Dış Ticaret Kompleksi Temizlik Hizmet İşletme Şartnamesi

DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ

TEMİZLİK HİZMET İŞLETME ŞARTNAMESİ

İSTANBUL, 2018

 

1. Tanımlar ve Kapsamlar

 

İşveren: Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A-B-C-D Bloklar PK.34197 Yenibosna / Behçelievler / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri ( İMMİB ), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ( İTKİB ), İstanbul İhracatçı Birlikleri 

( İİB ) Genel Sekreterlikleri ( İŞVEREN )' dir.

 

Temizlik Şirketi: Şartnamede belirtilen işi üstlenecek olan firma (İSTEKLİ)' dir.

 

Temizlik Hizmeti: Sözleşme konusu hizmet, İŞVEREN'İN tesislerinde yer alan binalar, dış yollar, kaplamalı dış alanlar ve dış su deposu, kuyusu, piknik alanı ve içerisindeki müştemilatı, tesis giriş binası tamamının temizlenmesi, raporlanması ve atıklarının uzaklaştırılmasından oluşacaktır. Bundan böyle HİZMET olarak anılacaktır.

 

Dış mekan: Temizlik hizmetinin verileceği dış alanların tamamından oluşmaktadır. Bundan böyle Dış Tesis ve yollar olarak anılacaktır.

 

İç mekan: Hizmetinin verileceği kapalı alanların tamamından oluşmaktadır. Bundan böyle BİNA olarak anılacaktır.

 

Tesis: TİM-İTKİB-İİB-İMMİB Genel Sekreterlikleri ve Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret Kompleksi olarak anılan yerde hizmetin verileceği açık ve kapalı alanların tamamından oluşmaktadır. Bundan böyle TESİS olarak anılacaktır.

 

Hizmet Malzemeleri: Hizmette kullanılacak sarf malzemelerinin (tuvalet kağıdı, sabun, çöp torbası, havlu peçete v.b.) tamamını ifade etmektedir. Bundan böyle MALZEME olarak tanımlanacaktır.

 

Hizmet ekipmanları: Hizmette kullanılacak ekipmanların tamamını ifade etmektedir. Bundan böyle EKİPMAN olarak tanımlanacaktır.

 

2. İşin Yeri Ve Zamanı

 

Söz konusu HİZMET, İŞVEREN'in, DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ, ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ – YENİBOSNA / BAHÇELİEVLER – İSTANBUL adresindeki TESİS'te, haftanın 6 (altı) günü olarak verilecektir.

 

3.Teklif Mektubu Hazırlama

 

3.1. İSTEKLİ, Şartname'de detayları belirtilen TEMİZLİK hizmeti için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ile birlikte kapalı zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden en geç 09.03.2018 tarihi saat (17:00)'a kadar, Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat İTKİB Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Sayın Mustafa Seçilmiş'e elden teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

 

Teklif İçeriği:

 

1. Fiyat Teklifi

2. İş Örnekleri ve Referans Listesi

3. Faaliyet Belgesi

4. Vergi Levhası

5. İmza Sirküleri

6. Vergi Dairesi ve SGK' dan Borcu Yoktur Yazısı

7. Fiyat teklifi üzerinden yıllık cironun %5'i tutarındaki Geçici Teminat Mektubu

8. Taahhütname belgesi

 

3.2 Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

3.3. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafında imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

3.4 İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İŞVEREN'i bilgilendirecektir.

3.5 Sözleşme kapsamında işe alınan personellerin kıdem tazminatı yıllık izin bedeli   İSTEKLİ'ye ödenmeyecek, bu bedeller İŞVEREN uhdesinde saklı tutulacak, personellerin kıdem tazminatını hak eder şekilde iş akitlerinin fesh olması halinde İŞVEREN tarafından personele ödenecektir. Ödemenin yapılabilmesi için İSTEKLİ'nin personelin iş akdinin feshi hakkındaki tüm belgeleri İŞVEREN'e verdikten sonra, fatura mukabilinde personel ödenmek üzere İSTEKLİ'ye ödenecektir. Yıllık izin hakkını kullanan personelin yerine görevlendirirlecek ek personel ücreti İSTEKLİ tarafından İŞVEREN'e fatura mukabili ibraz edilecektir.

