2010-6 ve 2014-8 Sayılı Tebliğler Hakkında

2010/6 SAYILI YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ BAŞVURU DOSYALARININ OLUMSUZ SONUÇLANMA SEBEPLERİ GENEL OLARAK NELERDİR?

Yurtdışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın zamanında usulüne uygun olarak sağlanamaması

Birimde Türkiye'de üretilen Türk markalı ürünlerin dışında ürünlerin pazarlanması

Yurtdışı birimin Türkiye'ye ithalat amacıyla kullanılması

Destek başvurusunda bulunan Türkiye'deki firmanın SGK'lı çalışanı bulunmaması

Firmanın ilgili ülkeye ihracatının olmaması veya yetersiz olması

Firmanın yurtdışındaki biriminin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce kapanması veya destek kapsamına alındıktan sonra kapanış / taşınma bildiriminin zamanında ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine yapılmaması

Yurtiçi veya yurtdışı firmanın destek oranını etkileyecek şekilde ortaklık yapılarında meydana gelen değişikliklerin zamanında bildirilmemesi

Marka tescil giderlerinin desteklenmesi ile ilgili olarak: Markanın yurtdışı tescilinin, yurtiçi tescilinden daha önce gerçekleşmiş olması (Aynı sorun, yurtdışı marka tescil bazlı tanıtım desteği için de söz konusudur)

Tanıtım desteği kapsamında desteklenmesi mümkün olmayan harcamaların başvuru ekinde ibraz edilmesi (Destek kapsamında olan tanıtım harcamaları 2010/6 sayılı Tebliğin 12. Maddesinde belirtilmiştir)

 

2014/8 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM. BAŞVURU İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

Ek-5 listesinde yer alan destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri için başvuruda bulunulabilir.

Listede yer alan belgeler/sertifikalar/test raporları, alınma/düzenlenme tarihinden itibaren 6(altı) ay içerisinde başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili Birliğe ibraz edilir.

Yenileme giderlerinin desteklenmesi için bir önceki sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen ürüne yönelik ihracatın tevsiki halinde desteklenmektedir.