Bülten Sıra No: 2004/15

26 Mart 2004, Cuma
İlgili Birim/Kurum: GENEL SEKRETERLİK

2003 yılı Olağan Genel Kurulları

 

             İSTANBUL 

Konu: 2003  yılı  Olağan  Genel Kurulları                                                                                                   ÖNEMLİ-SÜRELİ

 

İTKİB Başkanlar Kurulu Kararı ve  Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygun görüşleri  doğrultusunda  2003 yılı Olağan Genel Kurul  toplantı tarihleri  ve gündemleri  aşağıda yazılı olduğu gibidir.

Bilgileriniz  ve teşrifleriniz önemle  rica olunur.

                                                                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                                                                                            Tuncer ÖĞÜN

 

 

 

G Ü N D E M                                                                                                                                                Genel Sekreter

1- Açılış,

2- Genel Kurul  Başkanlık Divanı’nın  seçimi,

3- Yönetim Kurulu çalışma  raporunun  okunması  ve görüşülmesi,

4- Bilanço, gelir-gider  hesaplarının incelenmesi,

5- Denetim Kurulu  raporunun  okunması ve görüşülmesi,

6- Yönetim Kurulu’nun  ibrası,

7- Denetim Kurulu’nun ibrası,

8- Müteakip yıl bütçe  ve  iş programlarının  görüşülmesi,

9- Yönetim  Kurulu ve Denetim Kurulu  Üyeleri asil ve  yedeklerinin seçilmesi (Deri ve Deri Mamülleri ile Halı İhracatçı  Birliklerini  ilgilendirmektedir)

10- Dilek ve  temenniler.

BİRLİĞİN  ADI

I.TOPLANTININ TARİHİ-SAATİ VE YERİ

I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP  SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE  YAPILACAK

II. TOPLANTININ TARİHİ-SAATİ VE YERİ

 

 

İst.Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

17.4.2004 Cumartesi

Saat 10.00

Dış Ticaret Kompleksi

Zemin Kat Toplantı Salonu

19.4.2004 Pazartesi Saat 10.00

Dış Ticaret Kompleksi  Zemin Kat Toplantı Salonu

(Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Yenibosna/İSTANBUL)

 

 

İst. Halı İhracatçıları  Birliği

17.4.2004 Cumartesi

Saat 12.00

Dış Ticaret Kompleksi

Zemin Kat Toplantı Salonu

19.4.2004 Pazartesi Saat 14.00

Dış Ticaret Kompleksi  Zemin Kat Toplantı Salonu

(Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Yenibosna /İSTANBUL)

 

İst.Tekstil ve Hammaddeleri

İhracatçıları Birliği

 

    17.4.2004 Cumartesi

Saat 14.00

Dış Ticaret Kompleksi

Zemin Kat Toplantı Salonu

 

               20.4.2004 Salı Saat 10.00

Dış Ticaret Kompleksi Zemin Kat Toplantı Salonu

(Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Yenibosna /İSTANBUL)

İst.Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları  Birliği

 

17.4.2004 Cumartesi

Saat 16.00

Dış Ticaret Kompleksi

Zemin Kat Toplantı Salonu

 

              20.4.2004 Salı Saat 14.00

Dış Ticaret Kompleksi  Zemin Kat Toplantı Salonu

(Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.Yenibosna /İSTANBUL)

GENEL KURUL’A İŞTİRAK EDECEK  ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ  NOT:

Genel Kurul’a

a) İlgili Birliğe 2003  ve daha önceki yıllara ait senelik aidatlarını ödemiş, herhangi bir nedenle  borcu olmayan ve en geç  31.12.2003  tarihine kadar  üye olan,

b) 2002 veya 2003 yıllarında İTKİB üzerinden  ilgili İhracatçı Birliği  iştigal alanına giren malların fiilen ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya İTKİB üzerinden yaptığı ihracata ilişkin G.B.’nin, aslının görülmesi  kaydıyla bir adet fotokopisini tevsik eden,

c)Özel Fatura ile ihracat yapan ve bu ihracatını Birlik kaydına aldıran ve nisbi aidatını ödeyen,

d) Temsilci Görevlendirme Yazısını veya  Vekaletnamelerini, en son tarihli imza sirküleriyle birlikte en geç 13.04.2004 Salı günü saat 18.00’e kadar,  İTKİB  kayıtlarına intikal ettiren üyeler  iştirak edebileceklerdir.