 

4. Teklif Veremeyecek Olanlar

 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 

4.1. İŞVEREN Yönetim Kurulu'nda ve Denetim Kurulu'nda görev alan üyeler, İŞVEREN     personeli,

 

4.2. İŞVEREN ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

 

4.3. Bu fıkranın (1) ve (2) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

 

4.4. Bu fıkranın (1) ve (2) ve (3) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

 

4.5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

4.6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

5. İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 

5.1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

5.2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

5.3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

6. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Firma Seçim Kriterleri

 

6.1. Teklifler, İŞVEREN Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir

Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

6.2  Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

6.3  Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

6.4  İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İŞVEREN' den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

7. İhaleden Vazgeçme

 

7.1. İŞVEREN gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama, ihaleden vazgeçme ve ihale sonuçlansa dahi ihale alıcısı ile sözleşme yapmaktan vazgeçme hakkına sahiptir.

7.2. İSTEKLİ'ler, İŞVEREN' in herhangi bir nedenle yukarıda yazılı haklarından birisini kullanması halinde İŞVEREN' den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını, ihaleye katılmanın veya ihaleyi almanın kendileri açısısndan kazanılmış hak yaratmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

8. Kullanılacak Malzeme

 

8.1.      HİZMET'te kullanılacak ve İSTEKLİ tarafından sağlanacak tüm MALZEME birinci sınıf/kalite, Sağlık Bakanlığı onaylı, en az TSE standartlarında ve İŞVEREN'in onaylayacağı ürünler olacaktır.

8.2.      HİZMET için İŞYERİ' nde gerekli olacak kullanma suyu, elektrik ve doğalgazın sağlanması İŞVEREN'in sorumluluğunda olup diğer malzemelerin tedariki İSTEKLİ sorumluluğunda olacaktır.

 

9. Kullanılacak ekipman ve mahaller

 

İSTEKLİ, İŞVEREN' e ait EKİPMAN' ı İŞVEREN ile arasında yapılacak anlaşma ile üzerine alacak ve sözleşme tarihi bitiminde İŞVEREN'e eksiksiz ve hasarsız teslim edecektir. Eksik ve hasarlı teslim edilen malzemelere ait zarar, varsa İSTEKLİ' nin teminatından doğrudan giderilir, teminatın bulunmaması ve/veya yeterli gelmemesi durumunda zarar İSTEKLİ tarafından derhal tazmin edilir.

 

9.1. Gündüz Hizmetleri

 

Tuvaletler gün içinde dezenfekte özelliği olan temizlik malzemeleri ile mesai saatleri içerisinde (09:00-12:30/13:00-17:30) 1 saatlik periyotlarda temizlenecek Ayrıca bu hizmet esnasında kağıt, sabun, kağıt havlu ikmali İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. (Kontrol çizelgeleri muhafaza kabı İSTEKLİ tarafından WC kapı arkasına asılacaktır.)

 

Binaların giriş holleri, merdivenleri ıslak temizlenecek, korkulukların nemli bezle tozları alınacak, kat sahanlıkları, dahili merdivenleri ve sert zemin kaplamaları uygun moblarla temizlenecektir. Gerektiği zamanlarda (yağmurlu hava v.b.) ıslak temizliği yapılacaktır.

 

Ortak kullanım alanlarında (sigara içme alanı da dahil) bulunan kül tablaları boşaltılacak, silinecek, gerekiyorsa yıkanarak temizlenecektir. Çöp kovaları kontrol edilerek boşaltılacak, gerekenlere çöp torbası takılacaktır. Gün içinde aksamadan bu hizmet yerine getirilecektir.

 

Çöp kovaları boşaltılıp, silinerek veya yıkanarak temizlenecek, çıkan çöpler işletmenin gösterdiği mahale taşınacaktır. Çöp torbaları çöp kovalarına takılacaktır.

 

BİNA iç kapılarındaki parmak izi cihazları günde 4 (dört) kez temizlenecektir.

 

İÇ MEKAN sert zeminlerin (granit zeminler) ıslak temizliği gerektiği zamanlarda süpürme mobları ve otomat temizlik makinası kullanılarak yapılacaktır. Ayda 1 defa mahsus olmak üzere sert zeminlerin (granit zeminler) parlatma ve cilalama işlemi otomat temizlik makinası kullanılarak İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. Makinenin giremediği bölümlerde ufak zemin yıkama makinelerı ve ıslak-kuru vakum makinelerı kullanılacaktır. Raf altları, girintili köşeler, merdivenler paspas makineleri ile silinerek temizlenecektir. PVC zeminler günlük süpürülüp silinecek, halılar akşamları elektrik süpürgesi ile temizlenecek. BİNA'daki tüm ofis halıları her Pazartesi-Perşembe-Cumartesi günleri elektrik süpürgesi ile temizlenecektir.

 

Asansörler içli dışlı silinerek devamlı temiz ve bakımlı olmaları sağlanacaktır.

 

VIP Restaurant'ın her gün tüm temizliği yapılarak kontrolleri sağlanacaktır.

 

DIŞ MEKAN alanları gün içinde dolaşılacak, kontrol altında tutulacak ve temiz olmaları sağlanacaktır.

 

İŞVEREN' in toplantı organizasyonları, TESİS'e gelen muhtelif eşyalar ve/veya ofis değişiklikleri, taşımaları ve düzenlemeleri nedeniyle, konferans salonu, toplantı salonları, toplantı odalarında, ofislerde, depolarda, ortak alanlarda mevcut masa, sandalye, platform gibi ekipmanların bina içinde yer değiştirilmesi, taşınması ve vestiyerde eleman bulundurulması HİZMET kapsamı içindedir. İSTEKLİ bu işler için herhangi bir ekstra ücret talebinde bulunamaz, İŞVEREN'in talebi halinde bu hizmetleri vermek zorundadır. Bu hizmetler gündüz, gece ve hafta sonu da verilecektir.

 

9.2. Akşam Hizmetleri

 

Gün içinde temizlenen tuvaletlerin çöpleri alınacak, çöp kovalarına poşet torbalar takılacaktır. Lavabolarda, pisuvarlarda klozet ve kapaklarında oluşan kir ve lekeler temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Armatür, ayna, kapı, kapı kolu, tuvalet kağıdı ve el havlusu taşıyıcıları gerekli asit içermeyen ve hijyenik ürünlerle silinerek temizlenecektir.

 

Gün içinde bakımı yapılan giriş holleri ve kat ara sahanlıklarındaki sert kaplamaların ıslak temizliği yapılacaktır. Merdivenler paspas kullanılarak temizlik malzemeleri yardımı ile silinerek temizlenecektir.

 

Çöp kovaları boşaltılıp, silinerek veya yıkanarak temizlenecek, çıkan çöpler İŞVEREN'in gösterdiği mahale taşınacaktır. İSTEKLİ' nin vereceği çöp torbaları çöp kovalarına takılacaktır.

 

Ofislerde bulunan eşyaların tozları, uygun temizlik malzemeleri kullanılarak temizlenecektir.

 

Halı zeminler sanayi tipi makinalarla vakumlanarak temizlenecektir.

 

Güvenlik bölümü camları, çerçeveleri, banko üstü, yan duvarları ve zemini gerekli ekipmanlar kullanılarak temizlenecektir. (Tesis Giriş Binası)

 

Kapı önü paspasları vakum makinaları yardımı ile temizlenecektir.

 

9.3. Haftasonu Temizlik hizmetleri ( Cumartesi )

 

Tuvalet sert kaplama zeminleri her hafta sonu ıslak olarak temizlenecektir. Fayans duvarlar temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

 

Gündüz ve akşam temizlenemeyen, tüm kapılar ve dolap kapıları silinecek, üstlerinin tozları alınacaktır. Duvar köşelerinde oluşabilecek örümcek ağları temizlenecek, oluşması önlenecektir.

 

Radyatör, raf, açık dolap rafları gibi yerler tozları alınarak temizlenecektir.

 

Her ay arşiv rafları ve depo dolapları görevli nezaretinde tozları alınarak temizlenecek, zemin kaplamaları cinsine göre elektrikli süpürge veya paspas makineleri kullanılarak temizlenecektir.

 

Oturma elemanlarının ayakları nemli silinerek temizlenecektir. Kumaş kaplamalar vakumlanarak, diğer kaplama türleri nemli silinerek temizlenecektir. Dikey mobilyalar silinerek temizlenecektir.

Kapı önü paspasları 15 günde bir yıkanarak temizlenecek ve kurutulacaktır.

 

Açıktaki jaluziler ve stor gibi hareketli perdeler ayda bir kez tozları alınarak temizlenecektir.

 

Tüm çöp kovaları yıkanarak temizlenecektir.

 

Kış aylarında tesis yollarının karla kaplanması halinde temizlenecek, tuz dökülecek (tuzu İŞVEREN verecektir) ve yoları kullanılır hale getirilecektir. Keza bu işlemler aşırı yağmur yağması halinde su birikimleri temizlenecektir.

