Ev Tekstili Ur-Ge Projesi - Dış Ticaret İstihbaratı Teknik Şartnamesi

İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
EV TEKSTİLİNDE ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİ GELİŞTİRME UR-GE PROJESİ
DIŞ TİCARET İSTİHBARATI VE STRATEJİSİ EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

MADDE 1. İŞİN KONUSU
“Ev Tekstilinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme” Ur-Ge Projesi kapsamında “Dış Ticaret İstihbaratı Ve Stratejisi Eğitimi” hizmet alımına ilişkin ihaledir.


MADDE 2. İŞİN YERİ
Dış Ticaret Kompleksi ve Bağlı Birimler


MADDE 3. HEDEF KİTLESİ
Projede yer alan 21 ev tekstili firmasının ihracat ile ilgilenen birimleri, şirket sahipleri


MADDE 4-YAPILACAK İŞİN KAPSAMI
Firmaların dış pazarlara açılmalarında faydalı olacak ihracata ve hedef Pazar araştırmalarına yönelik temel ticari istihbarat bilgileri edinmeleri ve uygulamalı olarak hedef Pazar çalışması yapmalarına yönelik bir eğitim verilecektir.


Gerçekleştirilecek faaliyetler;
• Hedef Pazar Anlayışı ve Seçim Kriterleri
• Hedef Pazar Tespiti Uygulaması
• Hedef Pazarların Belirlenmesi
• Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği
• İhracatta Planlama ve ihracatın araçları
• E-Ticaret Stratejileri, iletişim ve yazışma teknikleri vs.
• Hedef Pazar Araştırmaları
• Seçilen bir ürün grubu bazında uygulama


Eğitimin firmalarla interaktif bir şekilde yürütülerek başarılı bir eğitim programının uygulanması beklenmektedir. Sunumlar, eğitim değerlendirme formları, fotoğraflar ve eğitim değerlendirme raporu eğitim sonrasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği yetkililerine teslim edilecektir.

 

MADDE 5- ÖZEL GEREKSİNİM VE ŞARTLAR
• Teklifler isteklilerden yazılı olarak teslim alınır.
• Teknik Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.
• Teknik Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak danışman cv'lerini içermelidir.
• Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.
• Teklif mektubu yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
• Çalıştayın gerek ev tekstili sektörünü Avrupa ve diğer proje hedef pazarlarının tüketim eğilimlerini bilen alanında yetkin bir eğitmen tarafından verilmesi beklenmektedir. Ek olarak hedef kitlenin “tasarım öğrenciler,” değil, üreticiler olduğu göz önünde bulundurulmadır.
• Teklif veren firmalar, İTKİB'in en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder.
• İşi alan hizmet sağlayıcı kurum/kuruluş teklif konusu işle ilgili olmak üzere İTKİB'in çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul eder.
• Teklif veren kurum/kuruluş, teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.
• İşi alan kurum/kuruluşun, işi bizzat kendi yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
• İşin tüm hakları İşbirliği kuruluşuna (İTKİB'e) aittir ve işi alan kurum/kuruluş ve görev alacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.
• Bu şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafa İTKİB yetkilidir.