Dış Ticaret Kompleksi Yemek Hizmetleri Teknik Ve Teklif Şartnamesi

DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ

YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK VE TEKLİF ŞARTNAMESİ

İSTANBUL, 2018

 

TARAFLAR

 

a- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(İMMİB), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB), İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna-Bahçelievler İSTANBUL adresinde bulunan DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ'nde ikamet etmekte olup bu şartname içerisinde bu 4 kuruluş “İŞVEREN” olarak tanımlanmıştır.

 

b- Yemek Şirketi şartname içerisinde “İSTEKLİ” olarak tanımlanmıştır.

 

1. ŞARTNAMENİN KONUSU

 

Bu Şartname, İŞVEREN' e İSTEKLİ tarafından İŞVEREN'in tesisinde hazırlanacak öğle yemeği hizmeti,  iç ve dış alan kafeteryaların işletilmesi işinin ekteki Teknik ve Teklif şartnamesi kapsamında İŞVEREN' in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir. Bu şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları'na dayanılarak hazırlanmıştır."

 

2. YAPTIRILACAK İŞİN KONUSU

 

İSTEKLİ, İŞVEREN'e ait Personel Yemekhanesinde ve VİP Restoran'da öğle yemeklerinde 2 çeşit ana yemek, 2 çeşit yardımcı yemek, çorba, tatlı-meyve, ekmek ve 6 çeşit salatbardan oluşan çoktan seçmeli menü sunacak ve bu menüden personel 4 kap + salata bar seçeneklerinden alacaktır. Ayrıca, VİP Restoran'da çay, kahve ve meşrubat servis hizmetini de verecektir

 

İSTEKLİ, söz konusu yemekleri, malzemelerini kendisi satın alarak kendi personelleri ile hazırlayacak, pişirecek ve servisini sağlayacak olup Mutfak, Personel Yemekhanesi, VIP Yemek Salonu, Kafeterya, Bahçe Restoranı ve Sigara İçme alanlarının temizliğinin yapılmasından da sorumlu olacaktır. İSTEKLİ'nin sigara içme alanında yapacağı temizlik; masa temizliği ve kül tablaların temizliği ile mutfak ekipmanlarının toplanmasından ibaret olacaktır. Yemekhanede kullanılacak olan et ve süt mamulleri ile yağların cinsi, marka ve tedarik yerleri sözleşme ekinde belirtilecek olup yemekler İŞVEREN' in adresinde pişirilecektir.

 

Yemek ihalesinde garanti kişi sayısı ön görülmemekle beraber günlük ortalama 650 personel gibi düşünülebilir. İhaleyi kazanan İSTEKLİ, iç ve dış mekan kafeteryaların işletme hakkına (bilabedel) yemek hizmeti verdiği sürece sahip olacaktır. Yemek hizmet alım sözleşmesinin son bulması halinde dış ve iç mekan kafeteryaların işletme hakkı da son bulmuş olacaktır.

 

İhaleyi kazanan İSTEKLİ, iç ve dış kafeteryaları bilabedel işletirken; iç kafeteryadaki ürünlerin fiyatlarını 3 büyük hipermarketteki ürün ve hizmetlerin (Migros, Carrefour, HappyCenter gibi) fiyat ortalamasını geçmeyecek şekilde belirleyecektir. Kafeteryada uygulanacak fiyat listesi İŞVEREN onayına sunulacak ve İŞVEREN 'in incelemesi ve onayından sonra fiyatlar geçerli olacaktır. Bahçe Restoranındaki ürünlerin fiyatları ise İSTEKLİ firma ile sözleşme yapılırken karşılıklı mutabakata göre belirlenecek ve İŞVEREN'in bilgisi ve onayı olmaksızın firma fiyat politikasında herhangi bir değişiklik yapamayacaktır. Yapılacak fiyat artış oranları ise yıllık enflasyon oranını geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

 

3. ALINACAK HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI

 

İSTEKLİ tarafından verilecek hizmetin tanımı ve kapsamı işbu Teklif ve Teknik şartnamenin içeriğinde yer almaktadır.

3.1. İhale neticesine göre, İŞVEREN ile ihaleyi alan firma arasında imzalanacak Sözleşme ile hizmet kapsamı, taraflarca ayrıca tek tek karşılıklı olarak anlaşılarak belirlenecektir.

