Riske Dayalı Denetim Sistemi - Gözetim, Numune Alımı ve Test, Analiz İşlemleri Hizmet Alımı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

“Riske Dayalı Denetim Sistemi – Gözetim, Numune Alımı ve Test, Analiz İşlemleri”

Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 

 1. İŞİN TANIMI VE KONUSU
  1. Şartnamenin Konusu

İşbu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2020/15 Sayılı “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliği” (bundan sonra “TEBLİĞ” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Riske Dayalı Denetim Sistemi (bundan sonra “RDDS” olarak anılacaktır) için alınacak “Gözetim, Numune alma ve Test İşlemleri” hizmeti işlemlerinin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 1. Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Hakkında Genel Bilgi

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) hükümleri uyarınca anılan Tebliğ'in EK-1' inde yer alan ithal eşyanın, insan sağlığının korunması yönünden karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan şartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve bertarafına ilişkin iş ve işlemler RDDS kapsamında gerçekleştirilmektedir.  Anılan Tebliğ'e ve RDDS uygulama usul ve esaslarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.ebirlik.org/ithalat adresinden erişilebilir.

 1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi 

Türkiye'de 11 ayrı şehirde faaliyet gösteren 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bulunmaktadır. İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar, 5910 Sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır. İTKİB, Tebliğ'de T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan tek İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğidir.

 1. İŞİN KAPSAMI
 • Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) hükümlerine bağlı kalınarak, Riske Dayalı Denetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler aşağıda belirtilmektedir.
 • Bu kapsamda,
 1. Uluslararası gözetim şirketi ve uluslararası akreditasyona sahip laboratuvar niteliklerini barındıran firmalar tekliflerini “Gözetim, Numune Alımı” ve “Test İşlemleri” hizmetlerinden sadece biri için sunabileceği gibi “Gözetim, Numune Alımı ve Test İşlemleri” hizmetlerinin tamam için de sunabilecektir.
 2. Sadece uluslararası akreditasyona sahip laboratuvar niteliğine haiz firmalar tekliflerini sadece “Test İşlemleri” için sunabileceklerdir.
 3. Sadece uluslararası gözetim şirketi niteliğine haiz firmalar tekliflerini sadece “Gözetim ve Numune Alımı” için sunabileceklerdir.

 1. RDDS Tarafından Numune Kararı Oluşan Beyannameye İlişkin “Gözetim ve Numune Alma İş ve İşlemleri”

Türkiye'de yer alan tüm gümrük kapılarından (İstanbul içi 24 saat, İstanbul dışı 48 saat içinde olmak üzere usulüne uygun numune alınarak)

 • RDDS kapsamında numune alınmasına karar verilen beyanname muhteviyatı eşyanın en riskli olanının belirlenerek numune alımına konu olması, söz konusu beyanname ve evraklar ile ürünlerin fiziki kontrolle doğrulanması, sayımı, resimlenmesi ile gözetime tabi tutulması,
 • Alınan numunenin İTKİB tarafından belirlenen lokasyona İstanbul içinde 3 saat İstanbul dışında 24 saat içerisinde teslim edilmesi,
 • Yapılan test ve analiz işlemleri sonucunda insan sağlığının korunması yönünden ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan eşyaya (bundan sonra “uygunsuz eşya” olarak anılacaktır) ilişkin doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşyanın belirlenmesi,
 • Uygunsuz eşyaya ve uygunsuz eşyayı dolaylı temsil eden eşyaya ilişkin yapılacak tasnif, düzeltme, mahrece iade, imha işlemlerinde gözetim yapılması,
 • Talep edilmesi halinde düzenlenen raporların yetkili imzalı ve kaşeli orijinal nüshasının İTKİB'e 24 saat içerisinde elden teslim edilmesi,
 • Yapılan işlemlere ilişkin kullanılan web ara yüzünden anlık olarak tüm giriş işlemlerinin yapılması.

 1. İleriye Yönelik Yaptırım Kapsamında Yapılacak “Gözetim ve Numune Alma İş ve İşlemleri”

Türkiye'de yer alan tüm gümrük kapılarından (İstanbul içi 24 saat, İstanbul dışı 48 saat içinde olmak üzere usulüne uygun numune alınarak)

