Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (20.01.2006)

 (20.01.2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1 : 31/12/2003 tarihli ve 25333 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin Ek 1"i ekteki  şekilde değiştirilmiştir.

 

Geçici Madde : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 2 : Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 3 : Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 Ek 1