3.2. İSTEKLİ, işin yapılması sırasında çalıştırdığı personelinin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar mevzuatı ve ilgili mevzuattan doğan ücret, fazla mesaili çalışma ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili, genel tatil, resmi ve dini bayram tatili alacakları ve diğer tüm işçilik hak ve yükümlülüklerinden işveren olarak doğrudan doğruya ve münhasıran sorumludur. Aslen taraflar arasında bir Alt İşveren / Üst işveren ilişkisi olmamakla birlikte, iş bu maddede düzenlenen İSTEKLİ sorumlulukları kapsamında İŞVEREN'in herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, bu bedel İSTEKLİ'ye rücu edilecektir.

3.3. İSTEKLİ, işin yapılması sırasında iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin her türlü tedbiri almak, gerekli eğitimleri vermek ve uygulamakla yükümlüdür. İşin yapılması sırasında; İSTEKLİ' nin personelinin uğrayacağı iş kazaları ve benzeri kazalar nedeniyle doğacak tazminat taleplerinden tümüyle İSTEKLİ sorumludur. Bu nedenle İŞVEREN' e yapılacak herhangi bir tazminat talebi İSTEKLİ' ye rücu edilecektir. 

3.4. Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında İSTEKLİ tarafından görevlendirilen personel İSTEKLİ'nin gözetimi ve sorumluluğundadır. Personelin her türlü fiil ve davranışlarından İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin görevini ifa sırasında kendisine, BİRLİK çalışanlarına, 3. Şahıslara, İŞVEREN'e veya teçhizata verdiği tüm zarar ve ziyandan doğan hukuki ve cezai sorumluluk İSTEKLİ'ye aittir.

 

4. TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

 

4.1. İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen hizmetler için fiyatlandırma yaparak, KDV hariç birim fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ' nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle 09.03.2018 tarihi Saat:17.00'ye kadar, Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Katta yer alan Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi'ne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

 

Teklif İçeriği:

 

1.      Fiyat Teklifi

2.      İş Örnekleri ve Referans Listesi,

3.      İSTEKLİ'yi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait yetki belgesi, imza sirküleri, şirketin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti ve son yıla ait finansal tabloları İŞVEREN' e teklifle birlikte iletilecektir.

4.      İSTEKLİ, sahip olduğu kalite, çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve hijyen ile ilgili belgeleri (TSE yeterlilik belgesi, Kalite Sistem Belgesi, Kapasite Raporu, Çalışma İzin Belgesi, HACCP Belgesi,ISO 9001, ISO 22000, Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB), T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Üretim İzni ) teklif ekinde İŞVEREN' e ibraz edecektir.

5.      İhalenin kazanılması halinde işe başlamak için ne kadar süreye ihtiyaç olduğu hususu teklif ekinde belirtilecektir.

6.      İşbu Şartnamede belirtilen geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

7.      İSTEKLİ, teklifle birlikte Maliye'ye kesinleşmiş vergi borcu olmadığını ve SGK'ya borcu olmadığına belgeleyen yazıları ibraz edecektir.

8.      İSTEKLİ, teklif dosyası içerisinde fiyat teklifi üzerinden yılık cironun %5'i tutarındaki Geçici Teminat Mektubu'nu teminat olarak İŞVEREN 'e ibraz edecektir.

9.      Tekliflerin teslim edileceği adres: Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Bahçelievler / İSTANBUL Dış Ticaret Kompleksi Zemin Kat Bina Yönetimi

 

4.2.  Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

4.3. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.4 İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 13 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İŞVEREN'i bilgilendirecektir.

 

5. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR

 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 

5.1. İŞVEREN Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, İŞVEREN personeli,

5.2. İŞVEREN' den ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

5.3. Bu fıkranın (1) ve (2) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

5.4. Bu fıkranın (1) ve (2) ve (3) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

5.5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

5.6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

6. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

6.1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

6.2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

6.3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

7. TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

 

7.1. Teklifler, İŞVEREN Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

7.2 Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ' nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

7.3 Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

7.4 İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İŞVEREN'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

8. İHALEDEN VAZGEÇME

 

8.1. İŞVEREN gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

8.2. İSTEKLİ' ler, İŞVEREN' in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İŞVEREN' den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

9. YAPTIRILACAK İŞİN ŞARTLARI

 

İSTEKLİ, DIŞ TİCARET Kompleksi binasındaki (Çobançeşme Mevkii Sanayi caddesi Yenibosna / BAHÇELİEVLER / İSTANBUL) Personel Yemekhane ve VIP salonunda yemek hizmeti; İç ve Dış mekanda bulunan Kafeteryaların işletilmesi aşağıda belirtilen şartlarda verilmesi.

9.1 Standart yemek servisi ve talep halinde a la carte yemek servisi yapılacaktır.

9.2 Menüler aylık olarak diyetisyen eşliğinde, besin değerlerine göre hazırlanacak olup aylık yemek listesi hizmet ayının başlamasından bir hafta önce İŞVEREN tarafından oluşturulacak bir komisyonun onayına sunulacaktır. Komisyon tarafından gerekli düzeltme ve değişiklik talebine göre istekli firma menü içeriğinde revizyon yapacaktır. Komisyon üyeleri, bina sekretaryasını yürüten birlik ve bina yönetimi kontrolünde olmak üzere her birlikten 1 ya da 2 personel olacak şekilde belirlenecektir.

9.3 Toplantı, seminer vb. etkinliklerde talep edildiğinde çay, kahve, meşrubat, kuru pasta, sandviç, masalara kolonyalı mendil vb. servisler İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. Standart bir cafebreak hizmet bedeli taraflarca mutabakat ile belirlenecek ve sözleşme ekine herkes için geçerli olacak bu standart fiyat listesi konulacaktır. Standart dışı cafebreak hizmetleri fiyatları ise kurumlar arasındaki karşılıklı mutabakata göre belirlenecektir.

9.4 Yemekler, iş yerinde VİP bölümlerde masa servisi, personel için self servis olarak sunulacaktır.

9.5 İSTEKLİ, aşağıda detayları yazılı yemek ve servislerle ilgili taahütlere kesinlikle uyacak ve uygulayacaktır.

9.5 Verilecek hizmetlerin kalitesi ve içeriği İŞVEREN tarafından onaylanacaktır.

9.6 Yemekler hijyenik şartlarda muhafaza edilecektir.

9.7 Yemek servisleri sırasında ekmek ve su servisi yapılacaktır.

9.8 Yemekler tat, miktar ve kalite bakımından İŞVEREN tarafından oluşturulan komisyon tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır.

9.9 Çatal, kaşık, bıçak, bardak, tepsi, tabak, kase, tuzluk, biberlik, vazo, sürahi v.b.tüm servis malzemeleri, tuz, biber, ekmek, baharat çeşitleri, sıvıyağ, zeytinyağı, limon, ketçap, hardal, mayonez v.b. kürdan, peçete, masa örtüsü, çiçekler v.b. İSTEKLİ tarafından sağlanacaktır.

9.10 İSTEKLİ tarafından Yemek yapımında kullanılacak her tür gıda maddesinin, 5996 sayılı kanunun hükümlerine “Türk Gıda Mevzuatı” , "Türk Gıda Kodeksi” , “TSE (Türk Standartları Enstitüsü)” ve “EN (European Norm)”  standartlarına uygun olması sağlanacaktır. Gıda teminini aşağıda belirtilen belge/sertifikaları almış kurum ve kuruluşlardan yapılacaktır:

-          T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Üretim İzni ve / veya İşletme Kayıt Belgesi

-          ISO 9001

-          HACCP ve/veya ISO 22000

-          TSE belgesi ve/veya asgari TSE'den Türk Standardı (TS)

-          Hizmet yeterlilik belgesi (HYB)

9.11 İSTEKLİ ilişik listede (Liste-1) de yer alan yemek adet gramajlarına göre kişi başı yemek üretimini yapmakla yükümlüdür.

9.12 İSTEKLİ Yemek yapımında koruyucu katkı maddesi içeren hazır soslar, tatlandırıcılar, bulyon, tuzot, hazır çorba, Patates püresi v.b. ürünler asla kullanılmayacaktır.

9.13 İSTEKLİ, Buzdolabında, soğuk hava depolarında, derin dondurucularda ve depolarda etiketsiz ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundurmayacaktır.

9.12 İSTEKLİ, Günlük yemek numunelerini uygun şekilde saklayacaktır.  

