İHKİB Basın ve İletişim Danışmanlık İhalesi Hk.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANLIĞI

HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin bünyesinde bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin basın ve iletişim hizmetleri kapsamında detayları aşağıda belirtilen iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

 

İDARE    : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

İSTEKLİ, basın ve iletişim hizmetleri kapsamında, iletişim stratejisinin oluşturulması ve medya ilişkilerinin sağlanması bakımından İHKİB'e aşağıdaki hizmetleri verecektir:

 

1.İletişim Planları

-       İHKİB için aylık, 3 aylık ve yıllık medya iletişim planları oluşturulması,

-       Görüşler doğrultusunda, planlama üzerinde gerekli güncellemelerin yapılması ve son haline getirilerek nihai onaya sunulması,

-       Nihai onayı takiben iletişim planlarının uygulanması,

-       İhtiyaca göre, gündem ve güncel gelişmeler ışığında planların dönemsel ve düzenli olarak güncellenmesi,

-       Planlamanın hazırlık ve onay sürecinde acil aksiyon gerektiren konular olması halinde, yıllık planın sonuçlanması beklenmeden, bu konulara ilişkin özel iletişim planları hazırlanması ve yönetilmesi,

-       İletişim çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek projelerde, üçüncü taraflarla yürütülecek ilişkilerin koordinasyonunun üstlenilmesi,

 

2.Medya İletişimi

-       İHKİB'in iletişim yaklaşımını, faaliyet alanına ilişkin hedef kitle/sosyal paydaşlarına/kamuoyuna iletilecek mesajların biçimlendirilmesi ve doğru mesajlarla düzenli ve sürekli olarak medyaya ulaşmasının sağlanması;

-       Medyaya yansıtılacak konular hakkında öneriler getirilmesi; birliğin imajını pekiştirecek, projeleri çeşitli yönleri ve özellikleri ile tanıtacak, paydaşlar ile buluşturacak özel haber ve röportajlar tasarlanması,

-       Basın bilgi dosyası oluşturulması,

-       Özel haber/ röportaj/ basın toplantısı/ basın buluşması/ basın ziyareti vb. öncesi basından gelecek olası sorular ve verilmesi gereken yanıtlardan oluşan genel soru-cevap dokümanı hazırlanması ve basın bilgi dosyası hazırlanması,

-       İHKİB'in mevcut projelerinin iletişiminin etkin bir şekilde yürütülmesi,

-       Medya iletişimi çalışmalarında, ulusal yayınların yanı sıra yerel ve sektörel yayınlar ile çalışılması,

-       Yazılı, görsel, elektronik ve işitsel medyanın geniş yelpazede kullanılması,

-       Medya ile ilişkilerde, krize duyarlı alanların önceden saptanarak gerekli tedbirlerin alınması, kriz esnasında birlik yönetimi ile iş birliği, iletişimi yapılacak mesajların tespiti, kritik konularla ilgili söylemlerin oluşturulması,

-       Medya iletişim planı doğrultusunda, gerek görüldüğü noktalarda özel haber, röportaj, basın açıklaması, basın toplantısı, basın ziyaretleri, yurt içi/yurt dışı basın gezisi, editörler vs ile birebir görüşme gibi olanakların sağlanması,

-       Medyaya yönelik tüm etkinliklere ilişkin program akışlarının hazırlanması,

 

3.Basın toplantıları

- Etkinlik ve çalışma takviminin belirlenmesi,

- Detaylı etkinlik/program akışının hazırlanması,

- Etkinlikle ilgili lokasyonun belirlenmesi, kiralanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması (kürsü, ses sistemi, otel, backdrop birliğin onayı doğrultusunda ayrıca bütçelendirilerek)

- İlgili basın mensubu listelerinin hazırlanması,

- Basın davetinin hazırlanması,

- Basın katılımının telefon takipleri ile izlenmesi,

- Basın dosyalarının hazırlanması (Materyaller birlik tarafından sağlanacaktır.)

- Fotoğraf/ Video çekimlerinin ayarlanması (Birlik talebi ve onayı ile)

- Basının karşılanması basın koordinasyonunun sağlanması,

- Toplantı sonrası, gelmeyen basın kuruluşlarına basın dosyası gönderimi,

 

4.Basın bülteni gönderimi 

İHKİB çalışmaları ve İHKİB'i ilgilendirecek konu, sektörel ve ekonomik ülke ve dünya gündeminin aktif olarak yakından takip edilip, haber değeri oluşturacak bilgilerin saptanarak İHKİB'in onayının alınması sonrasında;

- Basın bülteninin oluşturulması ve İHKİB tarafından onaylanması.

