İHKİB / 15-19 Ocak 2017 IFW-FASHIONIST Alım Heyeti

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

15-19 Ocak 2017 IFW-FASHIONIST ALIM HEYETİ

 

 

İçindekiler

 

 

I. Taraflar..................................................................................................................2

II. İşin Konusu...........................................................................................................2

III. Tekliflerin Veriliş Şekli..........................................................................................2

IV.  Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri........................................................................2

V. Teklif Öncesi Bilgilenme......................................................................................2

VI. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar.................................................3

VII. Tekliflerin Geçerlilik Süresi.................................................................................3

VIII. Sözleşmenin İmzalanması..................................................................................3

IX. Diğer Hususlar.....................................................................................................3

 

 

 

 

 1. Taraflar

 

İHKİB; Şartname konusu işi yaptıracak İŞVEREN olan İTKİB Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ni,

YÜKLENİCİ;    Şartname konusu işi üstlenmek üzere ihaleye katılan tüzel kişiyi ifade eder.

 

 1. İşin Konusu

 

15-19 Ocak 2017 tarihleri arasında, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, Balkan Ülkeleri, AB ülkeleri ve Afrika vb. ülkelerden alım heyeti getirilecektir. Alım heyeti kişi sayısı tahminen 500-600 kişi olması planlanmaktadır.

Belirtilen tarihler arasında, yukarıda sayılan ülkelerden alıcı firmaları ülkemize getirmek ile ilgili PR hizmeti alınacaktır. Getirilecek yabancı firmalardan bir kısmının yol ve konaklama masrafları İHKİB tarafından karşılanacaktır. Teklifler adı geçen ülkelerin birinden alıcı getirilebilmesi gibi olabileceği gibi birden fazla ülkeden de getirilebilmesini kapsayabilir. Getirilecek yabancı firmaların alıcı olması esastır.

 

 

 1. Tekliflerin Veriliş Şekli

 

Bu şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklifler, İTKİB Satın Alma Portalı üzerinden veya e-posta yoluyla İTKİB'e iletilecektir.

 

 1. Tekliflerin Veriliş Zamanı ve Yeri

 

Hazırlanan teklifler en geç 08/12/2016 saat 16:00'a kadar İTKİB Satın Alma Portalı üzerinden veya e-posta ile ulaştırılacaktır. Bu tarihe kadar verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 1. Teklif Öncesi Bilgilenme

 

YÜKLENİCİler; şartname konusu iş ile ilgili sorularını yazılı veya sözlü olarak aşağıda belirtilen kişilere iletebileceklerdir.  

 

İdari konular için        : Adem AÇIKALIN    0212 4540219   adem.acikalin@itkib.org.tr

Teknik konular için    : Kayhan AKTÜRK     0212 4540339   kayhan.akturk@itkib.org.tr

 

 

 1. Teklifler Hazırlanırken dikkate alınacak hususlar

 

YÜKLENİCİler tekliflerini hazırlarken aşağıda belirtilen hususları gözönünde bulundurmalıdır.

 1. Fiyata KDV ayrıca ilave edilecektir.
 2. Sözleşmeden itibaren 10 gün içerisinde İHKİB ile iş programı kesinleştirilecektir.
 3. Sözleşmeden doğan her türlü vergi YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
 4. YÜKLENİCİ işi bir başkasına devredemeyecektir.

 

 1. Tekliflerin Geçerlilik Süresi

 

Teklifler veriliş tarihinden itibaren 4 gün süre ile geçerli olacaktır.

 

 1. Sözleşmenin İmzalanması

 

İHKİB  ile ihalenin üzerinde kaldığı YÜKLENİCİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme  imzalanacaktır.

 

 1. Diğer Hususlar

 

 1. Teklifler İHKİB tarafından incelenip değerlendirilecek, gerekli görüldüğü takdirde teklif veren firmalar görüşme için ayrı ayrı İHKİB'e davet edilebilecektir.
 2. Tekliflerin değerlendirme sonuçları teklif veren firmalara bildirilecektir.
 3. İHKİB dilediği taktirde tüm alımı veya bir kısmını iptal etmekte serbesttir.
 4. Firma, işbu şartname ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına İHKİB'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez.
 5. Bu alım ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İlgili Dosyalar

sartname.PDF22,60 KB