Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

(31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(3. Mükerrer)

 

Madde 1- 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği"nin (Ek 1) sayılı listesi ilişikteki (Ek 1) şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

Madde 2- Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.