 

10. A LA CART SERVİS

 

10.1 Üst düzey yöneticiler ve misafirlerinin kullanımı için talep edildiği takdirde özel yemek, kokteyl veya açık büfe yemek menüleri sunulacaktır.

10.2 Kokteyl, özel menü ve açık büfe yemeklerde yiyecekler en üstün kalite ve görüntüde hazırlanacak ve servis edilmesi sağlanacaktır.

10.3 Kokteyl, açık büfe ve özel yemeklerde kullanılan servis malzemeleri (çatal, bıçak, kaşık, tuzluk, biberlik, peçetelik, vazo, küllük, tabak, bardak, kadeh, masa örtüsü, peçete vb.) İSTEKLİ tarafından sağlanacaktır.

10.4 Alınacak olan bu hizmet ilgili kuruma ayrı bir fatura ile fatura edilecektir.

 

11. TEMİZLİK

 

11.1. Mutfak, pantryler, sebiller, servis alanları (tezgahlar), yiyecek giriş alanları, çöp alanları, depolar, ekipmanlar vb. diğer alanlar İSTEKLİ tarafından temizlenecek ve bulaşıklar İSTEKLİ tarafından yıkanacaktır.

11.2. İSTEKLİ, mutfaklarda kendi imkânlarıyla çöpü toplayacak ve İŞVEREN'in belirlediği çöp odalarına bırakacaktır.

11.3. İSTEKLİ, temizlik işleri için gerekli olan tüm malzemeyi kendisi temin edecek ve gıda şartlarına uygun hijyenik ürünler kullanacak ve kullanılan ürünlerin MSDS'i bulundurulacaktır.

11.4. İSTEKLİ, kendi içinde aylık periyotlar halinde temizlik, üretim, depolama, v.b mutfak işleyişi hakkında iç denetim yaptıracak ve raporlarını İŞVEREN'e düzenli olarak bildirecektir. İŞVEREN, mutfağın işleyişi konusunda kendisi de denetim yapabilecek / yaptırabilecek ve sözleşme şartlarına göre müdahale edebilecektir.

11.5. Mutfak haşere ilaçlamaları yeterli periyotlar halinde İSTEKLİ tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan yetkili bir firmaya yaptırılacaktır.

11.6. Mutfak kullanım suyu numuneleri ayda en az bir defa olmak üzere İSTEKLİ tarafından İŞVEREN' in belirleyeceği laboratuvarlarda analiz ettirilecektir. Analiz sonuçları kompleks içindeki tüm birlik yönetimleri ile düzenli olarak paylaşılacaktır.

11.7.İSTEKLİ' nin tedarik ettiği ve ürettiği yemek numuneleri 3 ayda bir defa olmak üzere İSTEKLİ tarafından İŞVEREN' in belirleyeceği laboratuvarlarda analiz ettirilecektir. Analiz sonuçları kompleks içindeki tüm birlik yönetimleri ile düzenli olarak paylaşılacaktır.

11.8. Ürün tedarikçi firma ve kullanılan markalar İŞVEREN' e bildirilecek olup, belirtilen firmalar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşasında yer alması durumunda şartnamenin 13. Genel Maddeler kısmının 13.12. maddesindeki uygulamayı aynen kabul ve taahhüt eder.  

11.9. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili birimlerince yemeklerden numune alınması ve numune sonucunun olumsuz çıkması sonucunda; Teknik şartnamenin 13. Genel Maddeler kısmının 13.12. maddesindeki uygulamayı aynen kabul ve taahhüt eder.

11.10. İSTEKLİ, Temizlik için kullanılan kimyasallar servis ve üretim alanından uzak tutulacaktır.

11.11. İSTEKLİ, Yemek servis, üretim ve soyunma odaları alanlarında personeline sigara içirmeyecektir.

11.12. İSTEKLİ, İŞVEREN' in işyerindeki kurallara riayet edecektir.

 

12. PERSONEL

 

12.1. İSTEKLİ, işyerinin güvenlik politikaları nedeniyle, personel ile ilgili aşağıda belirtilen evrakları İŞVEREN' e iletmek zorundadır.

Nüfus cüzdan fotokopisi,

Nüfus cüzdan sureti, (Muhtarlıktan ve en geç 3 aylık)

İkametgah senedi, (Muhtarlıktan ve en geç 1 aylık)

Adli sicil belgesi, (Savcılıktan ve en geç 3 aylık)

S.S.K işe giriş bildirgesi

2 adet fotoğraf

Sağlık belgesi , (Hükümet Tabibliğinden ve en geç 1 aylık)

Gerekiyorsa işin özelliğine göre “sertifika”.

 

12.2. İSTEKLİ personelini, mutfakta serviste ve servis verdiği tüm hizmetlerde İŞVEREN' in istediği ve en iyi hijyenik kurallara bağlı olarak çalıştıracaktır.

12.3. Personelin el, yüz, tırnak ve vücut temizlikleri İSTEKLİ tarafından günlük olarak kontrol edilecek ve hiçbir personelin ter kokmasına mahal vermeyecek şekilde gerekli önlemler alınacaktır.

12.4. Erkek elemanların günlük sakal traşı en iyi şekilde olacaktır.

12.5. Personelin her zaman temiz ve ütülü üniformalar giymesi sağlanacaktır. Masa örtüleri, peçeteler, skirt, iş elbise ve önlüklerin değiştirilmesi, ütülenmesi ve yenilenmesi takip edilecek ve gerektiğinde değiştirilmesi sağlanacaktır.

12.6. İSTEKLİ, çalıştırdığı personelin sağlık rapor örneklerini İŞVEREN' in istemesi halinde verecektir. Elemanların portör ve hepatit ile ilgili kan kontrollerini kendi imkânlarıyla yaptırıp bu belgeleri İŞVEREN yetkilisine iletecektir.

Sağlık kontrolü için gerekli analizler, periyodik kontroller ve süreleri aşağıda gösterilmiştir.

  • PA Akciğer grafisi                             : 6 ayda bir
  • Dışkıda parazit örneği (Portör)          : 6 ayda bir
  • Dermatolojik inceleme                     : 6 ayda bir
  • Hepatit A incelenmesi                      : 3 ayda bir
  • Hepatit B incelenmesi                      : 6 ayda bir

 

12.7. İSTEKLİ gece – gündüz çalışan ve mesai saatleri dışında gerçekleşen organizasyonlarda görevli personeli için tüm taşıma masraflarını kendisi karşılayacaktır.

12.8. İSTEKLİ' ye toplantı, seminer, özel yemek vb. durumlarda çalışacak personel için ek ücret ödenmeyecektir.

12.9. İSTEKLİ konusunda bilgili tecrübeli ve yetenekli yeterli sayıdaki sorumluyu hizmet sırasında devamlı hazır bulunduracaktır.

12.10. İSTEKLİ vereceği hizmet ile ilgili olarak her türlü ruhsat müsaade servis belgesi, çalışma karnesi vesair tüm belgeleri masrafı kendine ait olmak üzere alacaktır.

12.11. İSTEKLİ vereceği hizmet ile ilgili olarak her türlü emniyet tedbirlerini almak, çalışan elemanlarının SGK'ya kayıtlarını yaptırmak zorunda olup bu işlerin ifası için görevlendirilen elemanların işvereni İSTEKLİ' dir.

12.12. İSTEKLİ çalıştıracağı elemanların ücretlerini kendisi tayin edecek olup çalışanlarının, İŞVEREN' de çalışan personelin ücretlerini emsal ücret olarak gösterip dava açmaları halinde sorumluluğun tamamen İSTEKLİ'de olduğunu peşinen kabul edecektir.

12.13. İŞVEREN, İSTEKLİ'den DTK'da yer alan Birliklerden çay ocaklarında istihdam etmek üzere eleman takviyesi isteyebilir. Bu durumda İSTEKLİ istenilen vasıftaki elemanları kendi bordrosundaki maliyeti üzerinden İŞVEREN'e fatura etmek üzere bu hizmeti de verecektir. Bu durumda da 12.12 maddesinde belirtilen sorumluluk yine İSTEKLİ'ye ait olacaktır.

12.14. İSTEKLİ projede yer alan üretim ve sunum alanlarında, verilecek olan hizmetin kalitesinin düşmemesi açısından, yeterli sayıda (en az 25 personel) personel görevlendirmekle sorumludur. İŞVEREN'in talebi halinde İSTEKLİ personel sayısını arttıracak olup, personel sayısı artışı nedeniyle İŞVEREN'den herhangi bir ek bedel talep edemez.

