Deri ve Deri Mamulleri Sektörü Tanıtım Filmleri Çekimi

İDMİB BÜNYESİNDEKİ DERİ KONFEKSİYON, AYAKKABI, SARACİYE VE TABAKHANE SEKTÖRLERİNE YÖNELİK HAZIRLANACAK TANITIM FİLMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1. İŞİN TANIMI 

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Saraciye Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler Ur-Ge Projesi (17.UR-GE.011), Deri Konfeksiyon Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler Ur-Ge Projesi (17.UR-GE.012), Ayakkabı Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler Ur-Ge Projesi (17.UR-GE.014) projeleri hayata geçirilmiştir.

Ur-Ge Projeleri kapsamında hedeflenen faaliyet programları çerçevesinde, Programları Yürütme Makamı sıfatıyla temsil eden İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile sektörün alt bileşenleri olan deri konfeksiyon, ayakkabı, saraciye ve tabakhane sektörleri ve tüm sektörü içeren İDMİB tanıtım filmi, bu çekimlerin sosyal medya, fuarlar, ticaret ve alım heyetleri, sektör temsilcilerinin yapacağı sunumlar, katılacakları her türlü programda ve İDMİB tarafından belirlenebilecek her türlü mekan ve platformda kullanmak üzere çekilecek filmlerin mevcut kısa filmlere montajı, fotoğraf çekimi işidir.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği (İDMİB), 2.000'in üzerinde üyesiyle Türkiye'de deri ve deri mamulleri ihracatçısı firmaların öncü temsil kuruluşudur. Deri konfeksiyon, Ayakkabı, Saraciye, Tabakhane ve diğer her çeşit deri ürününün üretimini ve ihracatını yapmakta olan İDMİB üyeleri Türkiye'nin yaklaşık 1,4 milyar dolar olan toplam deri ihracatının %70'ini gerçekleştirerek Türk deri üretici ve ihracatçısının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. İDMİB, deri ve deri mamulleri endüstrisinin menfaatleri doğrultusunda üyelerini temsil etmek ve Türk deri ihracatının sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek vizyonuna sahiptir. Bu çerçevede, İDMİB gerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerek kamu kurumları düzeyinde Türk deri ve deri mamulleri sanayisinin ortak menfaatlerini koruma amacıyla çalışmaktadır. İDMİB ayrıca hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri düzenlemekte ve ihracatın arttırılması için alternatif pazar oluşturmak amacıyla ilgili pazarlara ilişkin farklı projeler yürütmektedir. Bu projelerden birisi de 'Türk Derisi ve mamullerinin' uluslararası platformda tanıtılması, hedef pazarlarda 'Türk Derisi ve mamullerinin' farkındalığının oluşturulmasıdır. Bu amaçla Deri konfeksiyon, Ayakkabı, Saraciye ve Tabakhane sektörleri ve İDMİB'i tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları teşvik etmek için farklı yararlanıcı gruplarına seslenen bir tanıtım çalışması yapılacaktır.

 

2. KULLANILAN TERİMLER VE KISALTMALAR:

Bu şartnamenin uygulanmasında;

Birlik               : İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) / İhaleyi yapan kurum

İstekli              : İhaleye teklif veren tedarikçi / hizmet sunucusu    

Yüklenici        : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli  

 

3. TARİH VE ÇEKİM YERİ:

3.1 Söz konusu şartnamedeki işler 19 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlanacak ve teklifler Birlik'e kapalı teklif usulü sunulacaktır. İDMİB Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak çekimlerin tarihine göre bu süre ötelenebilir.

a) Tekliflerin sunulacağı yer: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B blok Kat:5 Çobançeşme-İstanbul

b) Son teklif verme tarihi: 19.01.2018

c) Son teklif verme saati: 17:00

d) Tanıtım filmlerinin son teslim tarihi: 30/04/2018

3.2 Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanabilecek olan olası gecikmelerden Birlik sorumlu tutulamaz.

