Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (13.02.2007)

Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)' tan

 

(13.02.2008 tarih ve 26786sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1-  31/12/2003 tarihli ve 25333 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1, ekteki  şekilde değiştirilmiştir.

 

Geçici  Madde -  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 2- Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 3-  Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.