(İmza sirkülerinde adı geçen kişinin  Genel Kurul’a katılması halinde Temsilci Görevlendirme yazısı, sözkonusu kişinin  mazereti nedeniyle katılamaması halinde ise  asaleten  Genel Kurul’a  katılmaya hak kazanmış bir başka firmaya vekaletname vererek  Genel Kurul’a iştirak edilebilmektedir.)

e) FAKSLA  MÜRACAAT  KESİNLİKLE  KABUL EDİLMEYECEKTİR.

f) Konuya ilişkin detaylı bilgi; 0.212.454 02 38-50 no’lu  telefonlardan alınabilir.

 

 

 

 

İHRACATÇI BİRLİKLERİ  YÖNETMELİĞİ’NDE  YER ALAN

GENEL KURUL  VE YÖNETİM KURULU  İLE İLGİLİ

MADDE VE HÜKÜMLER

 

ORGANLAR

Genel Kurula  Davet

Madde 3-  Karar’ın  16 ncı  maddesine  uygun olarak  yapılacak  Genel Kurula çağrı  ile ilgili  davet mektubunda, toplantının  yer, gün ve  saati ile  gerekli  nisap sağlanamadığı  takdirde ikinci  toplantının yeri  ve zamanı  ile  hangi üyelerin  toplantıya  katılabilecekleri belirtilir.Mektup  örneği  ve gazete ilanı  en kısa  sürede Müsteşarlığa  iletilir.

 

Genel Kurul Listesinin Hazırlanması

Madde 4- Genel Sekreterlik, Genel Kurul  toplantısına  katılacak  üyelerin,

a)Biten takvim yılı  itibariyle  Birliğe  aidat  borcu bulunup  bulunmadığını,

b)Üyeler  tarafından, Genel Kurul  ilk toplantı  tarihinden en az 3 iş günü  önce  Genel  Sekreterlik  kayıtlarına  geçmiş olması kaydıyla  Karar’ın 10 uncu  maddesine göre  verilecek, örneği  Yönetmeliğe  ekli (EK-1) Vekaletnamelerin gerçeğe  uygun olup  olmadığını,

c)Tüzel  kişiler  adına Genel  Kurul’a  katılacak kişilerin  Genel Kurul  ilk toplantı  tarihinden  en az 3 iş günü  önce  Genel  Sekreterlik  kayıtlarına geçmiş  olması kaydıyla  verilecek, örneği  Yönetmeliğe ekli (EK-2)  temsilci görevlendirme belgelerinin  ilgili mevzuata  uygun olup olmadığını, araştırmakla  yükümlüdür.

İlk  toplantı  tarihinden  en geç 3 iş günü  öncesi  mesai  saati sonuna  kadar  aidat  borçlarının  ödenmiş olması  ve Karar’ın  10 uncu  maddesi çerçevesinde, 2002 veya 2003 yıllarında İTKİB üzerinden, üyesi bulunduğu İhracatçı Birliği iştigal alanına giren maddelerin  fiilen ihracatını yapan veya ihracat kaydıyla imalat yapan ve bu durumları ilgili Birlik kayıtlarında görünen üyelerin ayrıca Gümrük Beyannameleri tevsik etmeleri gerekmemektedir.İTKİB kayıtlarında Gümrük Beyannamesi kaydı görünmeyen üyelerin aslı görülmek  ve iade edilmek üzere  bir adet Gümrük Beyannamesi fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir.Konuya ilişkin listeler Birliğimizde mevcuttur. Bu tarihten  sonra yapılan  aidat borcu  ödemeleri  ve Gümrük   Beyannameleri  ibrazı  toplantıya  giriş hakkı vermez.

Genel Sekreterlik  ayrıca,  vecibelerini  yerine getirmiş  üyeleri  ve aidat  borçlarını  havi  listeyi  ilk toplantı  tarihinden  1 hafta önce  Birlik  Merkezinde ilan  ederek üyelerin  incelemesine  sunar.Genel Kurula  katılma hakkını  haiz  üyeleri  gösterir liste  ilk toplantı  tarihinden  24 saat  önce  Birlik Merkezinde  üyelerin  tetkikine  hazır bulundurulur.Listeye  itirazlar  bu süre içerisinde  yapılır.

