Kişisel Verilerin Korunması Stajer Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ   (“İTKİB”) tarafından hazırlanmıştır. İTKİB olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca , “Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197 Bahçelievler / İSTANBUL” adresinde mukim İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Veri Sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlkeler

KVK Kanunun 4. maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. İTKİB belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

İşlenen Kişisel Verileriniz

İTKİB tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlar ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Veri İşleme Amacı

İlgili Kişiler

İşlenen Kişisel Veriler

Stajyer İşlemlerinin Yürütülmesi

Stajyer

Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon, Aile Yakını Bilgisi/Acil Durum Kişisi, Okul/Eğitim Bilgileri, IBAN, Adres

 

Kişisel Verinizin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler

İTKİB bir kamu kurumu olarak işlediği verilerin önemli bir çoğunluğunu yasal zorunluluklar nedeniyle ve kamu düzeninin korunması için kullanması zorunlu olan yetkileri kullanarak işlemektedir.

Bunun dışında, 6698 sayılı KVK Kanununu 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen verinin işlenmesi şartları aşağıdadır:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukardaki maddelere girmeyen durumlar için İTKİB ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayat verileri dışında)  ise, ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıdaki taraflara yine aşağıdaki belirtilen amaç ve hukuki sebeplerdeki minimum gereksinimler ile sınırlı olacak şekilde aktarılabilir.

 

 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı 3. Kişiler

Veri Aktarma Amacı

Veri Aktarımının Hukuki Sebebi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumunu Bilgilendirme Yükümlülüğü, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

m.5/2(a)

 

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz kurumun standart çalışma süreçleri kapsamında yurtdışına aktarılmayacaktır.

 

6698 Sayılı Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun'un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak kurumumuza başvurduğunuzda;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp, aktarılmadığını ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınıza Yönelik Kurumumuza Başvuru Yöntemleri

6698 Sayılı Kanunu'nun 11.maddesinde yer alan yukarıda yazılı haklarınıza ilişkin olarak başvuru ve taleplerinizi,

 

 1. http://www.itkib.org.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197 Bahçelievler / İSTANBUL” adresine iletilmesi,
 2. http://www.itkib.org.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun itkib@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

 

 

KVK Kanunu'nun 13.maddesi gereğince veri sorumlusu olan kurumumuza bu haklara ilişkin başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. İlgili başvurular tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır