Orta Ölçekli Gömlek Üreticilerinin / Markalarının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi

Orta Ölçekli Gömlek Üreticilerinin / Markalarının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi

“İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı”

Teknik Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı

                                                                     

TANIMLAR

İstekli                                              : Teklifi veren firma

Yüklenici                                            : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                            : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz bir şekilde    
                                                           temin edilmesi HİZMET olarak ifade edilecektir.                                                      
İTKİB                                            
  : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İHKİB                                              : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

 

1.       ARKA PLAN:

 

1.1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

 

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında hazırgiyim sektörü için 60 milyar dolar ve toplamda 500 milyar dolar ihracat hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen strateji ise kümelenme yaklaşımı ile firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerini sağlamaktır. Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde teknik bilgi paylaşımını destekleyerek inovatif çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kümelenme yaklaşımı uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu yaklaşım ile aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir küme oluşturarak ortak hedeflere yönelik bir sinerji yakalamaları ve bu sinerjiden faydalanarak hedef pazarda daha güçlü bir algı yaratmaları hedeflenmektedir. Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşma sürecinde benimsediği kümelenme yaklaşımı 2010/8 Sayılı Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Tebliği'nin 2010 yılında yürürlüğe girmesiyle uygulamaya geçirilmiştir.

 

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.


İşbu şartnameye konu olan hizmet alımı, yukarıda detayları aktarılan URGE tebliği kapsamında desteklenmekte olan Gömlek URGE Projesi kapsamında yürütülecektir.  

Proje Kapsamında Faaliyetler;

İhtiyaç Analizi: Projenin ilk aşaması olarak İhtiyaç Analizi faaliyeti kapsamında katılımcı firmaların ihracat yönünden durum değerlendirilmesi, uluslararası pazar bilgisi, satış, pazarlama, tanıtım ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanmaktadır.

 

Eğitim ve Danışmanlık Programları: Proje kapsamında; küme firmalarının ihracat kapasitesinin artırılması, kurumsallaşma ve markalaşma sürecinin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi gibi firmaları ihracat hedefleri doğrultusunda güçlendirecek konularda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Yurtdışı Pazarlama Programları: Uluslararası pazarlarda organize edilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve etkinliklere (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar) katılım ile uluslararası ticaret ve alım heyetlerinin düzenlenmesi, proje katılımcısı firmaların önemli pazar bilgileri edinmelerinin yanı sıra potansiyel işbirliği ile ortaklarına ulaşmalarının da sağlanması hedeflenmektedir.

 

1.2. Sektör ve Proje Hakkında Genel Bilgi

Gömlek URGE Projesi faaliyet tablolarında belirtilen eğitim, danışmanlık ve yurt dışı faaliyetleri birbirini takip eden ve bir bütün olarak işletmelere katma değer kazandıracak çalışmalar olarak kurgulanmıştır. İşletmelerin sabırla ilk faaliyetlerden başlayarak, kabiliyetlerini geliştirmeleri ve üç yılın sonunda doğrudan ihracat satışlarını artırmaları ve sürdürülebilir kılmaları hedeflenmektedir. İşbu şartnameye konu olan “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı” Teknik Danışmanlık hizmet alımı da söz konusu yol haritasının bir parçası olarak kümedeki firmaların mevcut altyapıları ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir.

 

2.        SÖZLEŞME MAKAMI

Sözleşme Makamı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesinde hizmet vermekte olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)'dir.

 

2.1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.

 

2009'dan bu yana Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

 

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bunlardan birisi olup bünyesinde dört birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 

·               İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

 

Sözleşme Makamı olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) yaklaşık 10.000 kayıtlı firma üyesi ile sektörünün önde gelen işbirliği kuruluşudur. Birçok yerel ve ulusal projeyi başarı ile yönetmiş olan Birlik proje uygulaması konusunda oldukça deneyimlidir.  İHKİB'in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir.