Toplantı günü  listeye yapılan itirazlar  dikkate alınmaz.

Kuruluş Genel Kurulu, Birliğin kurulması  için  müraacatta bulunan ihracatçıların  katılımı ile  yapılır.

Hazirun  Cetveli

Madde 5- Hazirun Cetveli, toplantı saatinden  uygun bir süre  önce imzaya  açılır.Genel Kurula  katılma hakkını haiz üye  ve temsilciler  kimlik kartlarını  ibraz ederek  Hazirun  Cetvelini imzalar  ve toplantıya  giriş ile  oy kullanma  kartlarını  alarak  toplantı salonuna  girerler.

 

Hazirun Cetvelinin Kapatılması

Madde 6- Yönetim  Kurulu üyelikleri  seçimi öngörülen  Genel Kurul  toplantılarında, ilan  edilen  toplantı saati geldikten  ve gerekli nisap  sağlandıktan sonra  toplantı açılabilir.Hazirun  cetveli ise  seçimlere  geçilinceye  kadar açık  tutulur.

Diğer  Genel Kurul toplantılarında, ilan edilen  toplantı saati  geldikten ve  gerekli nisap  sağlandıktan sonra  Hazirun  cetveli  kapatılarak  toplantıya başlanır.

Gerekli nisap  sağlanamadığı takdirde, ilan edilen  toplantı saatinden itibaren 1 saat  beklenir.Üye sayısı  1000’den  fazla  olan birliklerde  bu süre iki saattir.Yine  nisap  sağlanamaması  halinde  durum  bir zabıtla  tesbit  edilir.

Toplantının  Açılması

Madde 7-  Genel Kurul  toplantıları, gerekli kontrolleri  yaptıktan sonra  Müsteşarlık  temsilcisinin  iş’arı  üzerine  Genel Sekreter  tarafından açılır.

Genel Kurul,  toplantıda bulunan üyeler  arasından  açık oylama ile  bir Divan Başkanı  ve 2 Divan  Katibi seçer.Yönetim Kurulu asil üyeleri  Başkanlık  Divanına seçilemezler.

 

 

Genel Kurul Kararları

Madde 8- Genel Kurul’da  kararlar  oy çokluğu  ile alınır  ve tüm üyeler  için bağlayıcıdır.

Üyelerden birinin şahsını, firmasını  ve temsil ettiği  firmayı ilgilendiren  bir hususun  müzakeresinde  ilgili üyenin oy hakkı yoktur.

Genel Sekreterlik, Genel Kurul toplantısında  alınan kararları  ve seçim sonuçlarını en kısa  sürede  Müsteşarlığa  bildirmekle  yükümlüdür.

 

Yönetim  Kuruluna Seçilebilecek  Olanlar

Madde 9-  Seçim olan  yıllarda  seçimlere  geçilmeden önce  Divan Başkanı, Genel  Kurula  katılma  hakkını  haiz  üyelerden, Kararın 20 nci  maddesi  hükmü  çerçevesinde  belli  bir miktarda (son iki takvim yılı itibariyle asgari 500.000 US $)  ihracat  yapmış olanların  Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday  olabileceklerini  Genel Kurul’a  hatırlatacaktır.Divan Başkanı  bu hatırlatmayı  yapmadığı takdirde  Müsteşarlık temsilcisi  gerekli  uyarıyı yapar.

 

Yönetim  ve Denetim Kurulunun  Seçimi

Madde 10- Yönetim  ve Denetim Kurulu  asil ve yedek  üyelikleri için  yapılacak seçimlerde  aşağıda  belirtildiği  şekilde  hareket  edilir.

Teklif edilen  Yönetim  ve Denetim Kurulu  üye adayları  ayrı ayrı, üyelerin  görebilecekleri  şekilde  bir tahtaya  yazılır.İsmi belirtilen adayların dışındakilere oy verilmesi halinde verilen oy geçersiz sayılır.Üyeler ayrı listeler halinde Yönetim Kurulu  için  en çok  18 aday ismi, Denetim  Kurulu için en çok 4 aday ismi yazılı oy pusulalarını   Birlik tarafından  dağıtılan  zarflara  koymak  suretiyle Hazirun  cetvelindeki  sıra esas alınarak, Divan  huzurunda  oy sandığına atarlar ve oy kartlarını  teslim ederler. Bir üye  hem Yönetim Kurulu’na , hem de Denetim Kuruluna  üye olamaz.

