İç ve Fason Üretim Süreçlerinde Verimlilik Optimizasyonu” Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı

 

Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.029)

“İç ve Fason Üretim Süreçlerinde Verimlilik Optimizasyonu” Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı                                                                        

 

Sözleşme Adı: Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.029) “İç ve Fason Üretim Süreçlerinde Verimlilik Optimizasyonu” Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı

 

TANIMLAR

İstekli                                                 : Teklifi veren firma

Yüklenici                                               : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                               : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz

                     bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.                                                  

İTKİB                                                  : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İHKİB                                                 : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Sözleşme                                           : Yüklenici ile İHKİB arasında imzalanan sözleşme.

Sözleşme Tarihi                                   : Yüklenici ile sözleşme yapılma tarihidir.

 

 1. ARKA PLAN:

   

  1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

 

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında hazırgiyim sektörü için 60 milyar dolar ve toplamda 500 milyar dolar ihracat hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen strateji ise kümelenme yaklaşımı ile firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak, katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerini sağlamaktır. Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde teknik bilgi paylaşımını destekleyerek inovatif çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kümelenme yaklaşımı uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu yaklaşım ile aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir küme oluşturarak ortak hedeflere yönelik bir sinerji yakalamaları ve bu sinerjiden faydalanarak hedef pazarda daha güçlü bir algı yaratmaları hedeflenmektedir. Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşma sürecinde benimsediği kümelenme yaklaşımı 2010/8 Sayılı Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Tebliği'nin 2010 yılında yürürlüğe girmesiyle uygulamaya geçirilmiştir. 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

İşbu şartnameye konu olan hizmet alımı, yukarıda detayları aktarılan URGE tebliği kapsamında desteklenmekte olan “Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi” çerçevesinde yürütülecektir.

Örme Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi kapsamında yer alan Faaliyetler;

İhtiyaç Analizi: Projenin ilk aşaması olarak İhtiyaç Analizi faaliyeti kapsamında katılımcı firmaların ihracat yönünden durum değerlendirilmesi, uluslararası pazar bilgisi, satış, pazarlama, tanıtım ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanmıştır. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim ve Danışmanlık Programları: Proje kapsamında; firmaların ihracat kapasitesinin artırılması, kurumsallaşma ve markalaşma sürecinin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi gibi firmaları ihracat hedefleri doğrultusunda güçlendirecek konularda eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

Yurtdışı Pazarlama Programları: Uluslararası pazarlarda organize edilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve etkinliklere (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar) katılım, Uluslararası Ticaret ve Alım Heyetlerinin düzenlenmesi ile proje katılımcısı firmaların önemli pazar bilgileri edinmelerinin yanı sıra potansiyel iş birliği ortaklarına ulaşmalarının da sağlanması hedeflenmektedir.     

 

 1. Sektör ve Proje Hakkında Genel Bilgi

  Söz konusu UR-GE Projesi, İHKİB koordinasyonunda 2016 yılının Haziran ayında başlatılmıştır. Ekonomi Bakanlığı UR-GE tebliği vizyonu ışığında, İHKİB tarafından örme konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 21 firma katılımında yürütülmektedir. Proje başlangıcında gerçekleştirilen detaylı ihtiyaç analizi ile proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenmiş ve projenin faaliyet takvimi çıkarılmıştır.

   

  Faaliyet takviminde belirtilen eğitim, danışmanlık ve yurt dışı faaliyetleri birbirini takip eden ve bir bütün olarak işletmelere katma değer kazandıracak çalışmalar olarak kurgulanmıştır. İşletmelerin sabırla ilk faaliyetlerden başlayarak, kabiliyetlerini geliştirmeleri ve üç yılın sonunda doğrudan ihracat satışlarını artırmaları ve sürdürülebilir kılmaları hedeflenmektedir. İşbu şartnameye konu olan “İç ve Fason Üretim Süreçlerinde Verimlilik Optimizasyonu” Eğitim/ Danışmanlık hizmet alımı da söz konusu yol haritasının bir parçası olarak kümedeki firmaların ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir.

   

  Örme sektöründe küresel bir oyuncu olmak için gerekli kriterler arasında örme konfeksiyon imalatına uygun makine sayısı, performans yönetim sistemlerinin varlığı, fason kapasite takip sistemleri, üretim planlama ve üretim alt yapısı, güçlü fason organizasyon yapısı yer almaktadır.

   

 1. SÖZLEŞME MAKAMI

Sözleşme Makamı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesinde hizmet vermekte olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)'dir.

 

 1.  Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.