 

CAMLARIN TEMİZLİĞİ

 

BİNA'nın dış cephe temizliği (camlar ve dış yüzeyler) yılda en az 2 (iki) tam tur temizlenecektir.

 

BİNA'nın VIP ve Personel giriş cam kapıları, hareketli ara kapı camları, cam bölmeler ile çerçeveleri, sundurma camları, sigara içme alanı camları ve WC aynaları gün içinde silinerek temizlenecektir.

 

BİNA'ların dış cephe camları, çerçeveleri ve dış cephe kaplamaları uygun bölümlerde gün içinde cam silme ekipleri tarafından içli dışlı silinerek temizlenecektir. Gün içinde yapılamayan bölümler, akşam mesai saatinden sonra ve/veya hafta sonları temizlenecektir.

 

BİNA giriş cam kapıları, hareketli ara kapı camları ve çerçeveleri silinerek bir ertesi gün sabahında temiz olmaları sağlanacaktır.

 

10. Atıkların Uzaklaştırılması

 

TESİS'te ortaya çıkan atıklar sızmayacak, kokmayacak ve akmayacak şekilde İŞVEREN'in belirlediği bir alanda tecrit edilerek İSTEKLİ tarafından belediye çöp arabalarının almasını sağlayacak tesis dahilindeki bir yere ulaştırılacaktır.

 

11. Taşıma Hizmetleri

 

İŞVEREN' in işbu hizmetin kapsamında olmak üzere kendi faaliyetleri ile ilgili her türlü taşıma, salon düzenleme, organizasyon hazırlık çalışmaları kapsamında yapılacak revizyon çalışmalarıdır.

 

12. Bayram ve Özel günler

 

İSTEKLİ, hafta tatili, resmi tatil günleri ve dini bayramların son gününde temizlik işçisi bulundurmakla yükümlüdür. Dini ve resmi bayramların son günü yapılan çalışmalar için İŞVEREN, İSTEKLİ'ye fazla mesai ücreti ödeyecektir. Fazla mesai ile ilgili çalışılan gün, çalışan ve çalışılan saat sayıları vb. gibi bilgiler İŞVEREN'e bildirilecek ve İŞVEREN'in kontrol ve kabulü sonrasında fatura kesilecektir.

 

13. Personel

 

13.1. İSTEKLİ tarafından projede çalıştırılacak 1 proje sorumlusu + 2 cam temizlik görevlisi (ehliyetli ve sertifikalı) ve 18 temizlik işçisi olmak üzere toplam 21 personel ile HİZMET'i aksatmayacak şekilde hizmet verilecektir. İSTEKLİ çalıştıracağı Personellerin göreve başlamadan önce; özlük bilgileri, görevlerine ait detaylı bilgiler (Eleman isimleri, referansları ve organizasyonu) ve raporlar İŞVEREN onayına sunacak ve İŞVEREN yazılı onayı alınmadan çalıştırılacak temizlik işçisi göreve başlayamayacaktır.

 

13.2. HİZMET içeriğindeki değişiklik v.b. sebepler ile bu sayının değiştirilebilmesi karşılıklı yazılı mutabakat ile gerçekleşebilir.

 

13.3. İSTEKLİ, organizasyonundaki işletme sorumlusunu İŞVEREN'e önceden haber vermeksizin ve yazılı onay alınmaksızın kesinlikle değiştirmeyecektir. Ayrıca İŞVEREN'in istemediği personel en geç 72 saat içinde değiştirilecektir.

 

13.4.İSTEKLİ kendi personelini takip edecek, hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak 1 Temizlik İşletme sorumlusu eleman ve bu kişi her hakkıyla İSTEKLİ'yi temsil edecek, İŞVEREN'in HİZMET'e yönelik şikayetleriyle bizzat ilgilenecektir. Ayrıca İŞVEREN de bu konuda bir işletme sorumlusu ismi belirleyerek İSTEKLİ'ye bildirecektir. İSTEKLİ'nin Temizlik İşletme Sorumlusu'na yapılacak tüm sözlü ve yazılı bildirimler, İSTEKLİ'ye yapılmış olarak kabul edilir. İSTEKLİ bu konuda İşletme Sorumlusu' na gerekli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür.