 

3.        İŞİN KAPSAMI

Gömlek URGE Projesinde yer alan ve uluslararası alıcılar ile çalışan 22 küme firması için mevcut ihracat pazarlarında güçlenmek ve yeni pazarlara açılmak adına gerekli kriterler arasında firmanın insan kaynaklarından başlayan altyapısının düzeltilmesi, güçlendirilmesi ve insan kaynakları yapısındaki iyileştirme ile hedef pazarlara ürün satmak için gerekli sosyal uygunluk sertifikasyon gerekliliklerini tamamlayacak personel gücüne sahip olması bir zorunluluktur. Bu gereklilikten yola çıkılarak, küme firmalarına yönelik “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Uygunluk İyileştirme” alanında teknik danışmanlık faaliyeti yürütülmesi planlanmaktadır.

 

Danışmanlık faaliyeti firmaların yerleşkelerinde ve firmada insan kaynakları ve sosyal uygunluk süreçlerine müdahil olacak faaliyetler dizisi olarak planlanmaktadır. Firmaya özgü sorunların tespiti ve bu sorunlara özel çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Tanımlanan hizmetin ortalama 10'ar küme firmasından oluşan gruplara verilmesi hedeflenmekte ve hizmetin sözleşme tarihinden itibaren 8 ay içinde tamamlanması ve danışmanın aktif bir şekilde aylık periyotlarla firmadaki iyileşmeyi takip etmesi beklenmektedir.

 

Danışmanlık faaliyeti, lokasyona ve farklı sebeplere bağlı olarak, belli firmalar için eş zamanlı yürütülebileceği gibi farklı zamanlarda da yürütülebilecektir. Danışman/danışmanların aktif bir şekilde aylık periyotlarla firmadaki iyileşmeyi takip etmesi beklenmektedir. Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hakedişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 

i.            Mevcut Durum Analizi, Performans Gösterge Tanımlama ve Yol Haritası Belirleme

 

Küme firmalarına insan kaynakları yönetimi ve hedef pazarlarda ihracat için talep edilen sosyal uygunluk belgelerini hazırlama süreçleri ile bu süreçlere uyum ve iyileştirme konularında bir firmada alınması gereken aksiyonlara ilişkin danışman ekip tarafından küme firmalarına birebir ve firma yerleşkelerinde bilgilendirme yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu görüşmelerde sonrasında gerçekleştirilecek danışmanlık faaliyeti için yol haritası oluşturması beklenmektedir.

 

Mevcut durum analizi çalışması aşağıdaki başlıklar çerçevesinde planlanmaktadır:

·         Danışmanlık kapsamına ilişkin bilgi verilmesi ve hazırlık yürütülmesi

·         Şirket kültürü ile vizyonunun ve altyapının tespit edilmesi

·         Hedeflenen pazarların ve markaların belirlenmesi ve bu pazarlar / markalar için gerekli sosyal uygunluk standartlarının (SEDEX, BSCI, vb.) belirlenmesi

·         Kurumsal yapının ve sosyal uygunluk süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi için farkındalık yaratma ve bilgilendirme eğitimlerinin belirlenmesi

·         Faaliyeti takip edecek firma için çalışma ekiplerinin oluşturulması

·         Firma bazlı danışmanlık yol haritalarının oluşturulması

·         Hizmet süresince firmalarda katedilen gelişmenin takibinin hangi kriterlere göre yapılacağını belirlemek üzere performans gösterge setlerinin tanımlanması

 

Mevcut durum analizi ve yol haritası belirleme aşamasında her firma yerleşkesinde birer gün ziyaret yapılması beklenmektedir.

