Bülten Sıra No: 2019/3969

07 Ağustos 2019, Çarşamba

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1402 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında

07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.08.2019 tarih ve 1402 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılmış olup, özellikle MADDE 18 ve MADDE 19 ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

MADDE 18 ;

15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

GEÇİCİ MADDE 13- (1) 1 inci ve 2nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta pirimi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırımın işletmenin kendisine ait makine ve teçhizatı taşıması suretiyle yapılması ve bu yatırımın tamamlanmasından itibaren üç yıl süreyle taşımaya konu makine teçhizatın bulunduğu tesisteki ortalama istihdamın, mevcut istihdam sayısının altına düşmemesi koşuluyla, firma talebine istinaden, sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, birinci fıkradaki tabloda belirtilen sürelerin iki katı süre ile uygulanır. Mevcut istihdam sayısı olarak, 2019 yılı başından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar taşımaya konu makine ve teçhizatın bulunduğu tesisteki istihdam ortalaması dikkate alınır.

(3) Taşımaya konu olan makine ve teçhizatın asgari üç yıl süreyle firma aktifinde kayıtlı olduğu ve anılan bölgelerde fiziki olarak bulunduğu, adına teşvik belgesi düzenlenecek olan firma tarafından yeminli mali müşavir raporu ile teşvik edilir.

(4) Bu maddeye istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemi Genel Müdürlük, Kalkınma Ajansları veya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından düzenlenecek nakil tespit raporuna istinaden yapılır.”

 

MADDE 19 ;

Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır:

 

 

 

6 Ağustos 2019 tarih ve 1402 karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın tamamı için;  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190807-2.pdfBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.