 

13.5. İSTEKLİ, çalıştırdığı elemanlara ait nüfüs cüzdanı, ikamet, sağlık raporu, öğrenim bilgilerini ve savcılıktan alınmış sabıka kaydını İŞVEREN'e elemanlar çalışmaya başlatılmadan önce verecektir.

 

13.6. Görevlendirilecek elemanların kılık ve kıyafetleri 2 adet yazlık, 1 adet kışlık olarak İSTEKLİ tarafından sağlanacak, ancak renk, seçim ve biçimi İSTEKLİ'nin teklifi ve İŞVEREN'in onayı ile belirlenecektir. Elemanların kıyafetleri her zaman için işyeri ciddiyetine uygun, temiz ve bakımlı olacaktır.

 

13.7. HİZMET esnasında İŞVEREN'in işyeri kurallarına uyulacak, çalışan elemanlar iş eldiveni ve özel ayakkabı giyeceklerdir. İSTEKLİ, TESİS'te çalıştırdığı personellerine  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İSG eğitimlerini verdiğini ve gelecek dönemde de vereceğini,  ayrıca 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.Çalışan elemanlar her zaman temiz ve ütülü üniforma giyecekler, el, yüz, tırnak ve vücut temizlikleri en iyi şekilde olacak, erkek elemanlar her gün sakal ve bıyık traşı olacaklardır.

 

13.8. İSTEKLİ'nin projede görevlendireceği en az 2 dış cephe ve cam temizleme görevlisinin Dış Cephe Ünitesi asansörünü kullanma sertifikaları ve alanında uzman olması zorunludur. 

 

13.9. İSTEKLİ'nin projede görevlendirdiği personelinin İŞVEREN tarafından görevine son verilmesinin istenmesi veya İSTEKLİ tarafından görevine son verilmesi halinde, personelin tazminat ve diğer yasal hakları İSTEKLİ tarafından ödenerek İŞVEREN'e fatura edilecektir.

 

14. Denetim

 

14.1. Verilen HİZMET her aşamasında yetkili İŞVEREN elemanları veya bağımsı kuruluşlar tarafından sürekli olarak kontrol edilebilecek ve her iki tarafa da yazılı olarak rapor edilebilecektir.

14.2. İSTEKLİ her ayın başında kesmiş olduğu faturayla birlikte görevlendirdiği tüm personelin SGK belge ve bordrolarını İŞVEREN'e ibraz etmek zorundadır.

14.3. İSTEKLİ proje sözleşmesine müteakiben SGK işlemlerini takip etmek için SGK' dan aldığı internet şifresini ve kullanıcı kod/ad İŞVEREN' e vermek zorundadır.

14.4. İSTEKLİ projede görevlendirdiği personel için ücretlendirme uygulamasını en az Asgari ücret + yemek parası + yol parası ( aylık mavi kart bedeli ) + AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) olarak uygulamak zorundadır. 

14.5. İSTEKLİ Projede çalıştırdığı personelin SGK primlerini aylık almış olduğu Brüt maaş üzerinden hesaplayıp her ay SGK' ya prim düzenli şekilde ve zamanında ödemelerini yapmayı taahhüt eder.

14.6. Şartnamede aktarılan temizlik, analiz, personel organizasyonu, temiz kâğıtları ve muayene kâğıtları benzeri her türlü evrak sözleşmenin yürürlüğe girmesinde ilk olmak üzere 6 ayda bir İŞVEREN'e teslim edilecektir.

 

15. Ekstra Hizmetler 

 

15.1. İSTEKLİ işbu şartname konusu hizmetleri şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştırmak suretiyle yerine getirecektir. İSTEKLİ, şartname konusu hizmetlerin yerine getirilmesinde Şartname' de belirtilen sayıda personel çalıştırılmasına rağmen yapılacak her türlü iş ile ilgili İŞVEREN'in onayı ile yapılacak fazla mesailerde, fazla mesai yaptırdığı personele her personel için ödediği aylık ücret üzerinden İŞ KANUNUNA göre fazla mesai çalışma ücretini hesaplayarak işçinin bordrosuna yansıtacak ve ilgili tutarı İŞVEREN'e aynı bedel üzerinden EK HİZMET FATURASI ile fatura edecektir. İSTEKLİ' nin Şartname konusu hizmetlerin yerine getirilmesinde işbu şartnamede belirtilen personel sayısından az sayıda eksik personel çalıştırılması nedeniyle oluşan fazla mesai ücreti İŞVEREN' e fatura edilmeyecektir. Mesai saatleri içerisinde gerçekleşen Su borusu patlaması, kanalizasyon taşması inşaat tadilat sonrası temizlik, taşıma hizmetleri v.b. işler mevcut ekibin kapasitesi dâhilin de yapılacaktır. Mesai saatleri dışında ise personele mesai yaptırılacak ve yukarıda belirtildiği gibi personel bordrosunda gösterilip İŞVEREN' e EK HİZMET FATURASI ile fatura edilecektir.

