Hedef Dergisi Basım ve Yayım İhalesi Hk.

  

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

HEDEF DERGİSİ BASIM VE YAYIM İHALE DUYURUSU

 

KAPSAM

 

Bu doküman, İTKİB Genel Sekreterliği'nin yayın organı olarak aylık yayınlanmakta olan Hedef Dergisi'nin basım ve yayım süreçlerinin yürütülmesi için oluşturulacak teknik bilgilerin kapsamını belirlemektedir. 

 

AMAÇ

 

İTKİB Genel Sekreterliği'nin yayın organı olarak aylık yayınlanmakta olan ve teknik özellikleri aşağıda tanımlanan “Hedef Dergisi”nin en kaliteli ve uygun fiyatlarla basım ve yayımını kapsamaktadır.

 

PROJE KAPSAMI

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Adet:                           :  10.000

Ebat                            :  29 cm X 22 cm

Sayfa Sayısı                :  İç 96 sayfa + Kapak

Kağıt                           :  İç 115 gr. Parlak Kuşe; Kapak 250 gr Mat Kuşe

Renk                           :  4+4

Mücellit                      : Amerikan Cilt

Laminasyon                : Dış yüz Mat selefon

Periyod                       : Aylık

Reklam Sayfası          : Maksimum 21 sayfa

 

YAYINCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

·       İçeriğin oluşturulması aşamasında, Yayıncı, Yayın Kurulu tarafından yapılan periyodik toplantılara katılım sağlayacaktır. Yayıncı, yayın planı ve içerik oluşturma, editoryal hizmetler, içerik ve prodüksiyonu oluştururken biri deneyimli editör olmak üzere İTKİB Hedef dergisinin beklenilen şekilde hazırlanabilmesi için yeterli sayıda muhabir, fotoğrafçı ve grafiker istihdam edecektir.

·        Aynı gün ve saat içinde birkaç farklı noktada gerçekleşmesi muhtemel etkinliğin muhabir ve fotoğrafçı ile takip edilebilmesini sağlamak amacıyla Yayıncı gerekli hazırlığı yapmış olmalıdır. İstanbul içinde olmak kaydıyla etkinliklerin yeri ve zamanı ne olursa olsun İTKİB aynı gün içinde birden fazla etkinliğin takip edilmesi ile ilgili ayrıca bir ödeme yapmayacaktır.

·         Derginin hazırlanması aşamasında Yayın Kurulu toplantıları düzenlenebilecek bu toplantılara iştirak edilecektir.

·         Dergi içeriğinde kullanılacak tüm etkinlik ve stok fotoğraf için renk ayrımı çalışması yapılacaktır.

·         İçeriğin oluşturulmasına katkı sağlayacak görsel materyal uluslararası fotoğraf ajanslarından tedarik edilecek, haber takibi niteliği dışındaki tüm fotoğraf aynı içerik ve görüntü kalitesinde olacaktır. Her sayı için satın alınan ajans fotoğraflarının sayısı 20'den az olmayacak, alınan tüm fotoğrafların kullanım hakkı ajansla birlikte İTKİB'e de ait olacaktır.

·         Yayıncı elindeki tüm yazılı ve görsel içeriği İTKİB'in talep ettiği formatta ve zamanda ilgili kişiye teslim etmekle yükümlüdür.

·         İTKİB'e arşiv olarak teslim edilecek tüm fotoğrafların baskıya uygun olması, doğru isim ve tarihle kodlanması gereklidir.

·         Derginin basımı daha önceden İTKİB tarafından bilinecek, dergi yeterliliği ispatlanmış ulusal kalitede bir matbaada yapılacaktır.

·         Kapak ve iç kağıt gramaj, kalite ve markası Yayıncının sorumluluğu altındadır. Yıl boyunca yapılacak bütün dergiler aynı kalite, marka ve gramajda kağıda basılacaktır.

·         Satılan ilanların içerikleri ve yerleşimleri önceden İTKİB tarafından belirtilen yetkiliye basımdan en az 3 gün önce bildirilecek, İTKİB tarafından onaylanmayan herhangi bir ilan hiçbir gerekçe ile baskıya alınmayacaktır.

·         Derginin hazırlanmasıyla ilgili İTKİB tarafından yetkilendirilmiş kişilerin talepleri doğrultusunda bir işgünü önceden bildirilmiş tüm etkinlikler takip edilecek sosyal medya kullanımları sebebiyle etkinliğin gerçekleştiği gün içinde ilk birkaç kare fotoğraf teslim edilecektir.

