Bu Genelgenin amacı, 12/04/2008 tarihli ve 26845 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/25 sayılı DTS Tebliği ile değişik, 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan, 2006/21 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin DTS Tebliği'in uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Anılan Tebliğin 2"nci maddesinde bahsi geçen "...Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite...” olmak koşulu, uluslararası gözetim şirketinin, Türk Akreditasyon Kurumu veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından TS EN ISO/IEC 17020 Standardına göre yeterliliğinin denetlenmesi ve uygun bulunması halinde belgelenmesi mealindedir. Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olan kuruluşlarda, Türkiye'deki şubelerinin de akreditasyon kapsamında olduklarını gösterir belge aranır.

Uluslararası gözetim şirketleri, şube açmak için şirket merkezinin yerleşik olduğu bölgedeki Bölge Müdürlüğüne başvurur.

Firma ve kuruluşların Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları itibariyle yetki alanlarının belirlenmesinde, fasıllar için Ek-1'de tadat edilmiş unvanlardan birini haiz en az bir uzmanın, istihdamını kanıtlayan hizmet sözleşmesi veya Sosyal Sigortalar Kurumu Bordrosu aranır.

Anılan Tebliğin 2'nci maddesinin (a) bendine istinaden ibraz edilen yabancı diplomalarda, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti aranır.

Anılan Tebliğin 2'nci maddesinin (b) bendine istinaden ibraz edilen Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Türk Ticaret Kanunu'nun 33'üncü maddesine göre, şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu” başlığı altında, “uluslararası gözetim faaliyetinde bulunmak” ibaresi veya aynı anlama gelen benzer bir ibare aranır.

Yapılacak inceleme neticesinde “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmesi uygun görülen şirket veya kuruluşların, unvan, adres, telefon ve telefaks numaraları ile yetkilendirildikleri Gümrük Giriş Tarife Cetveli fasılları, düzenlenen “Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi” ile birlikte en kısa sürede Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilir.

Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilmiş belgeler, sayı ve tarih verildikten sonra imzalanarak, ilgili şirkete verilmek üzere Bölge Müdürlüğüne iade edilir.

Anılan Tebliğin, laboratuar analizlerine ilişkin 5'inci maddesinde bahsi geçen, “görevlendirenin aksi yönde yazılı talimatı” nın, beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

Taşeron kullanılması durumunda, düzenlenen belgelerin taşeron tarafından imzalanmış nüshalarının ve taşeronun üniversite diplomasının noter tasdikli suretlerinin beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

Anılan Tebliğ kapsamındaki her türlü bildirim, şubelere ilişkin de olsa, şirket merkezinin yerleşik olduğu bölgedeki Bölge Müdürlüğüne yapılır. 

Anılan Tebliğin 7'nci maddesi çerçevesinde, şirketler tarafından bildirilen veya sair şekilde istihbar edilen istihdam değişiklikleri neticesinde, yetkilendirmeye esas teşkil eden uzman veya uzmanların işten ayrıldığının tespiti halinde, ilgili fasıl veya fasıllar şirketin faaliyet alanından çıkarılır ve keyfiyet en kısa sürede şirkete ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir.

Uluslararası gözetim şirketlerinin, yeni fasıl veya fasılların faaliyet alanlarına dahil edilmesini talep etmeleri halinde, işbu Genelgenin 3'üncü maddesinde belirtildiği şekilde hareket edilir ve keyfiyet en kısa sürede şirkete ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir.

Uluslararası gözetim şirketleri ihbarların haricinde, yılda en az bir kere, habersiz denetlenir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri, bir örneği Ek-2'de yer alan “Denetim Programı”nı onaylanmak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına iletir ve Müsteşarlığın talimatı doğrultusunda denetimleri yürütür.

Şubelerin denetimleri, şubelerin bulundukları yerdeki Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilir. Denetimler için gerekli bilgi ve belgeler şirket merkezinin yerleşik olduğu bölgedeki Bölge Müdürlüğünce temin edilir.

Denetimlerde Ek-3'de yer alan “Uluslararası Gözetim Şirketi Denetim Raporu” formunda tadat edilmiş hususlar araştırılır.

Denetim neticesinde yukarıda belirtilen denetim raporu düzenlenir ve sonucun olumlu olması halinde rapor Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğünde dosyalanır,  olumsuz olması halinde ise firmadan yazılı savunma talep edilir ve denetim raporu ile birlikte en kısa sürede Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilir.

 

Uluslararası gözetim şirketlerine ilişkin mer'i mevzuat, elektronik ortamda http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/dtmweb/index.cfm?action=detaymvzt&yayinID=1187&icerikID=1296&dil=TR  adresinde yer almaktadır.

 

İşbu Genelge ve eklerindeki değişiklikler ayrıca ilan edilmez.

 

2006/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

- See more at: http://www2.ithib.org.tr/content/genelge-20081/#sthash.0fxHxUG5.dpuf