 

2009'dan bu yana Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

 

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bunlardan birisi olup bünyesinde dört birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 

 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği;
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği;
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği;
 • İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

   

  Başvuran kurum olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) yaklaşık 10.000 kayıtlı firma üyesi ile sektörünün önde gelen işbirliği kuruluşudur. Birçok yerel ve ulusal projeyi başarı ile yönetmiş olan Birlik proje uygulaması konusunda oldukça deneyimlidir.  İHKİB'in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir.

   

 1.  İŞİN KAPSAMI
 1. Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası Belirleme

   

  Projede yer alan firmalara üretimde verimlilik kavramının anlatılması ve üretimde verimlilik optimizasyonu için alınması gereken aksiyonlara ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Söz konusu toplantılar ile firmaların bu alandaki farkındalıklarının artırılması ve sonrasında gerçekleştirilecek danışmanlık faaliyeti için yol haritası oluşturması beklenmektedir. Mevcut durum analizi çalışması aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yürütülecektir:

   

  • Danışmanlık kapsamına ilişkin bilgi verilmesi ve hazırlık yürütülmesi
  • Verimlilik ve performans yönetimi alanında genel kavramlar ve işleyiş mekanizması hakkında bilgilendirme
  • Saha analizi ve mevcut süreç, sistemlerin incelenmesi
  • Firmaya yapılacak raporlamanın takvimi ve içeriğinin belirlenmesi
  • Faaliyet kapsamında yapılması gerekenlere ilişkin faaliyet planı önerilerinin sunulması
  • Çalışma ekibi ve planının oluşturulması

    

   Mevcut durum analizi ve yol haritası belirleme aşamasında her firma yerleşkesinde 1 gün ziyaret edilecektir.

 

 1. Üretimde Verimlilik Performans Yönetimi

 

Firma bazlı olarak ortaya çıkacak olan yol haritasına göre danışmanlık faaliyeti kapsamında aşağıdaki üç alanda firmalarda iyileştirmeye odaklanması beklenmektedir:

 

 • Verimlilik Yönetimi (İç Üretim)
  • İş Etüdü - Birim Zaman Sürecinin Oluşturulması
  • Verimlilik Raporlama ve Değerlendirme Sürecinin Oluşturulması
  • İş Gücü Planlama Sürecinin Oluşturulması
  • Pilot Bant Verimlilik İyileştirme Çalışması

    

 • Verimlilik Yönetimi (Fason Üretim)
  • Fason kapasite takip sisteminin kurulması
  • Üretim kapasitelerinin belirlenmesi
  • Kapasite planının gözden geçirilmesi ve takibi
  • Üretim tedarikçileri performans parametrelerinin, ağırlık puanlarının belirlenmesi ve hedeflendirilmesi
  • Üretim tedarikçi performans değerlendirme formatının hazırlanması
  • Performans kriterlerinin ölçüm süreçlerinin tamamlanması
  • Üretim tedarikçi performans değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi ve uygulamaya alınması

 

Yukarıda bahsi geçen çalışmanın firma yerleşkelerinde (merkez ofislerinde ve üretim alanlarında) yürütülmesi esastır.

 

 1. Verimlilik Odaklı Destek/Farkındalık Eğitimleri

   

  Danışmanlık çalışmasının daha etkin sonuçlar sağlaması için motivasyon yönetimi ve iletişim konularında eğitimler verilecektir. Söz konusu destek/farkındalık eğitimlerinin firma yerleşkelerinde ve firma çalışanlarına yönelik olarak verilmesi esastır.

   

 1. RAPORLAMA VE TESLİMLER

  Faaliyet süresince aşağıdaki raporlar Hizmet Sağlayıcı tarafından İHKİB'e sunulacaktır. Gerekli görülen durumlarda Proje Komitesine faaliyetin ilerleyişi ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir:

   

1. İç Üretim/Fason Üretim Verimlilik Değerlendirme Raporu

 • Faaliyet Takvimi: Faaliyet süresince yürütülecek çalışmalar ve dönemlerini içerecek şekilde hazırlanacaktır. Hizmet Sağlayıcısı, firma ziyaretlerini, eğitim ve raporlama çalışmasını onaylanan faaliyet takvimi kapsamında yer alan zaman planı çerçevesinde gerçekleştirecektir. Faaliyet Takviminde yapılan her türlü revizyon Sözleşme Makamı'nın bilgi ve onayına sunulacaktır.
 • Durum Tespit Raporları: Hizmet sağlayıcı faaliyete katılan her bir firma için fason üretim ve iç üretim süreçlerinde verimlilik konusunda iyileştirme alanları ve göstergeler belirlenecektir. Her bir için firma durum tespit raporları sunacaktır. Raporun şablonu İHKİB tarafından iletilecektir.
 • Faaliyet Özeti Raporu: Tüm danışmanlık faaliyeti ile yürütülen çalışmaları içeren bir rapor sunulacaktır. Raporun şablonu İHKİB tarafından iletilecektir. Raporda firma değerlendirme formları, katılımcı imza listesi, faaliyet görselleri ve talep edilebilecek diğer belgelere yer verilecektir.