- Onaydan sonra, konunun ilgilisi basın kuruluş ve mensuplarına basın bülteninin gönderimi,

- Bültenin basında çıkışının takibi; (medya takip firmasından elde edilecek raporlar ile) 

 

5.Özel haber çalışmaları ve röportajlar

-Belli aralıklarla; günlük gazeteler, haftalık ve aylık dergiler; internet, TV programlarında yer alınmasının sağlanması,

-Özel haber ve röportaj çalışmalarında, soru-cevap çalışması hazırlanması,

-Röportajlar ve tüm basın çalışmaları sırasında basın danışmanını da bulunması,

 

6.Yurt dışı basın etkinlikleri 

-Birliğin yurt dışında haber değeri taşıyan etkinlikleri için,

-Kontenjan doğrultusunda belirlenen basın mensuplarının etkinliğe davet edilmesi ve katılımın sağlanması

-Etkinliğe katılacak basın mensuplarına eşlik edilmesi

-Katılacak basın mensuplarının ve basın danışmanının görevlendireceği müşteri temsilcisinin uçak, otel, vize gibi işlemlerinin sağlanması (İHKİB'in yazılı onayı alınarak ayrıca bütçelendirilecektir.)

-Etkinliğin basında çıkışının takibi ve raporlanması

 

STRATEJİK BASIN DANIŞMANLIĞI

·         Medya ilişkileri: Sözleşme süresince, İHKİB 'in ulusal ve yerel medya ilişkilerinin sağlanması.

·         Liderlik İletişimi: Kurum sözcüsünün, İHKİB 'i; çalışanları, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşlar nezdinde temsili için gerekli medya eğitiminin verilmesi, gerekli görüldüğünde ilgili dokümanların hazırlanması,

·         Konu ve Gündem Yönetimi: İHKİB adına ülke gündeminin izlenmesi, hedeflere uygunsa gündeme uygun iletişim çalışması yapılması ve İHKİB 'in iş hedeflerinde tanımlanan gündemin oluşturulması,

·         Sosyal Sorumluluk İletişimi: İHKİB'in uygun bütçe sağladığı takdirde, kamuoyunda itibarını artıracak olan bir ya da birkaç projenin İHKİB'in talimatları doğrultusunda Basın Danışmanı tarafından geliştirilmesi ve uygulanması,

·         Etkinlik Yönetimi: İHKİB'in tanıtım faaliyetleri kapsamındaki her türlü toplantı ve organizasyonun İHKİB adına tasarlanması ve yapılması,

·         Kriz İletişimi: Olası krizlerde İHKİB adına kriz yönetim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması.

 

 DİĞER ÇALIŞMALAR 

·         Basın Danışmanının, basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanacak kitap, broşür, katalog, afiş ve benzeri malzemeler ile promosyon ve gösteri faaliyetlerine ilişkin malzemelerin hazırlanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapması, malzemelerde İHKİB tarafından talep edilen değişikliklerin yapılması ve İHKİB'in onayının alınması ve tahmini bütçeyi İHKİB 'in yazılıonayına sunması

·         İHKİB ile ilgili medya çalışmaları konusunda görüş ve öneriler hazırlanması, bütçesi çıkarılarak, İHKİB onayına sunulması,

·         İHKİB ' nin yazılı onayı alınmadan, Basın Danışmanı tarafından yapılmış herhangi bir nam altındaki harcama ve yükümlülükler İHKİB tarafından ödenmeyecektir.

Raporlama

-       Aylık iş takip ve çalışma raporunun ayın ilk Pazartesi İHKİB 'e sunulması (İHKİB ile koordinasyon sağlamak ve iş takibi için)

-       Aylık iş takip ve çalışma raporunun her üç ayın ilk Pazartesi İHKİB 'e sunulması,

-       Yıllık iş takip ve çalışma raporunun yılın ilk Pazartesi İHKİB 'e sunulması.

-       Her etkinlik sonrası, “etkinlik değerlendirme raporu” sunulması (ilgili tüm basın yansımalarını* ve aksamalar olduysa nedenleri ve çözüm önerilerini içerir)

-       Medya çalışmaları ile ilgili raporlama yapılması (her önemli basın bülteni servisi sonrası; ilgili tüm basın yansımalarının düzenli raporlanması)

-       Her üç ayda bir yapılan tüm çalışmalara ilişkin, basın yansımalarını da içeren faaliyet raporu sunulması

-       Yıllık iletişim planları, tüm çalışmalar ve basın yansımalarına ilişkin değerlendirme raporu

-     Söz konusu basın yansıma raporları, İHKİB'in çalıştığı uzman medya takip kuruluşlarından elde edilen veriler baz alınarak oluşturulacaktır.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkânı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İHKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6.  Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İHKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İHKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

 

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

1. İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen ““6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNA UYUM VE ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ Teknik Şartnamesi”  hizmet için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç 28.12.2018 tarihi saat 18:00 'e kadar, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B Blok, Kat:3 Satın Alma Şubesine elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK sorumluluk kabul etmez.

İlgili kişi: Reyhan ALTINTAŞ ATASU – 0212 454 02 60 – reyhan.altintas@itkib.org.tr

 

Teklif İçeriği:

·         Fiyat Teklifi.

·         İş Örnekleri ve Referans Listesi.

·         Yapılacak İşin Süresi ve Proje Planı.

Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres:

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Kat:3 Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi Yenibosna / Bahçelievler 34197 İSTANBUL / TURKEY

2. Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

3.  Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.  İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİ'ler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİ'ler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktı.