Beceri Yarışması Sosyal Medya Yönetimi Hizmet Alımı

 

BECERİ YARIŞMASI SOSYAL MEDYAYÖNETİMİ HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

GENEL

İşbu şartnamenin kapsamı, yaklaşık 80 liseden toplam 240 öğrencinin katılımıyla 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan “Moda Tasarım Teknolojisi Beceri Yarışması'nın Sosyal Medya Yönetimi hizmetinin satın alınmasını kapsamaktadır.

İDARE: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

 

 1. Yarışmaya ait sosyal medya tanıtım planın yarışma öncesi 3 aylık ve yarışma sonrası 1 aylık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanarak teklif ekinde iletilmelidir.
 2. Sosyal medya sponsorlu reklamları için ayrılan yaklaşık 60.000 TL'lik bütçe çerçevesinde sponsorlu reklam planının hazırlanarak teklif ekinde iletilmelidir.
 3. Bir önceki yıl yapılan yarışmaya ait videolardan da istifade ederek yarışmanın güncel dönemi için belirlenen konsept çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Sektör İleri Gelenleri ile Röportaj yapılarak 2 adet 3 dakikalık, 4 adet 1 dakikalık video hazırlanması.
 4. Sosyal medya yönelimlerini ve trendlerinin takibinin yapılarak Beceri Yarışması Sosyal Medya hesaplarının adaptasyon ve uyumunun sağlanması; (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube)
 5. Sosyal medya için tam zamanlı bir görevli atanmalı, yarışma esnasında da bu görevli tam zamanlı olarak alanda bulunmalıdır.
 6. Yarışma kapsamında yapılacak olan Başkan ve Yönetim Kurulu Röportajlarından, TV program videolarından ve basın haberlerinden içerik üretilmesi.
 7. Onaylanan sosyal medya tanıtım planı çerçevesinde tasarımlı görseller ve videoların hazırlanarak yarışmanın yürütme kurulundan her paylaşım öncesi onay alınması ve alınan onayın ardından paylaşımların yapılması.
 8. Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından katılım gerçekleştirilecek TV programı öncesi, tüm takipçilere duyuru yapılması.
 9. Yönetimi yapılan sayfalara gelen soru ve yorumların takibi, yanıtlanması ya da yetkili kişilere iletilmesi.
 10. Sosyal medya faaliyetleri kapsamında yapılan tüm işlerin raporlamasının haftalık/aylık olarak sunulması
 11. Yarışmaya ait sosyal medya hesaplarının daha aktif ve daha geniş kitleye ulaştırılması için planlanan çalışma şekli ve diğer alternatif yöntemlerin paylaşılması
 12. Belirlenen kullanıcı adı ve şifrelerin sosyal medya hizmeti veren ekip ile organizasyon çalışma kurulundaki yetkililer haricinde kimse ile paylaşılmaması; alınan hizmet sona erdiğinde çalışma ekibince var olan şifrelerin güvenlik amacıyla değiştirilmesi
 13. Yarışmaya katılacak tüm okul ve kurumlar ile yarışmayı düzenleyen, organize eden, katkı sağlayan kurum ve organizasyonların sosyal medya hesaplarının takip edilmesi
 14. Yarışma öncesi, esnası ve sonrasında bu hesapların yönetilmesi, post akışlarının planlanması
 15. Yarışma öncesinde tanıtım ve bilinirlik çalışmalarının sosyal medya üzerinden yönetilmesi
 16. Yarışma öncesinde yarışma için Facebook üzerinden 'etkinlik' açılması
 17. Yarışma esnasında fotoğraf ve video çekimleri, web sayfası/İnstagram/Facebook üzerinden canlı yayın yapılması
 18. Yarışma sonrasında yarışmanın Youtube hesabı üzerinden tüm çekilen eski ve yeni videoların paylaşılması.
 19. Yarışma öncesi, esnası ve sonrasında Instagram üzerinden yapılacak tüm postlarda ilgili, yetkili kişi ve kurumların tag'lenmesi, mention'lanması

TEKLİF HAZIRLAMA

 

 

Teklif İçeriği:

 • Kaşeli imzalı Ek1 formu.
 • Sosyal Medya Tanıtım Planı
 • Sosyal Medya Sponsorlu Reklam Planı
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.

 

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Teklifler 17/12/2019 tarihi en geç saat 16:00'a kadar e-posta yoluyla aşağıdaki mail adresine iletilmelidir.
 3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 5. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

 

İlgili kişi: Rıdvan Zengin - ridvan.zengin@itkib.org.tr – 0212 454 03 47

                Müge Kunt Akaner- muge.kunt@itkib.org.tr0212 454 01 92

 

GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İHKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6. Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İHKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İHKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

7. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

 1.  İHKİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İHKİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Veren, İHKİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İHKİB'e ödemekle yükümlüdür.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİ'ler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktı.

 

Ek1

 

 

BECERİ YARIŞMASI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ TEKLİF FORMU

SOSYAL MEDYA YÖNETİM BEDELİ (4 AY)

 

 

VİDEO ÇEKİM BEDELİ (6 ADET)

 

SPONSORLU REKLAM İÇİN AYRILAN 60.000 TL'LİK BÜTÇENİN YÖNETİM BEDELİ