12.15. İSTEKLİ, Projede çalıştırdığı personele gerekli eğitimleri verecektir.

12.16. İSTEKLİ'nin Yemek servisi kısmında çalıştırdığı personeli maske, bone ve eldiven kullanacaktır.

12.17. İSTEKLİ' nin çalıştırdığı personel herhangi bir hastalık şüphesinde ve/veya durumunda anında sağlık ekibine başvuracaktır.

12.18. İSTEKLİ' nin çalıştırdığı personel giydiği elbiseleri ayrı bir bölümde tutmakla beraber yemek üretim aşamasında yüzük, saat, bilezik, gerdanlık v.b. aksesuar kullanmayacaktır.

12.19. İSTEKLİ, Yemek servis alanına giriş ve çıkışları kontrol altında tutacak, Yemek servis ve üretim kısmında görevli personel hariç kimse bulunmayacaktır.

12.20. İSTEKLİ, Gerekli ölçümler için termometre bulunduracak ve yemek sıcaklıklarını kontrol edecektir.

12.21. İSTEKLİ, Yemek kapları, tepsiler, çatal, kaşık ve bıçakları, tezgâhları, dolapları, bardaklar ve su sürahilerini, tuzluklar, peçetelikler, kürdanlıklar, yemekhane üretim ve servis zemini, yemekhane duvarları v.b. yerler ve ürünler temiz tutmakla sorumlu olacaktır.

 

13. GENEL MADDELER

 

13.1. İSTEKLİ'ye, VİP Yemekhanesinde kullanılmak üzere masa üstü ekipmanları (tabaklar, bardaklar, çatallar, kaşıklar, bıçaklar, yağdanlıklar, sürahiler, peçetelikler, örtüler vb.) İŞVEREN tarafından tutanakla teslim edilecektir. Söz konusu ekipmanların zarar görmesi halinde İSTEKLİ tarafından tazmin edilecektir.

13.2. VİP Yemekhanesi dışındaki servis alanlarında kullanılacak olan masa üstü ekipmanları İSTEKLİ tarafından sağlanacaktır.

13.3  İŞVEREN'e ait İSTEKLİ'nin kullanımı için teslim edilecek tüm mutfak ve servis ekipmanlarının arıza durumunda onarımı ve yedek parça alımı İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. Mutfak dâhil hizmet verilen tüm alanlarda doğal eskime dışındaki hasarlar, İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

13.4. Hiçbir sabit kıymet ve diğer yatırım malzemeleri İŞVEREN' in izni olmadan 3.şahıslara hizmet için kullandırılmayacaktır. İŞVEREN' e ait demirbaşlar İŞVEREN' in yazılı izni olmadan başka işlerde kullanılmayacaktır. (Ekipman, masa vs.)

13.5. Günlük yemek servis adedi, kart okuyucu sonuçlarına ve/veya fiş, adisyon v.b fiili sayımlarına göre hesaplanacak ve İSTEKLİ' nin göndereceği faturalar ekinde, günlük toplam yemek servis adetleri açık ve net olarak gösterilecektir.

13.6. İSTEKLİ'ye kullanım için ofis verilmesi halinde, ofisin düzenlenmesi, ofis mobilyaları, bilgisayar, faks, telefon hatları gibi yatırımlar İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır.

13.7. İŞVEREN'in sağlamış olduğu mutfak demirbaş, eşya ve el aletlerin arıza onarım bedeli ile elektrik, doğalgaz ve içme suyu (damacana) giderleri, sözleşme süresince, İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır.

13.8. Mutfak Malzemeleri ve ekipmanlar tutanak ile İSTEKLİ'ye teslim edilecek malzemeler İŞVEREN tarafından periyodik ve anlık sayımlarla kontrol edilecektir. Eksik veya kayıp olması durumunda İSTEKLİ aynı kalite ve standartlarda malzeme ve ekipmanı yerine koymak zorundadır. İŞVEREN söz konusu hizmeti vermek üzere ilişik listede (Liste 2) belirtilen asgari demirbaş yatırımını ayrıca yapmak zorundadır.