3.3 İşbu şartnamenin film çekimine ilişkin kısmı İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

 

4. TEKLİF VEREMEYECEK KİMSELER

4.1 Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli.

b) Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

4.2 Bu yasaklara rağmen satın almaya katılan istekliler satın alma dışı bırakılır. Ayrıca, bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, satın alma iptal edilir.

 

5. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Birlik'ten isteyemez.

 

6.  ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

6.1 Teklif istendikten sonra şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Birlik tarafından tespit edilmesi veya Birlik'e yazılı olarak bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir.

6.2 Şartnamede değişiklik yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde Birlik, satın alma tarihini erteleyebilir. Erteleme süresince, yeni teklif istenmesi ya da mevcut tekliflerin revize edilmesi mümkündür.

 

7. SATIN ALMANIN İPTAL EDİLMESİ

7.1 Birlik tarafından gerekli görülen veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma iptal edilebilir. Bu halde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır.

7.2 Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

8. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1 İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. İstenen belge ve ek bilgilere teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektubunda, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Fiyat Teklifi ve işbu şartname, teklif veren şirketin temsil ve ilzama yetkilisi tarafından imzalanmalıdır ve kaşelenmelidir. Bu kapsamda, teklifte;

a) İşbu şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi, tüzel kişilik adına teklif verilmesi halinde şirketi temsil ve ilzama yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli İmza Sirküleri bulunması,

f) Kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına dair yazılı beyanının bulunması,

e) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve / veya Sanayi odası veya meslek odası belgesi ile vergi levhasının birer örneği, gereklidir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp, zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanmalıdır.

Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak sunulacak ve ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.

8.2 Şartnamenin konusu olan tanıtım filmleri sinema, sosyal medya ve TV formatlarına uygun, Birliğin ihtiyaç duyabileceği her türlü mekan ve platformda kullanılabileceği özgün hikayeli, 3-3,5 dakika arası 5 adet kısa film şeklinde hazırlanacaktır. Ayrıca söz konusu beş filmin 1 dakikalık kısa versiyonları da hazırlanacaktır. Çekimler İDMİB tarafından belirlenecek komite onayına istinaden başlatılacaktır.

8.3 İstekli gerçekleştirilecek tanıtım filmi stratejisinin geliştirilmesi, tanıtım filmi konseptlerinin oluşturulması ve bütçelendirilmesinden sorumludur. Film senaryoları, daha önce sinema filmi / tanıtım filmi / belgesel filmi senaryoları yazmış ve senaryoları en az iki somut projede uygulanmış profesyonel senarist/ekip tarafından yazılacaktır. Yazılan senaryolar ışığında yüklenici tarafından Birlik ve alt sektörleri hakkında saha araştırması yapılarak, gerekli bilgiler yetkililerden toplanacak, çekim öncesi diğer hazırlıklar tamamlanacaktır.

8.4 Senaryo ve çekim yerleri Birlik onayıyla belirlenecektir. Birlik senaryoda ve çekim yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8.5 Yönetmen (sinema filmi / tanıtım filmi / reklam filmi / belgesel filmi türlerinden ayrı ayrı veya toplamda en az 2 adet film yönetmenliği yapmış), görüntü yönetmeni (sinema filmi / tanıtım filmi / reklam filmi / belgesel filmi türlerinden ayrı ayrı veya toplamda en az 2 adet film yönetmenliği yapmış), focus puller, flycam ve operatörü, ışık şefi, set amiri ve sanat yönetmeni bulunmak koşuluyla bir çekim ekibi oluşturulacaktır. Sunulacak teklifte ilgili kişilerin özgeçmişleri örnek çalışmaları ile birlikte sunulmalıdır.

8.6 Filmler halihazırda en yüksek görsel çözünürlük ve ses formatına uygun olarak hazırlanacak ve sinema, sosyal medya ve TV formatlarına uygun, Birliğin ihtiyaç duyabileceği her türlü mekan ve platformda gösterilebilir nitelikte olacaktır.

