İHKİB NAYLON VE POLYAMİD İPLİKLERDE UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASI İÇİN AÇILAN SORUŞTURMAYA YÖNELİK DANIŞMANLIK ALIMI ŞARTNAMESİ

İHKİB

NAYLON VE POLYAMİD İPLİKLERDE UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASI İÇİN AÇILAN SORUŞTURMAYA YÖNELİK DANIŞMANLIK ALIMI ŞARTNAMESİ

 

 1. GENEL

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB adına 2022/1 No'lu İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında savunma dosyasının hazırlanması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde İHKİB'in temsil edilmesi için alınacak danışmanlığa ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

İDARE: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

 1. İŞİN KAPSAMI

26 Ocak 2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/1 No'lu Tebliğ ile 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51, 5402.61 GTİP kodlarına sahip naylon ipliklerin ithalatına yönelik olarak yürürlükte olan korunma önleminin uzatılması için TC. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir soruşturma açılmıştır. İlgili yönetmeliğe şu linkten ulaşılabilmektedir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220126-5.htm

Söz konusu soruşturmaya İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği  - İTKİB Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği – İHKİB adına ilgili taraf başvurusu yapılmış olup, İHKİB'in savunma dosyasının hazırlanması ve TC. Ticaret Bakanlığı nezdinde İHKİB'in temsil edilmesi için danışmanlık hizmeti alınacaktır.

Çalışma Dönemi Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili soruşturmaya ilişkin Nihai Bildirim Raporu yayımlanmasını takiben İSTEKLİ tarafından kapanış raporunun yazılmasıyla tamamlanacaktır.

 

 1. DANIŞMANLIK KAPSAMINDA TALEP EDİLECEK HİZMETLER
 • İHKİB ile birlikte Soruşturmaya ilişkin stratejinin belirlenmesi,
 • İHKİB'in Soruşturmanın her aşamasında temsil edilmesi ve savunma dosyasının oluşturulması
 • İHKİB'in Soruşturma kapsamında görüşlerinin kaleme alınması ve zamanında İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi,
 • İHKİB'in Soruşturmanın her aşamasında ek görüş ve yeni argümanlarının İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi,
 • Soruşturma kapsamında düzenlenecek her türlü toplantıda İHKİB'in temsil edilmesi ve görüşlerinin aktarılması,
 • Soruşturma ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat, doktrin, içtihat ve literatürün incelenmesi ve İHKİB'e gerekli bilgilerin temin edilmesi,
 • İHKİB'in her türlü beyanatlarının eksiksiz olarak hazırlanması ve gönderilmesinin sağlanması,
 • Soruşturma çerçevesinde diğer her türlü iletişimin yürütülmesinde İHKİB'e destek olunması,
 • Soruşturma çerçevesinde düzenlenecek Kamu Dinleme Toplantıları ve ilgili diğer toplantılara katılım sağlanması, İHKİB adına sözlü ve toplantı sonrasında yazılı görüşlerin sunulması,
 • Soruşturma çerçevesinde T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon çalışmalarının sağlanması,
 • Soruşturmadan müspet bir sonuç alınması için İHKİB'in onayı ile ve bilgisi dahilinde gerekli teknik lobi çalışmalarının yürütülmesi, bu çerçevede temas kurulacak kuruluşların belirlenmesi, yazılı temasların yapılması ve gerekli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,
 • Soruşturma çerçevesinde gerekli olacak diğer iş ve işlemlerin tamamlanması,
 • Soruşturmanın sonuçlanmasını müteakiben bir kapanış raporu hazırlanması.

 

 1. GENEL ŞARTLAR
 1. Teslim tarihi ve saati: 04/04/2022 saat 16:00'ya kadar teklifler iletilmelidir.
 2. Teklifler 04/04/2022 tarihi en geç saat 16:00'ya kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi No: 3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok Bahçelievler/ İSTANBUL 34197 adresine kapalı zarf yolu ile iletilip evrak kayıt birimimizce kayıt altına alınmalıdır. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma ismi, teklif verdiği konu (ihale konusu) açıkça yazılıp zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmına da teklif veren tarafından kaşe ve imza yapılmalıdır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacaktır.
 3. Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir.
 4. Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 5. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 6. İSTEKLİ, teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından sonra, ilgili soruşturma kapsamında işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu Ticaret Bakanlığı'na yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.
 7. Aşağıda yer alan Ek 1 teklif formunun İSTEKLİ tarafından doldurulup, şartnamenin her sayfasının kaşelenip & imzalanması gerekmektedir. (Zorunlu belgedir.)
 8. Ayrıca bir teklif mektubu hazırlanacaksa ve teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, İSTEKLİ tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 9. Teklif ile beraber İSTEKLİ, güncel imza sirkülerini iletmelidir. (Zorunlu belgedir)
 10. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir
 11. Sorularınız için aşağıda yer alan kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili Kişiler: Burç DEMİR – burcd@itkib.org.tr -  0212 454 03 04

 1. ÖDEME ŞARTLARI

Ödemenin %50'lik kısmı işin başlangıcında İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın İHKİB'e tebliği sonrasında, İHKİB tarafından onaylanmasıyla İHKİB'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİ'nin banka hesabına yapılacaktır. Ödemenin kalan %50'lik kısmı ise, soruşturmanın Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlanıp Nihai Bildirim Raporu'nun yayınlanmasını müteakip, İSTEKLİ tarafından hazırlanacak kapanış raporunun İHKİB'e iletilmesinin ardından İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın İHKİB'e tebliği sonrasında, İHKİB tarafından onaylanmasıyla İHKİB'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİ'nin banka hesabına yapılacaktır.

 1. GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkânı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER:

 

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

7.  BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

8. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

9. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

 1. MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

 1. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

 1. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

 1. DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

 1. TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

 

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 1. İHALEDEN VAZGEÇME:

 

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

EK 1:

 

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)