 

2. Faaliyet Sonuç Raporu

 • Faaliyet Özeti Raporu: Tüm danışmanlık faaliyeti ile yürütülen çalışmaları içeren bir rapor sunulacaktır. Raporun şablonu İHKİB tarafından iletilecektir. Raporda firma değerlendirme formları, katılımcı imza listesi, faaliyet görselleri ve talep edilebilecek diğer belgelere yer verilecektir.
 • Faaliyetin bütününe ilişkin olarak yürütülen tüm çalışmanın kapsamının, detaylarının ve çalışma ile elde edilen kazanımların derlendiği bir faaliyet sonuç raporu hazırlanacaktır.  Sonuç Raporu ile firma bazlı iyileştirme yapılan alanlara ilişkin toplu veriler ve bilgiler sunulacaktır. Sonuç Raporunun formatı ve ekleri tarafımızca iletilecektir.
 • Verilecek olan "İletişim" ve "Motivasyon Yönetimi" eğitimleri ile ilgili olarak eğitim değerlendirme sonuçları başarı göstergesi olarak paylaşılacaktır.

 

 1. LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

   

Hizmetin sağlanacağı yer: Dış Ticaret Kompleksi ve Firma Yerleşkeleri

Zamanlama: Danışmanlık hizmetinin sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde sona ermesi planlanmaktadır.    

 

 1. GEREKLİLİKLER

 

“İç ve Fason Üretim Süreçlerinde Verimlilik Optimizasyonu” hizmetini sağlayacak olan uzman aşağıdaki gereklilikleri minimum seviyede sağlamalıdır.

 • Hizmeti verecek danışmanlar, sektörde minimum 5 yıl benzer iş tecrübesine sahip olmalıdır. İstekli, teknik teklifinde bu danışmanlara ait deneyim ve iş tecrübelerini gösterir özgeçmişleri sunacaktır.
 • Teklif verecek firmalar tarafından; firmanın benzer alanlardaki iş tecrübesini gösteren en az 3 referans mektubu sunulacaktır.
 • Teklif ile beraber hizmetin metodolojisi, maliyet planı ve taslak çalışma takvimi sunulacaktır.

 

 1. ÖZEL GEREKSİNİM VE ŞARTLAR

 

Faaliyete konu olan hizmet alımı 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. Alım usulü uyarınca isteklinin aşağıdaki gereklilikleri sağlaması beklenmektedir;

 

 • Teknik ve mali teklifler ayrı ayrı kapalı zarflar içerisinde ve üzerlerinde “mali teklif”, “teknik teklif” ifadelerini içerecek şekilde dosyalanmalıdır. Ardından teknik ve mali teklifler, tek bir zarfa konulmalıdır. Her bir zarfın üzeri tarih-imza-kaşe atılarak kapatılmalıdır.
 • Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.
 • Teklifte “İç ve Fason Üretim Süreçlerinde Verimlilik Optimizasyonu” Eğitim/Danışmalık Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi uyarınca hazırlanmıştır.” ibaresi yer almalı ya da işbu şartnamenin her bir sayfası paraflanarak teklif dosyasına eklenmelidir.
 • Şartname ekinde yer alan ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle teklif dosyasına konmalıdır. 
 • Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında organizasyonel bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak uzman özgeçmişlerini ve her bir uzman için münhasırlık/müsaitlik taahhütnamesini içermelidir.
 • Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar TL cinsinde rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.
 • Teklifler KDV dahil verilecek olup, 1/1/2019'a kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.
 • Faaliyete katılacak firma sayısı 14'tür.
 • Mali teklifler ulaşım ve konaklama masrafları dâhil sunulmalıdır.
 • Son Teslim Tarihi: 11 Ekim 2017 / 17:00'a kadar (Teklif dosyası sözleşme makamının adresine posta yoluyla ya da elden son teslim tarihine kadar teslim edilmiş olmalıdır.)
 • Teklif Değerlendirme Komisyonu: 12 Ekim 2017 tarihinde toplanacak olup, isteklilerin oturuma katılımı 11 Ekim 2017 tarihine kadar e-posta ile teyit vermesi halinde mümkündür. 
 • İletişim: onur.cetintas@itkib.org.tr / 0212 454 0193

               hale.gulbaz@itkib.org.tr / 0212 454 0197