·         İTKİB tarafından talep edilmesi halinde her iki yılda bir derginin sayfa ve kapak tasarımı için alternatif öneriler sunulacak yapılacak master sayfalar ve kapak tasarımları için İTKİB tarafından ayrıca bedel ödenmeyecektir.

·         İçeriğin belirlenmesi ve haber alışverişinin ardından, her ayın 20'sine kadar, Yayıncı tarafından, derginin tüm sayfalarının tasarımı ve en az 3 adet kapak alternatifi hazırlanmış olacaktır.

·         Dergi her ay en az 10.000 adet basılacak olmakla birlikte her sayı için İTKİB'in yetkilendirdiği kişi tarafından o ay derginin kaç adet basılacağı ayrıca bildirilecektir. Dergi basım adedi için bir üst sınır belirlenmemiştir. Yayıncı ihtiyaç duyulan adette derginin teslimi için gerekli hazırlığı yapmış olmalıdır. Derginin matbaada baskısı, kağıt, ciltleme, poşetleme ve etiketleme hizmetleri Yayıncı tarafından sağlanacaktır.

·         Yayıncı, derginin dağıtım tarihi olan her ayın birinci gününden en az 2 gün önce dergiyi İTKİB'in anlaştığı dağıtım şirketine teslim etmek zorundadır. Gecikme, açık bir şekilde İTKİB'in talimatıyla gerçekleşmemiş ise, Yayıncı gecikmeden doğan zararı maddi manevi tazmin etmekle yükümlüdür. İTKİB bu konudaki hakkını saklı tutar.

·         Derginin yayımlanmasını müteakip üç iş günü içinde Yayıncı derginin PDF'sini İTKİB'e teslim edecektir.

·         Derginin kadrosunda çalışan düzenli elemanların dışında ihtiyaç duyulması halinde dergiye katma değer sağlayacak nitelikte yazar ve gazetecilerden bilgi ve haber desteği de telif bedellerini karşılayarak sağlayacaktır. Bu kişilerin belirlenmesi aşamasında Yayın Kurulu her zaman önceden bilgilendirilecektir.

·         Gerek yurtdışı kaynaklı ve sektörü yakından ilgilendiren önemli metinlerin Türkçe'ye, gerekse derginin arkasında yer alan 4 sayfalık İngilizce bölümün Türkçe'den İngilizce'ye doğru ve akıcı bir biçimde çevirisinin yapılması Yayıncı tarafından sağlanacaktır.

·         Şehir içi ve dışındaki haberlerin takibi, yayın kurulunun belirlediği, talep ettiği tüm etkinliklere gidilmesi ve takip edilmesinden doğan harcamalar Yayıncı tarafından karşılanacaktır.

 

TESLİMAT

 

İTKİB Yayın Kurulu tarafından belirlenen konuların editoryal çalışması, 15 günlük bir süre içinde yapılacaktır. Editoryal çalışmanın bitmesi ve İTKİB Yayın Kurulunca onaylanmasından 15 gün sonra (her ayın 15. günü) Yayıncı tarafından derginin dağıtımının yapıldığını belgeleyen evrakları İTKİB'e teslim edecektir.

 

Yayıncı, prodüksiyonun tamamlanması ve derginin basılmasından sonra, 150 adet dergiyi İTKİB Genel Sekreterlik merkez adresine; geri kalan dergiyi ise poşetlenmiş olarak İTKİB tarafından belirlenen dağıtım şirketine ulaştıracaktır.

 

DERGİNİN İÇERİĞİ ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİ

 

Derginin ismi, markası ile dergide yayınlanacak olan her türlü yazı ile fotoğraflar, grafik düzenlemeleri üzerinde, genel anlamda derginin tamamı üzerinde İTKİB tek başına hak sahibidir.  Yayıncı'da oluşacak her sayıya ait negatifler ve tüm bilgiler ile CD'ler İTKİB arşivine teslim edilecektir.

 

BAŞVURU İÇİN ARANAN BELGELER


A) Başvuran firmanın adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

B) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,


2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 

C) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

TEKLİFLERİN VERİLİŞ ZAMANI VE ŞEKLİ

 

Tekliflerin en geç 31/03/2017 Cuma günü mesai saati bitene kadar Genel Sekreterliğimizin evrak kayıt birimine, elden kapalı zarfta teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için : Reyhan Altıntaş – 0212 454 02 60 – reyhan.altintas@itkib.org.tr