Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (30.12.2008)

(31/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1- (1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin Ek 1'deki  şekilde değiştirilmiştir.

 

Geçici Madde - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 3-(1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.