Kişisel Verilerin Korunması Genel Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ   (“İTKİB”) tarafından hazırlanmıştır. İTKİB olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca , “Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197 Bahçelievler / İSTANBUL” adresinde mukim İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Veri Sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlkeler

KVK Kanunun 4. maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. İTKİB belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

İşlenen Kişisel Verileriniz

İTKİB tarafından aşağıdaki belirtilen amaçlar ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

Her bir faaliyet kapsamında işlenen veriler için ilgili faaliyetlere özel bir aydınlatma ayrıca sunulacaktır.

 

 • Çalışan Adayı Başvuruları
 • Çalışan Özlük İşlemleri
 • Memnuniyet Anketi Süreçleri
 • Envanter Çıkarım Süreçleri
 • Hizmet içi Eğitim Planlaması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi
 • Stajyer Alımı
 • Kullanıcı Hesap İşlemleri
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Seyahat Organizasyonları
 • Toplantı Faaliyetleri
 • Görevlendirme Süreçleri
 • Basınla İletişim Faaliyetleri
 • Satınalma Süreçleri
 • Tedarikçi Kayıt ve Ödeme İşlemleri
 • Ticaret ve Alım Heyetleri Buluşturma Faaliyetleri
 • Fuar Katılım Faaliyetleri
 • Yarışma Faaliyetleri
 • Yüz yüze ve Online Eğitim Faaliyetleri
 • Fuar Hizmeti Sunum Faaliyetleri
 • Sosyal Etkinlik ve Organizasyon Faaliyetleri
 • Trend Seminerleri, Moda Etkinlikleri
 • Burs Desteği Faaliyetleri
 • Hediye, Ödül Dağıtım Organizasyonları
 • İhracatçı Finansal İşlem Faaliyetleri
 • Görevlendirme Hak Ediş Ödeme İşlemleri
 • İhracatçı Birliği Üyelik Başvurularının Alınması ve Güncellenmesi
 • Ebirlik Kullanıcı ve Şifre İşlemleri
 • Nispi Ödeme İade işlemleri (Banka Bilgileri)
 • Genel Kurul Seçim Süreçleri
 • İthalat Kayıt Belgesi Oluşturma
 • Üyeler İçin Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri
 • Gümrük Müşavirliği Vekalet İşlemleri
 • İTKİB Portal Üyeliği Başvuru Alımı
 • Web Sayfası Üzerinden Talep Şikâyet Alımı
 • Online İşlemler Portalı İçin Kullanıcı Oluşturma
 • Kepport Portalı ile Elektronik İmzalı Belge Oluşturma
 • YK/DK Üyesi / TİM Delegesi Dosyası Oluşturma
 • Devlet Yardımları Dosya İnceleme Faaliyetleri
 • DİİB Teşvik Başvurusu Dosya İnceleme Faaliyetleri
 • URGE Destek Başvurusu Dosya İnceleme Faaliyetleri
 • Turquality/URGE Kapsamında Firma Görüşmeleri
 • Sektörel Firma Bilgisi Toplama Faaliyetleri
 • URGE Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri 
 • URGE Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri
 • Proje Desteği Faaliyet/Etkinlik Organizasyonları
 • Sektörel Derneklerin Desteklenmesi Hizmetleri
 • Web Sayfası İşlem Güvenliği Süreçleri
 • Mail, SMS Gönderim Süreci
 • Global Rehber Platformu Üzerinden Kayıt Toplama
 • Personel İçin Alınmış Malzeme Zimmet Kaydı
 • GSM Abonelik İşlemleri
 • Posta Dağıtım İşlemleri

 

 

Kişisel Verinizin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler

İTKİB bir kamu kurumu olarak işlediği verilerin önemli bir çoğunluğunu yasal zorunluluklar nedeniyle ve kamu düzeninin korunması için kullanması zorunlu olan yetkileri kullanarak işlemektedir.

Bunun dışında, 6698 sayılı KVK Kanununu 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen verinin işlenmesi şartları aşağıdadır:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukardaki maddelere girmeyen durumlar için İTKİB ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayat verileri dışında)  ise, ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki  Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıdaki taraflara yine aşağıdaki belirtilen sebeplerdeki minimum gereksinimler ile sınırlı olacak şekilde aktarılabilir.

Aktarımlar için açık rıza dışında bir hukuki sebep bulunmaması durumunda ilgili kişilerden açık rıza talep edilecektir.

 

 • Kamu Kurumunu Bilgilendirme Yükümlülüğü, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Etkinlik Organizasyonunun Sağlıklı Bir Şekilde Yerine Getirilmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yerine Getirilmesi
 • Memnuniyet Anketi Süreçlerinin Yerine Getirilmesi
 • Envanter Çıkarım Süreçlerinin Yerine Getirilmesi
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi
 • Kurumsal BT Organizasyonunun Sağlıklı Bir Şekilde Yerine Getirilmesi
 • Paydaşları Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
 • Sektörel Tanıtım Çalışmalarının Yerine Getirilmesi

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yurt dışı seyahat süreçlerini organize edebilmek amacıyla, yurtdışına aşağıdaki belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak ilgili kişilerin açık rızalarının alınması ile gerçekleşebilir.

 

 • Yurtdışı Görevlendirme Süreçleri
 • Yurtdışı Organizasyon Katılımları
 • Online Toplantılarda Etkin İletişimin Sağlanması
 • Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmaları

 

6698 Sayılı Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun'un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak kurumumuza başvurduğunuzda;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp, aktarılmadığını ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınıza Yönelik Kurumumuza Başvuru Yöntemleri

6698 Sayılı Kanunu'nun 11.maddesinde yer alan yukarıda yazılı haklarınıza ilişkin olarak başvuru ve taleplerinizi,

 

 1. http://www.itkib.org.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197  Bahçelievler / İSTANBUL” adresine iletilmesi,
 2. http://www.itkib.org.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun itkib@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

 

 

KVK Kanunu'nun 13. maddesi gereğince veri sorumlusu olan kurumumuza bu haklara ilişkin başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. İlgili başvurular tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır