İTHİB Konfeksiyon Yan Sanayii Sektörü İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi / Dijital Pazarlamaya Giriş ve Dijital Dönüşüm Eğitim Faaliyeti Hizmet Alımı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Konfeksiyon Yan Sanayii Sektörü İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi / Dijital Pazarlamaya Giriş ve Dijital Dönüşüm Eğitim Faaliyeti Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

 1. İŞİN TANIMI VE KONUSU
  1. Şartnamenin Konusu

Bu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) çatısı altında hizmet gösteren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmekte olan Kümelenme Projesi için alınacak Teknik Tekstillerde Yeni Ürün Tasarımı ve Geliştirme Danışmanlık Faaliyeti hizmetinin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında 225 milyar dolar ihracat hedefi ve bu hedefe ulaşılması için çıkarılan yol haritasında KOBİ'lerin öncü rol oynayacağı gerçeğinden hareketle, kümelenme yaklaşımı ile katma değeri yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerinin sağlanmasına yer verilmiştir. Kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları devlet desteklerinde de karşılığını bulmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” de bu destekler arasında yer almıştır.

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için:  https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind

 1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi  

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Türkiye'de 27 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İTKİB bunlardan birisi olup bünyesinde dört Birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.
 1. İŞİN KAPSAMI

İşbu Şartnameye konu olan faaliyet İTHİB tarafından 2010/8 sayılı URGE Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan “Konfeksiyon Yan Sanayii Sektörü İhracatını Geliştirme” kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu Proje kapsamında küme üyesi firmaların sektörel ve teorik bilgilerin arttırılması amacıyla “Dijital Pazarlamaya Giriş ve Dijital Dönüşüm Eğitimi” yürütülmesi planlanmaktadır. Eğitime 21 küme firmasının katılımı öngörülmektedir. Faaliyet ile küme firmalarının;

 • Dijital pazarlamaya giriş, dijital iletişim stratejisi oluşturma, sosyal medya yönetimi ve araçları, dijital medya planlama, dijital iletişim stratejisinin kurulması, dijital pazarlama yönetimi, dijital pazarlama kanalları, e – ticaret siteleri, arama motoru reklamları (Google Adwords), arama motoru optimizasyonu (SEO) ve raporlama, müşteri ilişkileri yönetimi ile pazarlamada yeni trendler konularında kabiliyet kazanmaları hedeflenmektedir.

Konfeksiyon Yan Sanayii Sektörü İhracatını Geliştirme Ur-Ge projesi kapsamında yürütülecek olan “Dijital Pazarlamaya Giriş ve Dijital Dönüşüm Eğitimi” kapsamında markaları dijital ortamda tanıtmak ve temsil etmek, sosyal medya platformlarına hakim olmak, verileri analiz etmek ve raporlamak, e-ticaretteki pazarlama yöntemlerini ve pazarlama stratejileri oluşturabilmek hususlarını uygulayabilmesi beklenmektedir.

Faaliyetin URGE Tebliği ile belirtilen standartlarda yürütülmesi esastır.

 1. DURUM TESPİT VE ÇALIŞMA HARİTASI

Projede yer alan firmalara yapılacak faaliyet detaylarının anlatılması ve faaliyetin firmalarda sürdürülebilirliği için alınması gereken aksiyonlara ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Söz konusu eğitim ile firmaların sektördeki durum analizlerinin yapılması ve gerçekleştirilecek eğitim faaliyeti için yol haritası oluşturması beklenmektedir. Bu aşamada ayrıca, eğitim faaliyeti ile firmada gelişme sağlanacak alanlar için performans göstergeleri belirlenecektir. Bu göstergeler ile çalışma öncesi ve sonrasında firmanın ilerleyişinin takibi amaçlanmaktadır.

Bu aşama aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yürütülecektir:

 • Eğitmenlik kapsamına ilişkin bilgi verilmesi ve hazırlık yürütülmesi
 • Faaliyete ilişkin genel kavramlar ve işleyiş mekanizması hakkında bilgilendirme
 • Birliğe yapılacak raporlamanın takvimi ve içeriğinin belirlenmesi
 • Faaliyet kapsamında yapılması gerekenlere ilişkin faaliyet planı önerilerinin sunulması

 1. PROJE ÇIKTILARI

Gerçekleştirilecek eğitim faaliyeti sonrasında yüklenici firma tarafından, tüm küme üyesi firmaları içerecek şekilde rapor hazırlanması beklenmektedir.

 1. TESLİMLER, LOJİSTİK VE ZAMANLAMA  

Eğitim faaliyeti sonunda yüklenici firma tarafından Sözleşme Makamı'na “Dijital Pazarlamaya Giriş ve Dijital Dönüşüm Eğitimi” ile ilgili bilgilendirme ve sonuç raporu, eğitim faaliyetinin sona ermesinden sonra 15 gün içerisinde sunulması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine faaliyetin ilerleyişi ve sonuçları ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir.

Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hak edişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 • Hizmetin sağlanacağı yer: Görüntülü video konferans yolu ile
 • Zamanlama: Eğitmenlik hizmetinin 2020 yılı Haziran ya da Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 1. GEREKLİLİKLER
 • Sektörel Uzman: sektörde en az 5 yıl profesyonel tecrübeye sahip olması, tercihen UR-GE projelerinde danışmanlık hizmeti vermiş olması ve akademi geçmişi bulunması ve bu çalışmalarını referans mektupları sunarak ibraz etmesi gerekmektedir

6.TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI

 • Satınalma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 12.06.2020 tarihinde Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklifler mali ve teknik teklif olarak ayrı ayrı hazırlanıp zarflara konulacak ve iki zarf, tek bir zarfın içerisine konarak iletilecektir. Her bir zarfın kapatma yeri firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır.
 • Teknik teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar (şart değildir),
  3. Tüzel kimlik formu (bkz. Ek-1),
  4. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum,
  5. En az 3 referans mektubu (tercihen benzer sektörlerde yürütülen URGE ihtiyaç analizi çalışmalarından),
  6. Ekipte yer alacak uzmanların detaylı özgeçmişleri ve münhasırlık/müsaitlik belgeleri (bkz. Ek-2)
 • Mali teklif zarfı içerisinde yer alması gereken tek belge; Hizmetin alt kırılımları bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formudur (bkz. Ek-3).
 • İletişim; idari@itkib.org.tr / 0212 454 09 55 (Teklif verme ve idari hususlar için)
 • İletişim; tekstilarge@itkib.org.tr (Hizmet içeriği ile ilgili hususlar için)

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını,  
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Teklif veren İTKİB ve İTHİB'in aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.
 • İTHİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İTHİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Yüklenici Firma, İTHİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İTHİB'e ödemekle yükümlüdür.
 • Taraflar, imzalanacak sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 • Sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç Yüklenici Firma tarafından ödenecektir.
 • Taraflar yapılacak sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTHİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 • İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan yapılacak sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.
 • Ödemeler faturanın İTHİB'e tebliği ve İTHİB'in faturayı onayına istinaden İTHİB'in ödeme takvimine göre ödenecektir.
 • Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mahkeme İstanbul Tahkim Merkezi olacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ

EK-1  TÜZEL KİMLİK FORMU

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR İÇİN

TÜRÜ:

STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

EVET

HAYIR

İSİM(LER)

KISALTMA

GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ

POSTA KODU

POSTA KUTUSU

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ

G

G

A

Y

Y

Y

Y

Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

 1. SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
 2. YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

TARİH VE İMZA

EK – 2 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BELGESİ


 

Yukarıda belirtilen hizmet alımına, Danışman olarak görev almak üzere katılmayı kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum.

Başlangıç

Bitiş

Çalışma Gün Adedi

                                                                                                       Tarih

                                                                                                       İsim/Soyisim

                                                                                                       İmza

EK-3 MALİ TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı              : Dijital Pazarlamaya Giriş ve Dijital Dönüşüm Eğitimi

İsteklinin adı                    : … … … … … … … … …

TEKLİF EDİLEN HİZMETİN ALT KIRILIMLARI

BİRİM MALİYET TEKLİFİ

1

Dijital Pazarlamaya Giriş ve Dijital Dönüşüm Eğitimi

Katılımcı Küme Firması Başına Maliyet:                                                               
                          ………………………………….

2

3

4

                                                     

Önemli Notlar;

Verilecek olan teklifler;

 • Firma başına ve KDV hariç olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir,
 • Yüklenici firma atacağı teklifle birlikte daha önce gerçekleştirdiği benzer çalışmalara ilişkin referanslarını iletmelidir,
 • Yüklenici firma, çalışmayı gerçekleştirecek personellerin CV'lerini iletmelidir,
 • 2020 yılı Aralık ayına kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır,
 • Yüklenici tarafından durum tespit ziyaretleri ve tüm toplantılara katılacak kişilerin ulaşım, konaklama vb. her türlü masraf dahil sunulmalıdır.

Tarih

Yetkili Kişi İsim / Soyisim / İmza

İsteklinin Kaşesi