13.9. İŞVEREN yemek standardının düşmesi, hizmet kalitesinin gerilemesi durumunda veya hiçbir sebep göstermeksizin karşı tarafa en az 1 (bir) ay önceden ihbarda bulunmak suretiyle, Sözleşme'yi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi halinde İSTEKLİ'ye yalnızca sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürenin ücreti ödenecektir. İSTEKLİ, sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde herhangi bir menfi ve müspet zarar ve ziyan, kar kaybı, cezai şart bedeli vs isteyemeyeceğini gibi sözleşmenin fesih tarihi itibarı ile başkaca herhangi bir hizmet bedeli de istemeyeceğin kabul beyan ve taahhüt etmektedir. İSTEKLİ'nin öğle yemeği servislerini öngörülen saatler içerisinde sağlayamaması durumunda İŞVEREN yemek hizmetini başka bir yerden temin yoluna gidebilir. Böyle bir durumda İSTEKLİ' ye hiçbir ücret ödenmeyecek ve hem o güne ait yemek ücretinin 5 katı ve hem de bu işlem ile ilgili yapılan tüm giderler İSTEKLİ tarafından İŞVEREN' e ödenecektir. Herhangi bir nedenle hizmetin yerine getirilememesi ve/veya durdurulması durumunda yemek birim fiyatının fiili yemek adedi ile çarpılarak hesaplanacak tutarın 5 katı hizmet verilemeyen her gün için İSTEKLİ tarafından İŞVEREN' e tazminat olarak ödenecektir.

13.10. İSTEKLİ, Personel görev tanım ve organizasyon şemasını İŞVEREN' e bildirecektir.

13.11. İhalenin kazanılması halinde İSTEKLİ, diğer tekliflerinde ve broşürlerinde İŞVEREN' in adını referans olarak kullanmak için yazılı izin almak zorundadır.

13.12. İSTEKLİ şartnamede belirtilen şartlara uymayı ve uygulamayı taahhüt eder, Şartnamedeki herhangi bir şarta uymadığı takdirde aylık fatura bedeli üzerinden %25 oranında cezai işlem uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. Fesihe ilişkin diğer cezai şart hakları saklıdır.

13.13. İSTEKLİ, resmi iş günlerinde saat 12:00-14:00 saatleri arasında yemek hizmetini verecektir. İSTEKLİ, o gün için yemek listesinde olan tüm yemek çeşitlerinin 12:30-13:15 saatleri arasında tüm çeşitleriyle birlikte eksiksiz olarak hazır olmasını ve personele servis edilmesini sağlayacak; bununla ilgili gerekli önlemleri alacaktır.

 

14. ÖDEME ŞARTLARI

 

İSTEKLİ, faturaları 15 günde bir hazırlayacak ve İŞVEREN'e gönderecektir. Ödemeler ise, İŞVEREN'in faturayı onaylamasını takiben 15 (on) gün içinde ödenecektir.

 

15. SÜRE

 

Sözleşme, başlangıç tarihi olan 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile                                  31.03.2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.

 

16. SİGORTA

 

16.1. Dış Ticaret Kompleksi binasında İSTEKLİ veya personelinin neden olduğu yangın, patlama, su ve diğer nedenlerden dolayısıyla oluşacak her türlü zarar ve ziyan İSTEKLİ tarafından zamanında ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir.

16.2. İSTEKLİ ve/veya personelinin 3. Kişilere verebileceği hasarlara karşı 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası ile İSTEKLİ'nin çalışan elemanlarının geçirebilecekleri iş kazalarından dolayı doğabilecek sorumluluğa karşı İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, Şahıs başına bedeni 50.000. – ABD Doları, Kaza başına 130.000.– ABD Doları olmak üzere İSTEKLİ tarafından yaptırılacaktır.

 

17. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Tahkim Merkezi yetkilidir.

 

18. TEMİNAT

 

İSTEKLİ, anlaşma sonucunda yapılacak Sözleşme'nin imzalanmasıyla birlikte verilecek fiyat teklifi üzerinden tahmini cironun (aylık 22 iş günü üzerinden) %10'u tutarındaki kat' i ve süresiz banka teminat mektubunu teminat olarak İŞVEREN 'e verecektir.