 

ii.            Farkındalık ve Bilgilendirme Eğitimleri

 

Projede yer alan firmalarda durum tespiti sonucu ihtiyaç duyulan konularda gerçekleştirilecek eğitimler, danışmanlık çalışmasının daha etkin sonuçlar sağlaması ve insan kaynakları yönetimi ile sosyal uygunluk iyileştirme süreçlerinde kurulacak ve iyileştirilecek sistem içinde eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Bu eğitimlerin aşağıdaki konu başlıklarına odaklanması beklenmektedir:

 

·         İşe alım ve personel oryantasyon eğitimleri

·         Periyodik hizmet içi eğitim konularının belirlenmesi ve süreçlerinin planlanması

·         Kurumsal performans yönetimi ve iyileştirme

·         Çalışan motivasyonu ve çalışan performansını geliştirmeye yönelik atılması gereken adımlar

·         Sosyal uygunluk standartları için gerekli eğitimlerin tespit edilip uygulanması

 

iii.            İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemi Kurulumu 

 

Firma bazlı olarak ortaya çıkacak olan yol haritasına göre danışmanlık faaliyeti kapsamında aşağıdaki konularda firmalarda sistem kurulumu veya iyileştirmeye odaklanması beklenmektedir:

 

o   İnsan Kaynakları prosedürlerinin yazılması

o   Personel görev, yetki ve sorumluluklarının tespit edilip yazılması

o   İşe alım, performans yönetimi, kariyer planlama, özlük, işten çıkarma ve işveren markası süreçlerinin nasıl yönetileceğinin belirlenmesi

o   Üst ve ara yönetim kadrosunun yönetme ve liderlik becerilerinin iyileştirilmesi

o   İnsan kaynakları yönetimi ve sosyal uygunlukla ilgili politikaların oluşturulması

o   Dokümanların kullanımı ve kayıt tutma kültürünün oluşması ile ilgili eğitimlerin verilmesi

o   Sosyal Uygunluk için insan kaynakları dokümantasyonunun hazırlanması

o   Sosyal Uygunluk için standart formların ve dokümantasyon sisteminin kurulması

 

iv.  Düzenli Takip ve Kapanış Planlaması

 

Faaliyet süresince katılımcı firmalarda ilerleyişin danışman ekip tarafından düzenli takibi ve her bir firma yerleşkesi ziyaretinin İHKİB'e raporlanması esastır. İlaveten, hizmetin küme firmalarında tamamlanmasını takiben katılımcı firma temsilcileri ile İHKİB yetkililerinin katılımında İHKİB tarafından kapanış organizasyonları düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu organizasyonlarda danışman ekip tarafından elde edilen sonuçlar sunulacaktır.

 

4.       RAPORLAMA VE TESLİMLER:

 

Faaliyet süresince aşağıdaki raporların danışman tarafından İHKİB'e sunulması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine faaliyetin ilerleyişi ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir:

 

Faaliyet süresince katılımcı firmalarda ilerleyişin danışman ekip tarafından düzenli takibi ve her bir firma yerleşkesi ziyaretinin ardından görüşme tutanaklarının hazırlanması ve en geç ziyaret gününü takip eden ilk iş gününe kadar İHKİB'e raporlanması esastır. İlaveten, aşağıdaki hakediş dosyalarının hazırlanması beklenmektedir;

 

i. Firma Durum Tespit ve Yol Haritası Raporları: Hizmetin birinci aşamasını takiben faaliyete katılan her bir firma özelinde durum tespit ve yol haritası raporları teslim edilecektir. Bu raporlar ile insan kaynakları ve sosyal uygunluk yönetiminin tüm boyutlarında/göstergelerinde firmaların durumu ortaya konacaktır. Aynı boyutlar / performans göstergeleri ile faaliyet öncesi ile sonrası arasında firmalarda ilerleyişin takibi amaçlanmaktadır.

 

ii. Eğitim Değerlendirme Raporu: Faaliyetin ikinci aşamasında firma yerleşkelerinde verilen eğitimlerin ardından; katılımcılar, işlenen konular, eğitim etki analizi vb. gibi eğitim içeriğine yönelik konulara dair değerlendirme raporu sunulacaktır. Söz konusu raporlar; ortalama 10 firmalık grup için ayrı hazırlanacaktır. Raporda ayrıca katılımcı imza listelerine, faaliyet görselleri ve talep edilebilecek diğer belgelere yer verilecektir.