 • Hali hazırda ileriye yönelik yaptırım bakiyesi bulunan firmaların başvurusu üzerine Tebliğ kapsamı eşyasının özet beyan üzerinden numune alımına konu olması, söz konusu özet beyan ve belgeler ile ürünlerin fiziki kontrolle doğrulanması, sayımı, resimlenmesi ile gözetime tabi tutulması,
 • Alınan numunenin İTKİB tarafından belirlenen lokasyona İstanbul içinde 3 saat İstanbul dışında 24 saat içerisinde teslim edilmesi,
 • İleriye yönelik yaptırım kapsamında yapılan test ve analiz işlemi sonucunda uygunsuz olduğu belirlenen eşyaya yönelik yapılacak tasnif, düzeltme, mahrece iade ve imha işlemlerinde gözetim yapılması,
 • Talep edilmesi halinde düzenlenen raporların yetkili imzalı ve kaşeli orijinal nüshasının İTKİB'e 24 saat içerisinde elden teslim edilmesi,
 • Yapılan işlemlere ilişkin kullanılan web ara yüzünden anlık olarak tüm giriş işlemlerinin yapılması.
  1. RDDS Tarafından Numune Kararı Oluşan Beyannameye İlişkin “Test ve Analiz İş ve İşlemleri”

 • İTKİB tarafından belirlenen lokasyondan 3 saat içerisinde numunenin teslim alınması,
 • Alınan numuneye ilişkin test ve analiz işlemlerinin numune alım tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılması ve raporlanması,
 • Uygunsuz eşyayı dolaylı temsil eden eşyaya ilişkin test ve analiz işlemlerinin numune alım tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılması ve raporlanması,
 • Uygunsuz eşyaya ilişkin hazırlanacak raporun yetkili imzalı ve kaşeli orijinal nüshasının İTKİB'e 24 saat içerisinde elden teslim edilmesi,
 • Talep edilmesi halinde düzenlenen raporların yetkili imzalı ve kaşeli orijinal nüshasının İTKİB'e 24 saat içerisinde elden teslim edilmesi,
 • Yapılan işlemlere ilişkin kullanılan web ara yüzünden anlık olarak tüm giriş işlemlerinin yapılması.

 1. İleriye Yönelik Yaptırım Kapsamında Yapılacak “Test ve Analiz İş ve İşlemleri”

 • İTKİB tarafından belirlenen lokasyondan 3 saat içerisinde numunenin teslim alınması,
 • Alınan numuneye ilişkin test ve analiz işlemlerinin numune alım tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılması ve raporlanması,
 • İleriye yönelik yaptırım kapsamında yapılan işlemlere ilişkin oluşturulan raporların elektronik ortamda yazılıma eklenmesi,
 • İleriye yönelik yaptırım bakiyesinden ötürü sınırlı numune alımına konu olan eşyanın test ve analiz işlemi sonucunun uygunsuz olması durumunda aynı eşyaya yönelik test ve analiz işlemlerinin numune alım tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılması ve raporlanması,
 • Talep edilmesi halinde düzenlenen raporların yetkili imzalı ve kaşeli orijinal nüshasının İTKİB'e 24 saat içerisinde elden teslim edilmesi,
 • Yapılan işlemlere ilişkin kullanılan web ara yüzünden anlık olarak tüm giriş işlemlerinin yapılması.

 1. Yazılıma İlişkin İş ve İşlemler

 • Hizmeti sunacak firma tarafından İTKİB'in belirlediği yazılım için gerekli altyapının (webservis, donanım vs.) kurulması ve maliyetinin karşılanması,
 • Yazılımda gerçekleşmesi muhtemel sistemsel ve teorik değişikliklere karşı hizmeti sunan firmanın hazırlıklı olması,
 • Yazılımın kullanılabilmesi için gerekli ve yeterli teknik personelin bulundurulması.

