılarının İngilizce özeti verilmektedir,

- Eğitim materyalleri: kitaplar, kitapçıklar, kısa notlar, pratik bilgiler v.s.,

- Broşürler,

- Raporlar: çeşitli sektör analizi, değerlendirme ve istatistik raporları,

- E-yayınlar: çalışmaların çoğu web-sitesinde yayınlanmaktadır.

- Bunlar dışında İTKİB sponsorluğu ile yayımlanan kitaplar ve raporlar da mevcuttur.

Dahilde İşleme Rejimi ve ihracatın desteklenmesi konusunda hizmet ve görevler

- Firmalara verilen dahilde işleme izin belgelerinin kapatılması hizmetleri ve

- İhracatta Devlet Yardımları Kararı kapsamında sağlanan desteklerle ilgili başvuru ve değerlendirme hizmetleri İTKİB Genel Sekreterliği tarafından verilmektedir.