 

iii. Firma Değerlendirme Raporları: Firmalarda kurulan sisteme ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlere, firmalarda başlangıç aşamasında tanımlanan göstergelerine göre katedilen performansa ve faaliyet sonrası firmaların takip etmesi adına çıkarılacak önerilere yer verilmesi ve firma bazlı hazırlanması planlanmaktadır. Raporda ayrıca firma yerleşke ziyaretlerinde tutulacak olan katılımcı imza listelerine, faaliyet görselleri ve talep edilebilecek diğer belgelere yer verilecektir.

 

iv. Küme Değerlendirme ve Sonuç Raporu: Firma bazlı iyileşmelerin konsolide edildiği ve küme geneline yansıtıldığı genel değerlendirme raporlarıdır. Bu raporlar ile küme genelinde başlangıç aşamasında tanımlanan göstergelerine göre katedilen performansa ve faaliyet sonrası küme genelinde takip etmesi önerilen çalışmalara yer verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu raporlar; ortalama 10 firmalık grup için ayrı hazırlanacaktır.

 

v. Faaliyet Kapanış Sunumu: Hizmetin küme firmalarından oluşan bir grupta tamamlanmasını takiben katılımcı firma temsilcileri ile İHKİB yetkililerinin katılımında düzenlenecek olası bir kapanış toplantısında yapılmak üzere elde edilen sonuçlar sunulacaktır.

 

5.         LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

 

·         Hizmetin sağlanacağı yer: Dış Ticaret Kompleksi ve Firma Yerleşkeleri (Firmaların hepsi İstanbul'da yerleşiktir)

·         Zamanlama: Danışmanlık hizmetinin sözleşme tarihinden itibaren 8 ay içinde sona ermesi planlanmaktadır.   

·         Her firma başına düzenlenecek danışmanlık hizmeti ortalama 10adam/gün hizmet verilecek şekilde planlanmaktadır.

 

6.       GEREKLİLİKLER

“İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sosyal Uygunluk İyileştirmeleri” konularında hizmet sağlayacak olan danışmanlık firması ile danışman/eğitmenler aşağıdaki gereklilikleri minimum seviyede sağlamalıdır;

·         Hizmeti verecek danışmanlar, sektörde minimum 5 yıl benzer iş tecrübesine sahip olmalıdır. İstekli, teknik teklifinde bu danışmanlara ait deneyim ve iş tecrübelerini gösterir özgeçmişleri sunacaktır.

·         Teklif verecek firma ile ilgili daha önce benzer alanlardaki iş tecrübeleri ile ilgili en az 3 referans mektubu sunulmalıdır.

·         Şart olmamakla beraber danışmanların toplam kalite ve sosyal uygunluk denetim belgelerine sahip olması tercih sebebi olabilecektir.

·         Metodoloji, maliyet planı, taslak çalışma takvimi ve benzer iş örnekleri sunulmalıdır.

 

7.       ÖZEL GEREKSİNİM VE ŞARTLAR

 

·         Teklifler, yazılı olarak, sözleşme makamının adresine email yoluyla ve İTKİB' in online satın alma sistemi üzerinden teslim edilecektir.

·         Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.

·         Şartname ekinde yer alan Ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle orijinal hallerini posta yoluyla göndermek, taranmış hallerini de email yoluyla göndererek teslim edilecektir. 

·         Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak danışman detaylı CV' lerini içermelidir.

·         Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.

·         Teklifler KDV dâhil verilecek olup, İHKİB AB Projeler Şubesi tarafından URGE projesi yürütülen tüm Kümeler için birim maliyet bazında (firma başı maks. 10 adam/gün) 2 yıl geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

·         Çalışma takvimi ve toplam bütçe için faaliyete katılacak firma sayısı değişken olup, ortalama 10 firma olarak hesaplanmalıdır.

·         Faaliyet başlamadan süreçten çekilen firma/lar olması halinde, faaliyete kalan firma sayısı üzerinden devam edilir.

·         Teklifler İstanbul içi ulaşım ve konaklama masrafları dâhil sunulmalıdır.

·         Son Teslim Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma (17:00'ye kadar)

·         İletişim: banu.ozcan@itkib.org.tr  0212 454 0816