İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ MAAŞ ALIM HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İçindekiler

 

I. Taraflar................................................................................................................2

II. İşin Konusu.........................................................................................................2

III. Tekliflerin Veriliş Şekli.......................................................................................2

IV.  Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri.....................................................................2

V. Teklif Öncesi Bilgilenme....................................................................................2

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar..............................................3

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi..............................................................................3

VIII. Sözleşmenin İmzalanması...............................................................................3

IX. Diğer Hususlar..................................................................................................3

 

 1. Taraflar

 

İTKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ni,

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. İşin Konusu

 

İşin konusu, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Yenibosna 34196 Bahçelievler – İstanbul adresinde hizmet vermekte olan İTKİB Genel Sekreterliği,  İHKİB Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi, İHKİB İstanbul Moda Akademisi A.Ş. ve İDMİB Belgelendirme A.Ş.'de görev yapmakta olan toplam ortalama 211 personelin 01.08.2021 – 31.07.2023 tarihleri arasında 2 yıl ve 01.08.2021-31.07.2024 tarihleri arasında 3 yıl  süre ile geçerli olacak şekilde maaş ödemelerinin banka nezdinde açılacak olan maaş hesapları üzerinden ödenmesi ve bunun karşılığında banka tarafından personele verilecek olan promosyon tutarının belirlenmesidir.

 

Personele, yıllık 12 maaş ve 5 ikramiye olmak üzere, toplam 17 adet maaş verilmektedir. Maaş ödemeleri her ayın son günü personel hesaplarına yatırılmaktadır. 2020 yılı verileri ile, personelimize ödemiş olduğumuz maaş+ikramiye tutarı aylık ortalama 1.675.000.-TL'sı civarındadır. Personele maaş ödemeleri ay sonlarında yapılmaktadır.İTKİB Genel Sekreterliği'mizin mevcut maaş ödeme protokolünün geçerlilik tarihi 31.07.2021 tarihinde sona erecektir.Personelimize maaş ödemeleri 01.08.2021 tarihinden itibaren sözleşme yapılacak yeni banka üzerinden yapılacaktır.

 

 1. Tekliflerin Veriliş Şekli

 

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, elden, veya posta yoluyla kapalı zarf içerisinde İTKİB'e iletilecektir. (Kapalı Zarf Usulü; Teklif mektubu bir zarfa koyulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmına teklif veren tarafından kaşe ve imza yapılmalıdır.)

 

Kapalı Zarf İçinde Bulunması Gereken Belgeler;

Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması.

Güncel imza sirküleri.

 

 1. Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

 

Hazırlanan teklifler en geç 26.05.2021 saat 15:00'e kadar İTKİB'e (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat P.K.34196 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL) Mali İşler ve Muhasebe Birim Amiri Sn.  Fatma Aydın Tokan'a elden, veya posta yoluyla ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen teklifler ile e-posta veya faxla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Teklif Öncesi Bilgilenme

 

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

 

İdari konular için        : Nurhak Şahin                       0212 4540265   nurhak.sahin@itkib.org.tr

                                                                                   0531 2752529                                                 

Teknik konular için    : Fatma Aydın Tokan             0212 4540262   fatma.aydin@itkib.org.tr

                                                                                   0543 5231379

İK Konuları için         : Nadire Oylum  Ulu              0212 4540282    nadire.ulu@itkib.org.tr

                                                                                  0533 6137585

 

 1. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

 

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

 1. Her personele hesap açılacak ve her personel için havale, EFT ve geç EFT-havale ücretsiz, yıllık kart masrafı ile aidat ve benzeri masraflar alınmayacaktır. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Birlik personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı, otomatik ödeme talimatları hizmetleri için herhangi bir süre sınırı olmaksızın hiçbir surette ücret talep etmeyecektir. Ayrıca, ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale, EFT, havale ve EFT talimatı işlemlerinden herhangi bir süre sınırı olmaksızın ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kredikartı aidatı üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
 2. Personelimizin talebi olamadan kredi kartı düzenlenmeyecek, Kredi kartı ve buna bağlı olarak verilecek ek kartlarda herhangi bir ad altında masraf/aidat alınmayacaktır. Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.
 3. Personelimizin kredi kullanımlarında kredi faiz oranlarında gerekli indirimler ve kolaylıklar sağlanacaktır.
 4. Personele verilecek banka kartları ve internet bankacılığı işlemleri, ilk maaş ödemesinden en geç 2 hafta önce kullanıma hazır hale getirilmeli ve personele teslim edilmelidir.
 5. Banka, Dış Ticaret Kompleksi yerleşkesine 1 adet kendi ATM'sini kuracaktır. DTK bünyesinde Bankanın ATM 'sinin bulundurulması hususu yapılacak sözleşmede de yer alacaktır. Bu bağlamda promosyon teklifi verilirken ATM kurulum şartının dikkate alınması gerekmektedir.
 6. Bankanın ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitimi durumunda Bankaya bildirilmesinden 3 saat içinde hizmetin devamı sağlanacaktır.
 7. Banka, Personelimize ATM' lerini ve ortak nokta ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır. Anlaşılan bankanın personelimize vereceği banka kartı ile ayda 3 kere olmak üzere diğer bankaların ATM'lerden herhangi bir komisyon/ücret almadan para çekme hakkı tanımlaması yapılacaktır. Bu husus da yapılacak promosyon sözleşmesinde belirtilecektir.
 8. 2 yıl veya 3 yıl  için promosyon tutarı ve ödeme tek seferde peşin olarak personele yapılacaktır.
 9. Anlaşma yapılan banka; bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir.
 10. Promosyon sözleşmesinden sonra hesap açma işlemleri Birliğimize gönderilecek banka personelleri tarafından yapılacaktır.  
 11. Anlaşma yapılan banka; kurum tarafından yapılacak eft/havale/virman işlemlerinde ve hesap ekstresi talebinde  herhangi bir masraf talep etmeyecektir.
 12. Sözleşmeden itibaren 10 gün içerisinde İTKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
 13. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
 14. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

   

 1. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

 1. Sözleşmenin İmzalanması

 

İTKİB ile ihaleyi kazanan YÜKLENİCİ arasında anlaşılan tutar üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

İTKİB, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.

 

 1. Diğer Hususlar

 

 1. Teklifler İTKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren banka görüşme için ayrı ayrı İTKİB'e davet edilebilecektir.
 2. Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren bankalara bildirilecektir.
 3. İTKİB dilediği taktirde ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
 4. Banka, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İTKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.
 5. Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Tahkim Merkezi yetkili olacaktır.
 6. YÜKLENİCİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. YÜKLENİCİ 'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 100.000,00 TL tutarında cezai şartı İTKİB 'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.