İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

 

İçindekiler

 

 

I. Taraflar....................................................................................................................... 2

II. İşin Konusu............................................................................................................... 2

III. Tekliflerin Veriliş Şekli........................................................................................... 3

IV.  Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri......................................................................... 3

V. Teklif Öncesi Bilgilenme.......................................................................................... 3

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar................................................... 3

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi................................................................................... 3

VIII. Sözleşmenin İmzalanması..................................................................................... 3

IX. Diğer Hususlar......................................................................................................... 4

 

 

 

 

 

İTKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

 

20 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/14 sayılı Tebliğ ile 5513-5516 GTİP'li suni sentetik devamsız liflerden dokuma kumaşların Çin'den ithalatında uygulanan % 87 oranında antidamping önleminin devam ettirilip ettirilmemesinin tespiti için nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturmaya İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB adına ilgili taraf başvurusu yapılacak olup bu konuda avukatlık firmalarından danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir.

İlgili yönetmeliğe şu linkten ulaşılabilmektedir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180420-5.htm

 

DANIŞMANLIK HİZMETİNİ YÜRÜTECEK FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Söz konusu soruşturmaya İHKİB adına ilgili taraf başvurusu yapılması
 • İHKİB ile birlikte Soruşturma'ya ilişkin stratejinin belirlenmesi,
 • İHKİB'in Soruşturma'nın her aşamasında temsil edilmesi,
 • İHKİB'in Soruşturma kapsamında görüşlerinin kaleme alınması ve zamanında İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi,
 • İHKİB'in Soruşturma'nın her aşamasında ek görüş ve yeni argümanlarının İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi,
 • Soruşturma kapsamında düzenlenecek her türlü toplantıda İHKİB'in temsil edilmesi ve görüşlerinin aktarılması,
 • Soruşturma ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat, doktrin, içtihat ve literatürün incelenmesi ve İHKİB'e gerekli bilgilerin temin edilmesi,
 • İHKİB'in her türlü beyanatlarının eksiksiz olarak hazırlanması ve gönderilmesinin sağlanması,
 • Soruşturma çerçevesinde diğer her türlü iletişimin yürütülmesinde İHKİB'e destek olunması,
 • Soruşturma çerçevesinde düzenlenecek kamu dinleme toplantısına katılım sağlanması, İHKİB adına sözlü ve toplantı sonrasında yazılı görüşlerin sunulması,
 • Soruşturma çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon çalışmalarının sağlanması,
 • Soruşturma'dan müspet bir sonuç alınması için İHKİB'in onayı ile ve bilgisi dahilinde gerekli teknik lobi çalışmalarının yürütülmesi, bu çerçevede temas yürütülecek kuruluşların belirlenmesi, yazılı temasların yapılması ve gerekli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,
 • Soruşturma çerçevesinde gerekli olacak diğer iş ve işlemlerin yapılması,
 • Soruşturmanın sonuçlanmasını müteakiben bir kapanış raporu hazırlanması.

 

 

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, elden, e-posta veya posta yoluyla İTKİB'e iletilecektir.

 

 

Hazırlanan teklifler en geç 24.05.2018 saat 17:30'a kadar İTKİB'e (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 4. Kat P.K.34196 Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesinden Sn. Müge Kunt Akaner'e elden, posta yoluyla veya e-posta ile ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

 

İdari konular için        : Müge Kunt Akaner    0212 4540792   muge.kunt@itkib.org.tr

Teknik konular için    : Burç Demir                0212 4540304   burcd@itkib.org.tr

 

 

 

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

 1. Fiyata KDV ayrıca ilave edilecektir.
 2. Sözleşmeden itibaren 10 gün içerisinde İTKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
 3. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
 4. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

 

 

İTKİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

 

 

 1. Teklifler İTKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İTKİB'e davet edilebilecektir.
 2. Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.
 3. İTKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.
 4. Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İTKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.
 5. Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Tahkim Merkezi yetkilidir.