İHKİB KARİYER AKADEMİ VİDEOLU EĞİTİMLER SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

GENEL

İşbu şartnamenin kapsamı, İHKİB Kariyer Akademi LMS alt yapısı üzerinden İHKİB üyelerine belirli avantajlarla sunulacak video eğitimlerin sektöre duyurulması ve tanıtılması kapsamında Sosyal Medya Yönetimi hizmetinin satın alınmasını kapsamaktadır.

İDARE: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

 

 1. İHKİB Kariyer Videolu Eğitimlere ait sosyal medya tanıtım planın (15 KASIM 2020 – 15 Haziran 2021) 7 aylık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanarak teklif ekinde iletilmelidir.
 2. Sosyal medya sponsorlu reklamları için önerilecek bütçe çerçevesinde sponsorlu reklam planının hazırlanarak teklif ekinde iletilmelidir.
 3. İHKİB Kariyer Akademi Videolu Eğitimlerin PR çalışmasının yapılması kapsamında güncel dönemi için belirlenen konsept çerçevesinde Sektör İleri Gelenleri ile Röportaj yapılarak 2 adet 3 dakikalık, 4 adet 1 dakikalık video hazırlanması.
 4. Sosyal medya yönelimlerini ve trendlerinin takibinin yapılarak @ihkibkariyerakademi, @ihkibkariyer ve @ihkib_okullar hesaplarının adaptasyon ve uyumunun sağlanması; (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube)
 5. Sosyal medya için tam zamanlı bir görevli atanmalı, bu görevli tam zamanlı olarak destek sağlamalıdır.
 6. İHKİB Kariyer Akademi Videolu Eğitimler kapsamında yapılacak olan Başkan ve Yönetim Kurulu Röportajlarından, TV program videolarından ve basın haberlerinden içerik üretilmesi.
 7. Onaylanan sosyal medya tanıtım planı çerçevesinde tasarımlı görseller ve videoların hazırlanarak eğitim çalışma komitesinden her paylaşım öncesi onay alınması ve alınan onayın ardından paylaşımların yapılması.
 8. Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından katılım gerçekleştirilecek TV programı öncesi, tüm takipçilere duyuru yapılması.
 9. Hedef kitle İTKİB bünyesindeki ihracatçı Birlikleri üye firmalara (her türlü iletişim bilgileri mevcuttur) sosyal medya, web siteleri aracılığı ile erişimin sağlanması,
 10. Yönetimi yapılan sayfalara gelen soru ve yorumların takibi, yanıtlanması ya da yetkili kişilere iletilmesi.
 11. Sosyal medya faaliyetleri kapsamında yapılan tüm işlerin raporlamasının haftalık/aylık olarak sunulması
 12. İHKİB Kariyer Akademi Videolu Eğitimlere ait sosyal medya hesaplarının daha aktif ve daha geniş kitleye ulaştırılması için planlanan çalışma şekli ve diğer alternatif yöntemlerin paylaşılması
 13. Belirlenen kullanıcı adı ve şifrelerin sosyal medya hizmeti veren ekip ile organizasyon çalışma kurulundaki yetkililer haricinde kimse ile paylaşılmaması; alınan hizmet sona erdiğinde çalışma ekibince var olan şifrelerin güvenlik amacıyla değiştirilmesi
 14. Videolu Eğitimleri satın alan sektör kuruluşlarının ve benzeri eğitim kurumlarının sosyal medya hesaplarının takip edilmesi
 15. İHKİB Eğitim Vakfına ait yukarıda belirtilen bu hesapların yönetilmesi, post akışlarının planlanması
 16. Videolu Eğitimlerin satışından önce tanıtım ve bilinirlik çalışmalarının sosyal medya üzerinden yönetilmesi
 17. Videolu Eğitimlerin satışından öncesinde eğitimler için Facebook üzerinden 'etkinlik' açılması
 18. Videolu eğitimlerin sisteme yüklenmesinden önce kısa tanıtım filimler ile web sayfası/İnstagram/Facebook üzerinden story paylaşımı.
 19. Videolu Eğitimlerin sisteme yüklenmesinden önce, esnası ve sonrasında Instagram üzerinden yapılacak tüm postlarda ilgili, yetkili kişi ve kurumların tag'lenmesi, mention'lanması

TEKLİF HAZIRLAMA

 

 

Teklif İçeriği:

 • Kaşeli imzalı Ek1 formu.
 • Sosyal Medya Tanıtım Planı
 • Sosyal Medya Sponsorlu Reklam Planı
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.

 

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Teklifler 13/11/2020 tarihi en geç saat 17:00'ye kadar e-posta yoluyla aşağıdaki mail adresine iletilmelidir.
 3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 5. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

 

İlgili kişi:

 

Müge Kunt Akaner- muge.kunt@itkib.org.tr0212 454 01 92

 

 

 

 

GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İHKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6. Sözleşmenin imzalanması durumunda İSTEKLİ, İHKİB'in ön ödeme yaptığı tutar kadar teminat çeki/ teminat mektubu/ şirket çeki veya senedini vermekle yükümlüdür. Ödeme İSTEKLİ hesabına geçtikten sonra, teminat çeki/ teminat mektubu/ şirket çeki veya senedini İHKİB'e elden teslim edecek ve ön ödeme yapılan tutar karşılığı sözleşmede belirtilen hizmetler sağlandıktan sonra, İHKİB İSTEKLİ'ye iade edecektir.

7. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

 1. Taraflardan biri sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçına aykırı hareketde bulunursa, diğer taraf sözleşme hükümlerine uymasına muhik bir süre vererek ihtar eder. Süre sonunda sözleşmeye aykırılık ihtar edilen tarafça giderilmesi ise ihtar eden taraf akdi fesh ederek, fesih nedeniyle uğradığı zarar ve ziyana karşı taraftar talep eder.

 

 

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİ'ler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktı.

 

 

 

 

 

 

Ek1

 

 

İHKİB KARİYER AKADEMİ VİDEOLU EĞİTİMLER 2020 -21 SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ TEKLİF FORMU

SOSYAL MEDYA YÖNETİM BEDELİ (7 AY)

 

 

VİDEO ÇEKİM BEDELİ (6 ADET)

 

SPONSORLU REKLAM İÇİN AYRILAN BÜTÇENİN YÖNETİM BEDELİ