 

19. TAAHHÜTNAME

 

19.1. İSTEKLİ Teknik ve Teklif şartnamesini kabul ettiğine dair İSTEKLİ' nin antetli kağıdına ıslak kaşe, onaylı ve imzalı belgeyi teklif mektubu ile birlikte ibraz etmek zorundadır.

19.2. İSTEKLİ, Teknik ve Teklif şartnamede yer alan maddeleri ihlal ettiği taktirde İŞVEREN'in 1 (bir) aylık fatura tutarı üzerinden uygulayacağı %25'lik cezai bedel kesintisini kabul ve taahhüt eder. 

19.3. İSTEKLİ' nin sorumluluğunda olan zarar kalemlerinin İŞVEREN tarafından karşılanması durumunda ilgili zarar İSTEKLİ' nin vermiş olduğu teminattan doğrudan tahsil edilir. Teminatın yeterli gelmemesi ve/veya bulunmaması durumunda zarar İSTEKLİ tarafından derhal İŞVEREN' e ödenecektir.

 

20. HİZMET SÜRESİ  

 

İmzalanacak Yemek Hizmeti Sözleşmesi imza tarihinde yürürlüğe girecek ve 1 (bir) yıl süre boyunca yürürlükte kalacaktır.

 

21. GİZLİLİK

 

21.1. İSTEKLİ, imzalanacak sözleşmenin içeriğini ve bu sözleşme kapsamında İŞVEREN hakkında edindiği her çeşit bilgiyi gizli tutacaktır. Bu sır tutma yükümlülüğü sözleşmenin bitiminden sonra da devam eder.

21.2. Belirtilen sır tutma yükümlülüğü, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile hukuki düzenlemeler çerçevesinde, kendisine bu bilgiler verilebilecek olan işçilere, serbest elemanlara, alt işverenlere ve üçüncü kişilere de sirayet eder.

21.3. İSTEKLİ, sır tutma yükümlülüğüne aykırı hareket ederse ve bu yükümlülüğe aykırı hareket etmediğini ispatlayamaz ise, İŞVEREN' e her aykırı hareketi için, hemen muaccel olmak üzere, İŞVEREN tarafından belirlenecek miktarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞVEREN' in cezai şart ödenmesi talebi İSTEKLİ'nin saklama şartına uyması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. İŞVEREN' in ve diğer tüm 3.tarafların bundan dolayı uğrayacağı zararın ayrıca tazminini talep etme haklı saklıdır.

21.4. İSTEKLİ' nin süresinden önce sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde İSTEKLİ' nin teminatı irad kaydedilir. Ayrıca İSTEKLİ, fesihe kadar kendisine ödenmiş olan bedellerin %30' u oranında cezai bedel öder. Sözleşmenin İSTEKLİ'nin kusuru nedeniyle feshedilmesi halinde de aynı cezai şart hükümleri geçerlidir.

 

EKLER

 

 

LİSTE-1

 

Et Yemekleri

120-140 gr. Çiğ/Kemikli

Etli Yemekler

100-120 gr. Çiğ/Kemikli

Etli Sebze ve Bakliyat Yemekleri

80-100 gr. Çiğ/Kemikli

Köfteler

110-120 gr. Çiğ

Bakliyat

60-70 gr

Pirinç

70-80 gr

Makarna

70-80 gr

Sebzeler

200-230 gr Çiğ/Brüt

Meyveler

130-200 gr Çiğ/Net

Tatlılar

100-120 gr Pişmiş

Kavun

300-400 gr Çiğ/Brüt

Karpuz

400-500 gr Çiğ/Brüt

Yoğurt

100-120 gr

Ekmek

Sınırsız

 

 

 

LİSTE-2 (Personel Yemekhanesi)                                          ADET

 

13 cm' lik düz porselen tabak

650

17 cm' lik düz porselen tabak                  

650

19 cm' lik düz porselen tabak                  

650

Porselen çukur tabak                                 

1300

Self-form tepsi                                            

650

90' lık çelik tencere                                     

2

70' lik çelik tencere                                     

3

Fırın tepsileri                                           

30

Salat-Bar                                                   

2

Sürahi ve Gubi sel                                    

60

Bardak

650

Çatal-Bıçak-Kaşık                                       

650

Kepçe-Kevgir-Spatula vb                            

6

Ayaklı Menü Board                                    

2

Duvar Tabloları                                         

2