15.2. İSTEKLİ sözleşme aşamasında, işin hangi saatler içerisinde hangi personel ile hangi mahallerde yapılacağıyla ilgili işbu Teknik Şartname'de belirtilen hizmetleri karşılayacak şekilde bir iş planı hazırlayacak ve İŞVEREN' nin onayına sunacaktır.

15.3. Dış Ticaret Kompleksi dışında (TESİS dışında) yaptırılacak muhtelif taşıma hizmetleri, mesai saatleri içerisinde ise TESİS'te çalışan personel dışında personelce İSTEKLİ tarafından yaptırılacaktır. Ancak bu durumda işin bedeli tarafların karşılıklı anlaşmaları suretiyle belirlenecektir.

15.4. HİZMET ile ilgili her türlü ek talep, yapılacak protokoller ile eklenebilecektir.

15.5. İSTEKLİ, işin yapılması sırasında çalıştırdığı personelinin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve ilgili mevzuattan doğan tüm işçilik alacak, hak ve yükümlülüklerinden sorumludur. Bu nedenle İŞVEREN' in herhangi bir ödeme yapmak durumda kalması halinde, bu bedel İSTEKLİ' ye rücu edilecek ve/veya vermiş olduğu yıllık bedel üzerinden % 10' luk kesin/kati teminat bozdurulup uğranılan zarar buradan tanzim edilecektir.

15.6. İSTEKLİ, işin yapılması sırasında iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbiri almak ve uygulamakla yükümlüdür. İşin yapılması sırasında İSTEKLİ personelinin uğrayacağı iş kazaları ve benzeri kazalar nedeniyle doğacak tazminat taleplerinden tümüyle İSTEKLİ sorumludur.

15.7. İSTEKLİ personelinin görevini ifa sırasında kendisine, İŞVEREN çalışanlarına, 3. şahıslara veya Binaya verdiği tüm zarar ve ziyanlardan doğan hukuki ve cezai sorumluluk İSTEKLİ' ye ait olacaktır.

15.8. İSTEKLİ' nin sorumluluğunda olan zarar kalemlerinin İŞVEREN tarafından karşılanması durumunda ilgili zarar İSTEKLİ' nin vermiş olduğu teminattan doğrudan tahsil edilir. Teminatın yeterli gelmemesi ve/veya bulunmaması durumunda zarar İSTEKLİ tarafından derhal İŞVEREN' e ödenecektir.

 

16. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Şartname'den kaynaklanan veya bu Şartname ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

 

17. Teminat

 

İSTEKLİ, anlaşma sonucu yapılacak Sözleşme'nin imzalanmasıyla birlikte verilecek fiyat teklifi üzerinden yıllık cironun %10' u tutarındaki kat' i ve süresiz banka teminat mektubunu teminat olarak İŞVEREN' e verecektir.

 

18. Taahhütname

 

18.1.    İSTEKLİ Teknik ve Teklif şartnamesini kabul ettiğine dair İSTEKLİ'nin antetli kağıdına ıslak kaşe, onaylı ve imzalı belgeyi teklif mektubu ile birlikte ibraz etmek zorundadır.

18.2.    İSTEKLİ Teknik ve Teklif Şartname'de yer alan maddeleri ihlal ettiği taktirde İŞVEREN' in 1 (bir) aylık fatura tutarı üzerinden uygulayacağı % 10'luk cezai bedel kesintisini  kabul ve taahhüt eder.

 

19. Hizmet Süresi

 

Kabul edilecek olan teklifin sahibi İSTEKLİ ile 1 (bir) yıllık süre boyunca yürürlükte kalacak olan bir sözleşme imzalanacaktır. İŞVEREN'in verilen hizmetten memnun kalması ve İSTEKLİ'nin de sürenin uzatılmasını talep etmesi halinde Tarafların karşılıklı mütabakatı ile sözleşme mutabık kalınan şartlarla artı (+) 1 (bir) yıl süre için uzatılabilecektir.