İSTANBUL HAZIR GİYİM ve KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  GRAFİK - AJANS HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin grafik – ajans işleri için gereken danışmanlık hizmetlerini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.  

İDARE    : İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

İŞİN KAPSAMI:

2021 yılı süresince İHKİB'in grafik-ajans işleri için verilecek hizmetler.

 

 

Aşağıda detaylı bir biçimde şubeler bazında yapılacak çalışmalar belirtilmiştir.

 

 

Eğitim Vakfı

 

 • Günlük seminerlerin duyurularının hazırlanması
 • Beceri yarışması  & İHKİB mezuniyet töreninin görsel tasarımlarının hazırlanması
 • Günün ihtiyaçlara göre gerçekleşen eğitimlerin duyurularının tasarlanması
 • Olası etkinlikler için hazırlanacak her türlü görsel tasarımların hazırlanması
 • Trend seminerleri için görseller hazırlanması
 • Flama broşür tasarlama hizmeti alınması

 

 

Fuarlar Şube

 

 • Fuarların tasarım çalışmaları
 • Alım Heyetlerinin grafik tasarım çalışmaları
 • Ticaret Heyetlerinin tasarım çalışmaları
 • Ticaret heyetleri, sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar grafik tasarım çalışmaları
 • Şube içinde yapılacak olan ve fuarlar şubesi ile alakalı bütün işlerin tasarım çalışmaları ( şube içinde yapılan takvim vb çalışmalar)

AB Projeler Şubesi

 • Genel URGE tanıtım materyalleri (firma/küme profil kartları, proje/etkinlik duyuru görselleri vb.)
 • URGE Projeleri Eğitim Programları için Roll-Up, Vinyl vb. görünürlük materyalleri tasarımı
 • URGE Projeleri Yurtdışı Programları için firma profil defterleri, Roll-up, Vinyl, Davetiye vb. görünürlük materyalleri tasarımı
 • AB / IPA Projesi tanıtım broşürleri ve vinyl tasarımları

 

AR-GE Şube

 • TTM'lerin grafik tasarım çalışmaları ( katalog, afiş vb.)
 • Sektörlerle ilgili toplantılar ile ilgili branding çalışmaları
 • Web sayfaları, mobil aplikasyon, sosyal medya için görsel tasarım çalışmaları
 • Çalıştay, konferans vb.  etkinlikler için grafik tasarım çalışmaları
 • Haber çalışması ya da dijital içerik gibi uluslararası tanıtım amaçlı materyallerde tasarım desteği verilmesi

 

Etkinlik Şube

 

 • İHKİB çatısı altında düzenlenecek tasarım yarışmalarında gerekli kreatif koordinasyon ve tasarım uygulama çalışmalarının yürütülmesi.
 • İHKİB Ödül Töreni tasarım çalışmaları
 • Koza 2021 Tasarım Yarışması kapsamındaki çalışmalar
 • IFW ve Tasarım Haftası kapsamındaki çalışmalar
 • Marmara Grubu Vakfı Defilesi tasarım çalışmaları

 

 

GENEL ŞARTLAR:

Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak aylık tasarım bedeli için sunulacaktır.

Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.

Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

 

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi: Müge KUNT AKANER- muge.kunt@itkib.org.tr – 0212 454 07 92

 

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6.  Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İHKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İHKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen “Grafik – ajans işleri ”  hizmeti için fiyatlandırma yaparak, aylık tasarım bedelini  Ek 1 teklif formuna yazmalı ve şartnamenin tüm sayfalarını kaşeleyip, imzalamalıdır, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte e posta yoluyla muge.kunt@itkib.org.tr adresine en geç 31.12.2020 tarihi saat 13:00 'e kadar, teklifini iletmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

Teklif İçeriği:

 • Ek 1 Fiyat Teklifi.
 • İş Örnekleri ve Referans Listesi.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır

EK 1 : TEKLİF FORMU

 

GRAFİK & AJANS İŞLERİ

AYLIK  TEKLİF + KDV

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   Firma kaşe & imza