 1. GEREKLİLİKLER

Teklif sunacak firmanın aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

 • Hizmeti sunacak firma yaptığı iş ve işlemlere ilişkin İTKİB'in ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın mali ve idari denetimine tabi olacaktır.
 • “Gözetim ve Numune Alma” hizmeti sunacak firmanın uluslararası gözetim şirketi statüsüne haiz olması gerekmektedir.
 • “Test ve Analiz” hizmeti sunacak firmanın uluslararası akreditasyona sahip laboratuvar statüsüne haiz olması gerekmektedir.
 • Her iki hizmet türü için teklif sunacak firmanın uluslararası gözetim şirketi ve uluslararası akreditasyona sahip laboratuvar statülerine haiz olması gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın Tebliğ kapsamında gerçekleştirilmesi gereken tüm test tiplerini belirtilen mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirebilmesi ve bu testlere ilişkin ayrı ayrı olmak üzere, TÜRKAK akreditasyon belgelerini başvuruya eklemesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın RDDS'ye ait bir çağrı merkezi bulundurması gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın Türkiye'de bulunan tüm gümrük kapılarından İstanbul içinde 24 saat, İstanbul dışında 48 saat içerisinde gözetim işlemi gerçekleştirebilmesi ve numune alım süreçlerini tamamlayabilmesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın ithalatçı firmaların talebi üzerine gerektiğinde Gümrük Müdürlüklerinin resmi mesai saatleri sonrasında da işlem gerçekleştirebilmesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın RDDS kapsamı iş ve işlemlere ilişkin işin doğal akışı gereği veya İTKİB vasıtasıyla edindiği bilgileri 3. kişilerle paylaşmaması önem arz etmekte olup oluşturulacak gizlilik sözleşmesinin her iki tarafça imzalanması gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın alınan şahit numuneleri İTKİB tarafından belirlenecek süreler boyunca kendi deposunda muhafaza etmesi ve bu numunelere ilişkin tabloları takip eden ayın 3. işgününe kadar elektronik ortamda İTKİB'e iletmesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın kaşe ve imzalı test raporlarını ve yapılan test ve analiz işlemine konu olan eşyayı en az 5 yıl boyunca muhafaza etmesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın işin gerektirdiği yazılım, donanım ve teknik altyapı faaliyetlerine yönelik gerekli güncellemeleri ve yatırımları düzenli bir şekilde sürdürmesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın RDDS kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin tamamında hazırlayacağı raporları İTKİB'in belirlediği veya belirleyeceği formata göre düzenlemesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın alınacak numunelere ilişkin yapılacak test, analiz ve gözetim işlemi gerçekleştirebileceği kapasitesini aylık olarak ayrı ayrı belirtmesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın yapılan iş ve işlemlere ilişkin faturayı aylık dönemlerde her ayın son iş günü tarihli olmak üzere kesilişinden sonra 3 gün içerisinde elektronik ortamda hazırlanan ve yapılan iş ve işlemleri gösterir tablo ile birlikte İTKİB'e elden teslim etmesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi olduğu hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirdiğini, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirlerin alındığına dair taahhüt ve belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Hizmeti sunacak firmanın, İTKİB ile işbu şartname konusu işin yapımına ilişkin hazırlanacak “Hizmet Sözleşmesini” imzalaması gerekmektedir.

 1. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI
 • Satınalma süreci, TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Zarfın kapatma yeri firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır.
 • İhale başvuru bedeli 250 TL olup en geç 27/05/2020 tarihine kadar, Türkiye Vakıflar Bankası Türk A.O. (VAKIFBANK) Güneşli Ticari Şubesi TR 80 0001 5001 5800 7301 4610 72 iban numaralı hesaba yatırılması gerekmektedir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla veya elden en geç 27/05/2020 tarihi saat 17:00'ye kadar İTKİB'e ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Zarfın içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar,
  3. Tüzel kimlik formu (bkz. Ek-1),
  4. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı bilgi/sunum,
  5. En az 3 referans mektubu (tercihen benzer çalışmalardan),
  6. Hizmet bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formu (bkz. Ek-2),
  7. İhale başvuru bedeli dekont örneği,
  8. İmza sirküleri aslı ya da noter onaylı örneği,
  9. Faaliyet Belgesi aslı ya da noter onaylı örneği,
 • İletişim; Ufuk BAYRAKTAR / ufuk.bayraktar@itkib.org.tr / 0212 454 02 42

 Öner ÖZTÜRK / oner.ozturk@itkib.org.tr / 0212 454 02 13

 • İhale Zarfları Posta Adresi: Çobançeşme Mevkii, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.Kat Satın Alma ve İdari İşler Şubesi, Yenibosna – Bahçelievler -  İstanbul

 1. İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • İTKİB'in en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını, 
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere İTKİB'in çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermeyeceğini,
 • İşi bizzat kendisinin yapacağını, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının İTKİB'e ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını,
 • İşbu şartnamede yer alan şartlara uymayı, herhangi bir şarta uymadığı takdirde aylık fatura bedeli üzerinden %25 oranında cezai işlem uygulanmasını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ek-1 Tüzel Kimlik Formu

Unvanı:

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi:

Hissedarlar*:

*En yüksek orana sahip ilk 10 hissedar hisse paylarıyla birlikte yazılacaktır.

Ek-2 Mali Teklif Formu

Hizmetin Türü

Birim Fiyat

 (KDV Dahil)

Gözetim ve Numune Alımı Hizmetine İlişkin Birim Fiyat Teklifi

Test İşlemine İlişkin Birim Fiyat Teklifi (Yapılacak Her Test İşlemi İçin)

Azo-Boyar

Krom VI

Dot

Fitalat