Bülten Sıra No: 2018/3371

16 Şubat 2018, Cuma

Pazar Araştırması Desteği Hakkında

TC. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

22/01/2018 tarihinde, 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesinde değişiklik yapıldığı hatırlatılmaktadır.

Anılan Genelge’nin 20. Maddesi 7. ve 8. fıkraları; “Bakanlık/Bölge Müdürlüklerine ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile Bakanlık/Bölge Müdürlükleri tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık/Bölge Müdürlüklerinin KEP adresine iletilmesi gerekir. Bakanlık/Bölge Müdürlükleri başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık/Bölge Müdürlükleri kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.” “KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının. pdf veya. pdf.imz olması zorunludur.” hükümlerini amir olup ilgili hükümler gereği yurt dışı pazar araştırması destek başvuruları 01.04.2018 tarihi itibariyle sadece KEP aracılığı ile yapılabilecektir.

Bu bağlamda, 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğde yer alan "Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine" yönelik başvuruların 01.04.2018 tarihi itibariyle TC. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü’nün KEP adresi olan marmarabolgemud@hs01.kep.tr adresine yapılması gerekmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.