8.7 Filmler, online kurguları, ses ve renk tasarımları ile miksajı yapılarak teslim edilecektir.

8.8 Filmlerin anlatımını güçlendirmek için reklam ve sinema filmlerinde seslendirme yapmış, profesyonel kalitede üst ses (voice over) kullanılacaktır. Çekimlerde 'İstekli' tarafından geliştirilecek olan metin 'Birlik' uygun görüşü alınması durumunda dış ses kullanılacaksa Birliğin belirleyeceği 3 dil alternatifiyle üretilecektir. Altyazı uyarlanabilir şekilde yapılacak tanıtım filmlerinde Birlik'in uygun görüşü ile diğer diller için altyazı kullanılabilir.  Filmde kullanılacak dış ses veya dublaj varsa (Türkçe, İngilizce veya farklı dillerde) hepsinin kullanım süresi sınırsız olarak teliflendirilmelidir.

8.9 Filmlerde özgün bestelenmiş veya telifli müzik kullanılacaktır. Özgün bestelerin de teliflerinin sınırsız süreli olarak alınması ve Birliğe devredilmesi şarttır. Eğer hazır müzik kullanılacaksa bunun kullanım süreside sınırsız olması gerekmektedir. Aksi durumda oluşabilecek zarardan yüklenici sorumludur. Filmlerde kullanılacak ses Dolby Digital formatından daha düşük bir formatta olamaz.

8.10 Çekimler en az Full HD çözünürlükte kameralar, dar ve geniş açı lensler ile gerçekleştirilecektir. Çekimlerde cast oynatılacaksa, oynayan castlardan haklarını sınırsız süreli olarak Birliğe devrettiğine dair yazı alması İstekli'nin sorumluğu altındadır. Ayrıca, gözükecek fabrika personelinin elinden yine haklarını sınırsız süreli olarak Birliğe devrettiğine dair yazı alınması gerekmektedir.       

8.11 Oluşturulacak film asılları (masterları ve ham halleriyle birlikte); 4K ve H264 formatında düzenlenerek Birliğe teslim edilecektir. Çekim SD ve CF kartlara yapılarak, dijital ortama aktarılacaktır. Çekim yapılacak kişilerin en az 4288 * 2848 boyutlarında fotoğrafları çekilecektir.

8.12 Filmin çekimi sırasında hava şartları dahil olmak üzere filmin üstelenecek firma tarafından sigortalanması gerekmektedir.

8.13 Montajda yer yer çok katmanlı görüntülerle zenginleştirmeler yapılabilecektir.  Ayrıca film üzerinde gerekli yerlerde ses ve görüntü efektleri kullanılacak, bilgi içeren 2 boyutlu grafik animasyonlara yer verilecektir.

8.14 Çekim sonrası görüntüler hem film içinde hem de münferiden Birliğin uygun gördüğü yerlerde kullanılmak üzere 2 film halinde Birliğe teslim edilecektir. (1. Film : Sektörel ve İDMİB Tanıtım Filmleri, 2. Ham Data)

8.15 Çekimi yapılan kişinin görüntüleri temizlenerek başı ve sonuna İDMİB, Ekonomi Bakanlığı ve Turkiye logosu gelecek şekilde montajlanarak digital ortamda ve filmlerin ham ve montajlı halini içeren harici hard disk (USB 3.0) içerisinde teslim edilecektir.

8.16 Video çekimi teslim edilmeden önce Birlik onayına sunulacak, istenilen yerlerde düzeltme ve değişiklik yapılacaktır.

8.17 Hazırlanacak video çekimi, Bluray, DVD, Full HD formatlarında teslim edilecektir.

8.18 Tüm tanıtıcı materyallerde 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen logoların (Türkiye Markası Logosu, Ekonomi Bakanlığı ve UR-GE logoları) istenilen sıra ve büyüklükte kullanılması gerekmektedir.

8.19 Tüm kayıtların ham halleri Birliğe teslim edilecektir. Hazırlanacak tanıtım filmlerinin tüm hakları Birliğe verilecektir. Birlik bu noktada ortaya konulan ürünlerde kullanılacak yer ve süre noktasında tek söz sahibidir. Herhangi bir itilaf ya da şartnamenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları iyi niyet esasına uygun olarak karşılıklı görüşmelerle halledemez ise uyuşmazlıkların halli noktasında İstanbul (Merkez) Mahkemesi ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt edilmelidir.