Hedef Dergisi Basım ve Yayım İhalesi

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

GENEL

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin Hedef Dergisi Basım ve Yayım hizmeti gereken editöryal hizmet, tasarım ve baskı hizmetlerini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

İDARE    : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kısaca İTKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

İŞİN KAPSAMI

Ekteki teknik şartnamede detayları açık şekilde belirtilen İTKİB Genel Sekreterliği'nin yayın organı olarak aylık yayınlanmakta olan Hedef Dergisi'nin basım ve yayım süreçlerinin yürütülmesi için oluşturulacak teknik bilgilerin kapsamını belirlemektedir.

AMAÇ:

İTKİB Genel Sekreterliği'nin yayın organı olarak aylık yayınlanmakta olan ve teknik şartnamede tanımlanan “Hedef Dergisi” nin içerik olarak zengin, kaliteli ve uygun fiyatlarla basım ve yayımını kapsamaktadır.

GENEL ŞARTLAR

Teslim tarihi ve saati: 02.11.2018 Cuma Saat: 18.00'e kadar aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Gönderilecek olan tekliflerin; kapalı zarf içinde ve zarfın ağzı yapıştırılarak firma kaşesi ile kaşelenmiş şekilde, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat Bilgi İşlem Şubesine tutanak karşılığı elden teslim edilmesi veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Başka yollarla yapılacak gönderimler değerlendirilmeyecektir.

Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir.

Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak sunulacak ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.

Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İTKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6.  Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İTKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İTKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

1.  İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen “6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNA UYUM VE ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ Teknik Şartnamesi”  hizmet için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden veya posta yoluyla en geç 03.10.2018 tarihi saat 18:00 'e kadar, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, A Blok, Kat:4 Bilgi İşlem Şubesine elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden BİRLİK sorumluluk kabul etmez.

Teklif İçeriği:

  • Fiyat Teklifi.
  • İş Örnekleri ve Referans Listesi.
  • Yapılacak İşin Süresi ve Proje Planı.

 

 

Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres:

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Kat:3 Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi Yenibosna /  Bahçelievler 34197 İSTANBUL / TURKEY

Ayrıntılı bilgi için:

Reyhan ALTINTAŞ ATASU – 0212 454 02 60 – reyhan.altintas@itkib.org.tr

2. Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

3.  Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.  İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İTKİB'i bilgilendirecektir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

1.Teklifler, İTKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME

1. İTKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİler, İTKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İTKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.