Oy verme  işlemi  bittikten sonra, sandık, Divan  Heyetinin huzurunda  açılır.Sandıktan  çıkan zarflar  sayılarak  Hazirun  cetveli  yekünü  ile karşılaştırılır.Fazla  oy zarfı çıkması halinde  fazla çıkan  sayı kadar zarf, içine bakılmaksızın  ayrılarak  imha edilir.Bilahare  oylar tasnif  edilir.

Tasnif  sonucunda  en fazla  oy alan adaydan  başlanmak suretiyle  asil  ve yedek  üyeler tespit edilir.Oyların  eşit  olması halinde  üyelik  sırasının  tespiti için  kur’aya  başvurulur.

Seçim sonuçları, cetvel  ile  Seçim Sonuç  Belgesine işlenerek , Müsteşarlık  Temsilcisi, Divan ve  Genel Sekreter  tarafından imzalanır.

Birden fazla  oy pusulası  ihtiva eden  zarflardaki  oy pusulaları ile  yukarıda  belirtilen  sayılardan fazla  isim   bulunan  oy pusulaları  geçersizdir.Tüzel kişilerin aday  olmaları halinde, tüzel kişinin  temsilcisinin  ismine  verilen  oylar da  geçersiz  sayılır.

 

Seçilen  Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri

Madde  11- Seçilen  Yönetim Kurulları Asil ve  Yedek  Üyeleri  seçimi takibeden  30 gün  içerisinde  Karar’ın  20’nci ve 22’nci  maddeleri  hükümlerine  göre  seçilmelerine  mani bir hallerinin  bulunmadığını  tevsik  etmekle  yükümlüdürler. Bu süre  zarfında  tevsik edemeyenler, sürenin  hitamından  itibaren, tevsik işlemini  tamamlayıncaya kadar, Yönetim Kurulu  Toplantılarına  giremezler  ve bu şekilde  katılmadıkları  toplantı sayısının  üçe ulaşmasıyla  üyelikleri  düşer.

 

Yönetim Kurulunun Seçilememesi  veya İbra Edilmemesi

Madde 12- Yönetim Kurulu’nun  ibra edilmemesi  veya  görev süresi  sona eren  Yönetim Kurulu’nun  yerine yenisinin  seçilememesi  hallerinde  Birlik işleri, yapılacak ilk Olağan Genel  Kurula kadar, Müsteşarlıkça verilecek  talimat çerçevesinde, Genel Sekreter  tarafından yürütülür.

 

Genel  Kurulun Yapılamaması

Madde 13-  Karar’ın 18 inci  maddesindeki  şartların  bulunamaması nedeniyle  Genel Kurulun  yapılamaması  halinde, Birlik işlerinin  aksatılmadan  yürütülmesini teminen, Genel Kurul  gündemindeki konularda Müsteşarlıkça karar  verilir. Genel Kurulun  bu şekilde  iki defa  üst üste  yapılamaması halinde  Birliğin feshi  veya  başka bir Birlikle  birleştirilmesi  için  Müsteşarlıkça  gereğine  tevessül  olunur.

 

Genel  Kurulun Geçersiz  Sayılması

Madde 14- Genel Kurul, Karar ve  ilgili Mevzuata  göre  geçersiz  sayılması halinde  30 gün  içinde tekrarlanır.

 

 

 

 

 

EK:1

 

 

 

 

VEKALETNAME  ÖRNEĞİ

---------------------------------------

 

 

................................................. İHRACATÇILARI  BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

                                                                                                           İSTANBUL

 

Üyesi  bulunduğum.............................................................................................Birliği’nin ........................tarihinde yapılacak olan............ yılı ............................................Genel Kurulu’na  mazeretim  nedeniyle  katılamayacağımdan, bu toplantıda  firmamı temsile  ve adıma  oy  kullanmaya  aşağıda  tatbiki  imzası bulunan  aynı Birlik üyesi ........................................................  vekil  tayin ettim.

