BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Bölge Müdürlüğüne

 

1- Firmanın________________________

a) Unvanı                                                            :

b) Adresi                                                             :

c) Telefon No                                                      :

d) Teleks/Faks No                                             :

e) Ödenmiş Sermayesi (*)                             :

f) İhtiyatları (*)                                                 :

g) Vergi Dairesi ve Vergi No (**)                   :

2- Gözetim Faaliyet Alanları________________

(Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları itibariyle)

 

2005/.. sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'ne istinaden, yukarıda beyan edilen bilgilerle, ilişikte sunulan belgelerin incelenerek, Firmamıza “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmesi hususunda gereği arz olunur.

 

 

 

                                                                                                                                      Şirket/Kurum/Kuruluş

                                                                                                                                            (Kaşe ve İmza)

 

 

 

EKLER:

EK-1 Diploma suretleri (.... sayfa)

EK-2 İstihdamı kanıtlayan belgeler (....sayfa)

EK-3 Personel listesi (....sayfa)

EK-4 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (....sayfa) (*)

EK-5 İmza sirküleri (....sayfa) (**)

EK-6 Akreditasyon belgesi (....sayfa)

EK-7 Mesleki sorumluluk sigorta sözleşmesi (....sayfa)

EK-8 İktisadi işletmenin tüzel kişiliğini gösteren belge (....sayfa)

 

(*) Kamu Kurum ve Kuruluşları ve mesleki sorumluluk sigortası bulunan iktisadi    işletmeler için aranmaz.

(**) Kamu Kurum ve Kuruluşları için aranmaz.