 

Bilgilerine arz  ederim.

 

VEKİLİN:                                                             VEKALETNAMEYİ VEREN ÜYENİN:

Birlik Üye Sicil No.su:                                          Birlik  Üye Sicil  No.su:

Tel:                                                                       Tel:

Fax:                                                                      Fax:

 

İmza  ve Kaşesi:                                                  Firma Kaşesi, İsim Kaşesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 2

 

                                 TEMSİLCİ  GÖREVLENDİRME  YAZISI

                            -------------------------------------------------------------

 

(Tüzel Kişi  Üyenin

   Antetli  Kağıdına)

 

                                                                                                                   Tarih :..../..../......

 

 

Sayı:

 

 

 

..................................................  İHRACATÇILARI  BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

                                                                                                             İSTANBUL

 

Üyesi bulunduğumuz..........................................................................Birliği’nin..................  tarihinde   yapılacak olan  ................ yılı ........................................Genel Kurulu’nda  firmamızı, kanuni  temsilcimiz olan  ve aşağıda  imzası  bulunan ........................................... temsil ve adıma  oy kullanmak  üzere  görevlendirdiğimizi  arz ederiz.

 

Firma  Birlik Üye Sicil No:

Tel:

Fax:

 

 

Görevlendirilen  Temsilcinin                                                        Firmanın  Yetkili        

Tatbik İmzası                                                                                 İmzaları                     

                                                                                                       (Firma  Kaşesi,İsim Kaşesi)

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ BÜNYESİNDEKİ BİRLİKLERİN

2003 YILI GENEL KURULLARI TAKVİMİ

 

 

 

 

BİRLİK ADI

GENEL KURULA KATILMAK İÇİN EN SON ÜYELİK TARİHİ

KESİN OLMAYAN HAZİRUN CETVELLERİNİN ASKIYA ÇIKARILIŞI

ÜYELİK BORÇLARININ ÖDENMESİ VE TEMSİLNAME VE VEKALETNAMELERİN

İBRAZININ SON GÜNÜ

KESİNLEŞMİŞ HAZİRUN

CETVELLERİNİN İLANI VE İTİRAZLARININ KABUL GÜNÜ

 

1.TOPLANTI TARİH SAAT VE YERİ

1.TOPLANTIDA NİSAP SAĞLANAMAZSA 2.TOPLANTI TARİH

SAAT VE YERİ

 

İst.Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhr. Birliği

 

 

 

31.12.2003

 

10.4.2004 Cumartesi

 

13.4.2004 Salı

Saat 18.00’e kadar

 

 

16.4.2004 Cuma

17.4.2004

Cumartesi 10.00

Dış Ticaret

Kompleksi

19.4.2004 Pazartesi

10.00

Dış Ticaret Kompleksi Zemin Kat

Toplantı Salonu Yenibosna/İstanbul

 

İst.Halı İhracatçıları Birliği

 

31.12.2003

 

10.4.2004 Cumartesi

 

13.4.2004 Salı

Saat 18.00’e kadar

 

 

16.4.2004 Cuma

17.4.2004

Cumartesi 12.00

Dış Ticaret Kompleksi

19.4.2004 Pazartesi

14.00

Dış Ticaret Kompleksi Zemin Kat

Toplantı Salonu Yenibosna/İstanbul

 

İst.Tekstil ve Hammaddeleri İhr.Birliği

 

 

 

31.12.2003

 

10.4.2004 Cumartesi

 

13.4.2004 Salı

Saat 18.00’e kadar

 

 

16.4.2004 Cuma

17.4.2004

Cumartesi 14.00

Dış Ticaret Kompleksi

20.4.2004 Salı

10.00

Dış Ticaret Kompleksi Zemin Kat

Toplantı Salonu Yenibosna/İstanbul

 

İst.Deri ve Deri Mamülleri İhr.Birliği

 

 

31.12.2003

 

10.4.2004 Cumartesi

 

13.4.2004 Salı

Saat 18.00’e kadar

 

 

16.4.2004 Cuma

17.4.2004

Cumartesi 16.00

Dış Ticaret Kompleksi

20.4.2004 Salı

14.00

Dış Ticaret Kompleksi Zemin Kat

Toplantı Salonu Yenibosna/İstanbulBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.